งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ จังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 4-6 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558
สรุปกิจกรรม การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 259
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. นางสาวจุฑาทิพย์    มัฆวิมาลย์
2. นางสาวมณปรีญา    ประชาราษฎร์
3. นางสาวบวรลักษณ์    ปานพิมพ์ใหญ่
4. นางสาวสุทธินันท์    เทียนขาว
5. นางสาวเกื้อกูล    จิณะแสน
6. นางสาวนันทพร    ชัยชาญ
7. นางสาวเพชรไพลิน    จรัสสุทธิอิศร
8. นางสาวทิตยา    สามสี
9. นางสาวกนกวรรณ    พรหมคุณ
10. นางสาวพิมพ์นิภา    พันธ์คำ
11. นางสาววีระพล    ศรีพูล
12. นางสาวภาสวรรณ    แสงโพธิ์แก้ว
13. นายนัทธพงศ์    เจริญลอย
14. นายสุธนัย    จันทร์พราว
15. นางสาววิชดา    สุตะพันธ์
16. นายณัฐภัทร    เจริญวงศกร
17. นางสาวศิริรัตน์    พละศักดิ์
18. นางสาวปณิษฐินาถ    เสนรัตน์
19. นายดนุสรณ์    แปงแสง
20. นางสาวนริศรา    พระพรหม
21. นายภูวดล    หินเงิน
22. นางสาววริศรา    แสงไชย
23. นายเอกพล    แซ่เตีย
24. นางสาวจิราวรรณ    สีลาดเลา
25. นายกรนันท์    คุ้มรักษ์
26. นางสาวรักษิณา    พรหมดี
27. นายร้อยณัฐ    ชาลี
28. นางสาวกฤติยา    จันโท
29. นายชัยยศ    ชิงชัย
30. นายสิรถพ    สุวรรณวงศ์
31. นายณัฐชนน    สุทาวัน
32. นายคมสัน    มณีวงษ์
33. นางสาวปิยาดา    ปิยะสอน
34. นายธีรภัทร์    กันหา
35. นายธนพล    วงษาวดี
36. นายสิรวิชญ์    สารภาพ
37. นายอานุภาพ    นามคำ
38. นายญัตติพงค์    กองแก้ว
39. นางสาวชลพรรษ    เวชชบุษกร
40. นายเมธาสิทธิ์    ใจหาญ
1. นายกิตติศักดิ์    บุญยัง
2. นางสาวธิษณา    อ่อนบึง
3. นายนพพร    ทองย้อย
4. นายนันทวัฒน์    มูลสาร
5. นายปกาศิต    ศรแก้ว
6. นายวีระชัย    สายโส
7. นางสาวศิรินยา    ต้นสาร
8. นายเจตนิพิฐ    แท่นทอง
2 โรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยา สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. นายจักรินทร์    บัวศรี
2. นายธีรพันธ์    สายบัว
3. นายธีรศักดิ์    ศรีปัตเนตร
4. นายณรงค์ศักดิ์    จันมลตรี
5. นายปิยวัฒน์    ไพฑูรย์
6. นายรัฐธรรมนูญ    สิงห์ซอม
7. นายธีระวัฒน์    อุราเลิศ
8. นางสาวเอื้อมพร    สังขะพงษ์
9. นางสาวกิ่งแก้ว    ชื่นชาย
10. นางสาวอรทัย    ตรีกุล
11. นางสาวกรองทอง    สิงห์ซอม
12. นางสาวกัญญารัตน์    พงษ์บรรเทา
13. นายอัญเชิญชัย    สร้อยกระโทก
14. นางสาวอริสา    โนนเงิน
15. นางสาวหฤทัย    พิมพา
16. นายอนุสรณ์    เหลือกลาง
17. นางสาวมณฑิกา    วงค์พุฒ
18. นายสุขสันต์    นามวิชา
19. นายสิทธิพงษ์    หวังผล
20. นางสาวพรวิภา    บัวศรี
21. นางสาวนุจรินทร์    สุภะเกษ
22. นางสาวนาราภรณ์    แสงสันต์
23. นางสาววรรณศิริ    สิงห์ซอม
24. นางสาวดวงดาว    จุทมิตร
25. นายนฤพน    พิมเกษ
1. นายบุญสืบ    เกตุวุฒิ
2. นายพงษ์ชัย    คำแก้ว
3. นางสาวยุภาพร    สมีน้อย
4. นายวิจิตร    ดวนใหญ่
5. นางสาววิชุกรณ์    ทองมา
6. นายสุรัตน์    สายสินธ์
7. นางสาวเกษริน    ศรีลาวงค์
3 โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. นางสาวสุกัญญา    เนื่องวงษา
2. นางสาววรรณฑิกาญจน์    ทองปัญญา
3. นางสาวธัญญลักษณ์    ปุญญา
4. นางสาวทัศนีย์    ภูสีนวน
5. นางสาวอฑิตยา    มาลา
6. นางสาวจารุพร    อินทร์แก้ว
7. นางสาวณัฐกานต์    บุญโย
8. นายชินวัตร    จังอินทร์
9. นางสาวอารียา    บัวบาล
10. นางสาวราตรีชล    ทำมา
11. นางสาวลัดดาวัลย์    หาญเสมอ
12. นางสาวธันยพร    พุ่มปาน
13. นายพินิจ    บุญเลิศ
