งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ จังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 4-6 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6 213
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. นายธรีภัทร    พันธมี
2. นางสาวปณิชา    รัตนพันธ์
1. นางสาวขนิษฐา    วรอรรถ
2. นางสาวจิตวิไล    คำภา
2 โรงเรียนเขื่อนช้างวิทยาคาร สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. เด็กชายรัตนพล    วะชุม
2. เด็กชายพชรพล    อภชนาธง
1. นางสาวคนิดตา    โพธิพันธ์
2. นางบานเย็น    ชะบา
3 โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. นายภูธเนศ    สุขอ้วน
2. เด็กชายปุณณวิช    คำนึง
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงชนนาถ    วงศ์ภักดี
2. นายเวชกรณ์    กรมพะไมย
4 โรงเรียนบัวน้อยวิทยา สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. เด็กชายกฤชนนท์    ศิริบูรณ์
2. เด็กชายฐิติวัฒน์    สุราวุธ
1. นางรัตนกุล    ศิริบูรณ์
2. นายเอื้อมศักดิ์    ทาทอง
5 โรงเรียนลิ้นฟ้าพิทยาคม สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. เด็กชายองอาจ    แก้วพวง
2. เด็กชายอลงกรณ์    ชิณวงษ์
1. นางสาวจตุพร    พงศ์พีระ
2. นายวุฒิชัย    คำเสมอ
6 โรงเรียนบัวเจริญวิทยา สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. เด็กชายศรัณย์    จันทศรี
2. เด็กชายสรศักดิ์    บัวศรี
1. นางชาตรี    คำโสภา
2. นางสาวดวงใจ    ทองเฟื่อง
7 โรงเรียนคูซอดประชาสรรค์ สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. เด็กชายมานี    มีนา
2. เด็กชายวัชระ    มณีกาวี
1. นางธนภรณ์    คำสุมาลี
2. นางสาวสุภาพัช    สระโสม
8 โรงเรียนจตุรภูมิพิทยาคาร สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. เด็กชายภควัตร    ยิ้มละมัย
2. เด็กชายสิทธิพงษ์    จันแดง
1. นางเสาวลี    ขันนาเลา
2. นางเสาวลี    ขันนาเลา
9 โรงเรียนทุ่งสิมวิทยาคม สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. เด็กชายวีระยุทธ    เกษกุล
2. เด็กชายอำนาจ    จันทำ
1. นายณัฏฐเอก    กระจ่าง
2. นางสาวประภัสสร    พันธ์พัฒน์
10 โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. นางสาวพรวิไล    ใจใส
2. นางสาวสุริยาพร    ศาลางาม
1. นายณัฐพล    บัวพันธ์
2. นางมณีวรรณ    บัวพันธ์
11 โรงเรียนวรคุณอุปถัมภ์ สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. นายวุฒิพงษ์    วิภพภัทร
2. นายจีระพงษ์    กระฉอดนอก
1. นายมนูญ    วิญญายงค์
12 โรงเรียนคลีกลิ้งพัฒนาทร สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. เด็กชายพงษ์ศักดิ์    เกลี้ยงหลำ
2. เด็กชายสนธยา    ราษีบุษย์
1. นางปราณี    เวียงเหล็ก
2. นางสาวสุกัญญา    กะตะศิลา
13 โรงเรียนมัธยมโพนค้อ สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. เด็กชายนที    อินประเสิรฐ
2. เด็กชายชนะชัย    พลขันท์
1. นางสาวขวัญฤทัย    ทองคำ
2. นางสาววนิดา    ศรีธัญรัตน์
14 โรงเรียนหนองคูวิทยา สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. เด็กชายณัฐนนท์    โสภาบุตร
2. เด็กชายพิชิต    แหวนเงิน
1. นายวินัย    ประทุมวัน
2. นางสาวสุภาวดี    ทรัพย์สมบูรณ์
15 โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. นายธนากร    แสงมาศ
2. เด็กชายอัครพล    แสงอุ่น
1. นางสาวปวิตรา    สาริกา
2. นายวีรนนท์    โสภาบุตร
16 โรงเรียนสวายพิทยาคม สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. นางสาวปทุมรัตน์    พันธมาศ
2. นางสาวสุธิตา    แสนไชย
1. นางสาวธัชธัญญา    ดำริวิเศษ
17 โรงเรียนกระแชงวิทยา สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. เด็กชายอมร    ขานชัย
2. เด็กชายวรพงษ์    แดนราชรัมย์
1. นางสาวดวงรัตน์    ปัญญาวัน
2. นางสาววชิราภรณ์    แสงทอง
18 โรงเรียนบึงมะลูวิทยา สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. เด็กชายเกียรติศักดิ์    วงศ์ใหญ่
2. เด็กชายสัญชัย    หุ่นแก้ว
1. นางวรุณลักษณ์    ภูแป้ง
2. นางอภิชญา    อ้วนคำภา
19 โรงเรียนมัธยมบักดองวิทยา สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. เด็กชายกฤษดา    หุยหวัน
2. เด็กชายเชิดชัย    เชื้อคำจันทร์
1. นางสาวน้ำค้าง    อุ่นแก้ว
2. นายเสถียร    วิเชียรสาร
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................