งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ จังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 4-6 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.6 212
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนไผ่งามพิทยาคม สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. นางสาวกิ่งกาญ    พันธ์ศรี
2. นายเสฏฐวุฒิ    เกษหอม
1. นายจักราวุธ    อ่อนหวาน
2. นางสาวศิริพร    พุทธภูมิ
2 โรงเรียนปรางค์กู่ สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. นายสันติภาพ    ดวงธนู
2. นายสืบสาน    คำเสียง
1. นางศรุตา    ชมภูเขา
2. นางสาวสุพพตา    สิทธิรักษ์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................