งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ จังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 4-6 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558
สรุปกิจกรรม การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 270
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. เด็กหญิงฐิติญาดา    สุตะพันธ์
1. นายปกาศิต    ศรแก้ว
2 โรงเรียนเขื่อนช้างวิทยาคาร สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. เด็กหญิงศิริจรรยา    ทาทูล
1. นายปรีชา    ฝังสิมมา
3 โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ
4 โรงเรียนศรีรัตนวิทยา สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. เด็กหญิงจิราวรรณ    เผื่อแผ่
1. นางสาวมัทนา    แย้มใส
5 โรงเรียนกุดเสลาวิทยาคม สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. เด็กหญิงธัญญาลักษณ์    ไชยปัญญา
1. นางสาวเบญจมาศ    จันทร์พิทักษ์
6 โรงเรียนพยุห์วิทยา สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. เด็กหญิงรัชฎาภรณ์    จันทร์โสภา
1. นางสาววิไลรัตน์    สุวรรณพงศ์
7 โรงเรียนพรานวิบูลวิทยา สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. นางสาวเทียนทอง    วอนสุข
1. นางสาวพจนีย์    โนนกอง
8 โรงเรียนกันทรารมณ์ สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. เด็กหญิงปัญญาภรณ์    นาราษฎร์
1. นางเด่นดวง    ยศวิจิตร
9 โรงเรียนละทายวิทยา สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. เด็กหญิงชลดา    ชาชุมพร
1. นายสุกรี    ศรีวงษา
10 โรงเรียนบัวน้อยวิทยา สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. เด็กหญิงอรอุมา    คงเมือง
1. นางอุไร    คงเมือง
11 โรงเรียนประสานมิตรวิทยา สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. เด็กหญิงสุดารัตน์    ชาลี
1. นายวุฒิไกร    โพธิ์งาม
12 โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. เด็กหญิงวรรณรดา    สีดา
1. นายสุวิช    บุษบงก์
13 โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. เด็กหญิงอทิตยา    พรรณา
1. นายจีระศักดิ์    ธนเกียรติไพศาล
14 โรงเรียนสตรีสิริเกศ สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. เด็กหญิงมานิตา    แสงอรุณ
1. นายสุดใจ    บุญข่าย
15 โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. เด็กหญิงสุดารัตน์    กงล้อม
1. นายอภิชาติ    ประสิทธิชัย
16 โรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยา สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. เด็กหญิงกษมา    ปัดชา
1. นางสาวเกษริน    ศรีลาวงค์
17 โรงเรียนบัวเจริญวิทยา สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. เด็กหญิงสุมณฑา    พิมพ์พา
1. นายพงษ์ศักดา    แก้วคำไสย์
18 โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. เด็กหญิงสุธีมนต์    แอนโก
1. นางสาวธัญญ์    จำรูญศรี
19 โรงเรียนโคกสะอาดวิทยาคม สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. เด็กหญิงสุพรรษา    ไชยทอง
1. นายนิรันดร    คุลธิ
20 โรงเรียนบ้านเปือยประชาสามัคคี สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. เด็กหญิงรังสินี    พิมพ์เพชร
1. นางสาวสุภาวดี    พลขันธ์
21 โรงเรียนวัดหลวงวิทยา สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. เด็กหญิงประกายทิพย์    คำตา
1. นายจักกริช    ปะโปตินัง
22 โรงเรียนคูซอดประชาสรรค์ สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. เด็กหญิงณการณ์    หมีเงิน
1. นายศิลา    มีสุข
23 โรงเรียนรวมสินวิทยา สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. เด็กหญิงน้ำฝน    ดวงพร
1. นายสมเกียรติ    ศรีโพนดวน
24 โรงเรียนมารีวิทยา สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. เด็กหญิงชนิดา    ย่อชัย
1. นายสุระชัย    แจ่มศรี
25 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ ศรีสะเกษ สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. เด็กหญิงเนาวรัตน์    เสริมชื่อ
1. นายสุพรรณ์    ยอดสิงห์
26 โรงเรียนทุ่งไชยพิทยา รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. เด็กหญิงจันจิรา    ธรรมนิยม
1. นายเศรษฐ์    บุญข่าย
27 โรงเรียนจตุรภูมิพิทยาคาร สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. เด็กหญิงกมลชนก    ประสาน
1. นายยสสรัล    มลัยไธสง
28 โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. เด็กหญิงภาวิดา    สันทะวงศ์
1. นายอลงกรณ์    สาระบุตร
29 โรงเรียนเบญจประชาสรรค์ สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ
30 โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. เด็กหญิงธันยพร    สมศรี
1. นายนิกร    จันทะสาร
31 โรงเรียนผักไหมวิทยานุกูล สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ
32 โรงเรียนวรคุณอุปถัมภ์ สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. เด็กหญิงอาทิตยา    ทองปัญญา
1. นายณัฐพล    ธรรมสัตย์
33 โรงเรียนคลีกลิ้งพัฒนาทร สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. เด็กหญิงรักษ์พิมา    สุโพธิ์
1. นายสมัคร    มนตรี
34 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. นางสาวจิราวดี    ดอกคำ
1. นายสุภรณ์    พรหมคุณ
35 โรงเรียนขุขันธ์ สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. เด็กหญิงรัชฎาภรณ์    ไพรวงศ์
1. นายมนต์ชัย    ใสกระจ่าง
36 โรงเรียนลมศักดิ์วิทยาคม สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. เด็กหญิงภาวินี    ดิษประสพ
1. นางวิไลลักษณ์    ดวงธนู
37 โรงเรียนสะเดาใหญ่ประชาสรรค์ สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. เด็กหญิงภัทรวดี    มนทอง
1. นางสาวสุนันทา    กุลวุฒิ
38 โรงเรียนสวงษ์วิทยาคม สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. เด็กหญิงอรกัญญา    ชุมศรี
1. นางสาวปารดา    จรรยากรณ์
39 โรงเรียนละลมวิทยา สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. เด็กหญิงนิตยา    แสนดี
1. นางสาวบานเย็น    บุตะมี
40 โรงเรียนพอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. เด็กหญิงชนิกานต์    หงษ์เวียงจันทร์
1. นายอัครวินทร์    ทวีชาติ
41 โรงเรียนหนองคูวิทยา สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. เด็กหญิงกิ่งดาว    ปรึกษากิ่ง
1. นางภัทรวรรณ    พลแก้ว
42 โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. เด็กหญิงสรัลรัตน์    แหวนเงิน
1. นายชัยประเสริฐ    บุญเสริม
43 โรงเรียนวัดไพรบึงวิทยา สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. เด็กหญิงปรียาพร    สายแก้ว
1. นายรณชัย    ชัยสิทธิ์
44 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. เด็กหญิงอภิสรา    ใจบุญ
1. นางสุดารัตน์    ดาทอง
45 โรงเรียนบึงมะลูวิทยา สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. เด็กหญิงจินตนา    จิตรนอก
1. นายเดชา    พรมมาสุข
46 โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. เด็กหญิงชนิภา    จิตตโคตร
1. นางสาวนิรมล    ศรีชารู
47 โรงเรียนมัธยมบักดองวิทยา สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. เด็กหญิงชลิตา    ไชยทอง
1. นางสาวเสาวรีย์    วงชารี
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................