14. นางสาวฐิติวรดา    ทองลาด
15. นางสาวอทิตย์ติยา    หน่อปาล์ม
16. นายชนะภัย    เทียมวงษ์
17. นายสุกฤต    ทองสุทธิ์
18. นางสาวอรสา    สุรินทร์
19. นายไกรวิชญ์    ดวงนิล
20. นายธนพล    สุขจันทร์
21. นางสาวสายฝน    ไชยบำรุง
22. นายนพณัฐ    วงษ์เจริญ
23. นางสาวอรวรรยา    บุญมาก
24. นายสุทัศน์    เหลาสี
25. นายณัฐพงษ์    ไชยบำรุง
26. นางสาวทิยานันท์    เมืองจันทร์
27. นางสาวน้ำฝน    มาลาชัย
28. นายสุริยันต์    อำตำงาม
29. นางสาวอาภาภรณ์    รำไทสงค์
30. นายบัณฑิต    บัววงค์
31. นางสาวภัทราพร    วิเศษชาติ
32. นายกฤษณะ    สมัญ
33. นางสาวอารีรัตน์    สาลีพันธ์
34. นายธณาวุฒิ    ปัดชา
35. นางสาวสุดารัตน์    บุตรราช
36. นายครรณชิฒ    สุจิตร
37. นายสุบรรณ    จังอินทร์
38. นางสาวณัฐกมล    สมบัติ
39. นายไพฑูรย์    กองแก้ว
40. นางสาวณัฎฐิกา    บุริทัศน์
1. นายนิกร    จันทะสาร
4 โรงเรียนขุขันธ์ สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. นางสาวศศิวิมล    แพงมา
2. นางสาวศศิวิมล    แพงมา
3. นางสาวนภัสกร    ทองมนต์
4. นางสาวกาญจนา    ซุยซวง
5. นางสาวสิริยากร    นพเก้า
6. นางสาวชนาพร    นวลแสง
7. เด็กหญิงขวัญสุดา    แสนพันนา
8. นางสาวภัทรราภรณ์    เพ็งพันธ์
9. นางสาวญาธิดา    อุปมัย
10. นางสาวกุลจิรา    ประคอง
11. นางสาววรรณพร    สังประการ
12. นางสาวกฤตยา    เมืองรัตน์
13. นางสาวฐิติรัตน์    ทองก่ำ
14. นางสาวโชติกา    พงษ์สุวรรณ
15. นางสาวภัทราวดี    บุญขาว
16. นางสาวพลอยไพรินทร์    วงรักษา
17. นางสาวสุชาดา    คำผาง
18. นางสาวจุฑาวรรณ    เคนพุทธา
19. นางสาวกรรณิการ์    ปรือปรัง
20. นางสาวสุพัตสร    รับขวัญ
21. นางสาวแก้วตา    แก้วใส
22. นางสาวธัญญลักษณ์    ดิษฐ์ประสพ
23. นางสาวปภัสรา    ทองมนต์
24. นางสาวสุภินันท์    วงษ์ขันธ์
25. นางสาวสุดาพัท    ประชุม
26. นางสาวปิยนุช    ธรรมะ
27. นางสาวกนกวรรณ    บุญทอง
28. นางสาวศศิวรรณ    ฝันนิมิตร
29. นางสาวธิฎารัตน์    ธรรมนิยม
30. นางสาวชฎารัตน์    ดีใจ
31. นางสาวรุ่งฤดี    พันธ์จันทร์
5 โรงเรียนปรางค์กู่ สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ
6 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. นายพรณรงค์    เปล่งปลั่ง
2. นางสาวอริศรา    ไทรสงค์
3. นายสุเมธ    ป้องพิทักษ์
4. นายธีรศักดิ์    พลโยธา
5. นางสาวพัดชา    สุขพอดี
6. นางสาวสุปรียา    จุลสมบัติ
7. นายสรวิชญ์    อ่อนพั้ว
8. นางสาวพัชราภรณ์    ประสารพันธ์
9. นางสาวไอลดา    ธาดาวงษา
10. นายคำใส    ซวงไซ
11. นางสาวณัฐณิชา    นามเกษ
12. นายนำพล    บุตรน้อย
13. นางสาวกาญจนา    พิมพ์โพธิ์
14. นายณัฐพัฒน์    สายสิงห์
15. นางสาวสุธาสินี    โพธิ์อ่อน
16. นางสาวสิริรัตน์    จันทศิลา
17. นางสาวชุติมา    โคตระ
18. นายธนโชติ    โกศล
19. นางสาวสุปรียา    จันทร์เหลือง
20. นายกานต์ภูวนัตถ์    รุ่งรุจภูวนัตถ์
21. นางสาวฉัตรตะวัน    ราชชมภู
22. นางสาวเพ็ญพิสุทธิ์    ใสดี
23. นายสุวิชา    สายคำพา
24. นายบุญอ้อม    บุษภาค
25. นางสาวธนพร    พลตรี
26. นายธนาวุฒ    บุดดาลี
27. นางสาวสุกัญญา    วันทา
28. นางสาวพัทรศยา    พิมพกัน
29. นายชาคริต    เหล่าสมบูรณ์
30. นางสาวอุไร    วรรณกาล
31. นางสาวอภิญญา    ศรีชาคำ
32. นายนัทธพงศ์    สมศรี
1. นางสาวธีราพร    สืบหล้า
2. นางสาวนภาพิมพ์    ทองปัญญา
3. นางนิภาพร    ทาวงษ์
4. นายพีระพงศ์    สอนทอง
5. นางสาวรัตนาวรรณ    ไกรยา
6. นายวัชรินทร์    หอมคำ
7. นางสุดารัตน์    ดาทอง
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................