งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ จังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 4-6 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558
สรุปกิจกรรม การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 271
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. นางสาวจุฑาทิพย์    มัฆวิมาลย์
1. นายปกาศิต    ศรแก้ว
2 โรงเรียนเขื่อนช้างวิทยาคาร สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. นางสาวพัชรินทร์    กิ่งจันทร์
1. นายปรีชา    ฝังสิมมา
3 โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. นางสาวนิ่มนวล    อุตระพยอม
1. นางสาวกนกวรรณ    เคนสิน
4 โรงเรียนศรีรัตนวิทยา สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. นางสาวกชกร    ประทุมวงศ์
1. นายปิยพงษ์    โสมาลีย์
5 โรงเรียนพยุห์วิทยา สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. นางสาวศิริมาภรณ์    สีโวหะ
1. นางวิไลรัตน์    สุวรรณพงศ์
6 โรงเรียนพรานวิบูลวิทยา สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ
7 โรงเรียนโนนเพ็กวิทยาคม สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ
8 โรงเรียนกันทรารมณ์ สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. นางสาววิภาดา    สุดใจ
1. นางสาวนพวรรณ    เหมือนเอี่ยม
9 โรงเรียนละทายวิทยา สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. นางสาวณัฐภัทร    หอมสมบัตร
1. นางขวัญตา    สุรวิทย์
10 โรงเรียนประสานมิตรวิทยา สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. นางสาวนิพัธธา    วราพุฒ
1. นายวุฒิไกร    โพธิ์งาม
11 โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. นางสาวปิยะธิดา    กิ่งแก้ว
1. นายสุวิช    บุษบงก์
12 โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. นางสาวเกวลิน    สุขศรี
1. นายจีระศักดิ์    ธนเกียรติไพศาล
13 โรงเรียนลิ้นฟ้าพิทยาคม สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. นางสาวอรอุมา    ทิวะโต
1. นายวุฒิชัย    คำเสมอ
14 โรงเรียนสตรีสิริเกศ สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. นางสาวธนาพร    สิงห์ดง
1. นายสุดใจ    บุญข่าย
15 โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. นางสาวบุปผาชน    พุ่มพยอม
1. นายอภิชาติ    ประสิทธิชัย
16 โรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยา สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. นางสาวศุภสุตา    ดามี
1. นายสุรัตน์    สายสินธ์
17 โรงเรียนบัวเจริญวิทยา สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. นางสาววิระวรรณ    เพชรรักษา
1. นายลิขิต    บุญเฟรือง
18 โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. นางสาวภานรินทร์    ใจกล้า
1. นางสาวพรทิวา    รสสุนทร
19 โรงเรียนวัดหลวงวิทยา สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. นางสาวสุภัตรา    จารุวิวัฒน์
1. นายสุภี    นิลศรี
20 โรงเรียนคูซอดประชาสรรค์ สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. นางสาวภาวิณี    พร้อมญาติ
1. นางสุมิตตา    เกษร
21 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ ศรีสะเกษ สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. นางสาวสุวนันส์    จันทร์โสม
1. นายสุพรรณ์    ยอดสิงห์
22 โรงเรียนกำแพง สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. นางสาวทิพย์เนตร    มะเดื่อ
1. นายอภิชาติ    เนตรจันทร์
23 โรงเรียนทุ่งไชยพิทยา รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. นางสาวธิดารัตน์    สีสด
1. นายเศรษฐ์    บุญข่าย
24 โรงเรียนจตุรภูมิพิทยาคาร สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. นางสาวนิภาพร    ปาติบุตร
1. นายยศสรัล    มลัยไธสง
25 โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. นางสาวสุวนันต์    บัวพันธ์
1. นายอลงกรณ์    สาระบุตร
26 โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. นางสาวสมพร    สมบัติวงษ์
1. นายสมหมาย    เวียงสิมา
27 โรงเรียนวรคุณอุปถัมภ์ สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. นางสาวชุติมา    บัวไข
1. นายณัฐพล    ธรรมสัตย์
28 โรงเรียนคลีกลิ้งพัฒนาทร สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. นางสาวกัลยรัตน์    ยางโสม
1. นายสมัคร    มนตรี
29 โรงเรียนโพธิ์ศรีสุววรณวิทยาคม สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ
30 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. นางสาวพลอยชมพู    ศรีภา
1. นายสุภรณ์    พรหมคุณ
31 โรงเรียนขุขันธ์ สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. นางสาวสุเทวเลขา    วิชัย
1. นายมนต์ชัย    ใสกระจ่าง
32 โรงเรียนลมศักดิ์วิทยาคม สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. นางสาวกมลทิพย์    สุดา
1. นางวิไลลักษณ์    ดวงธนู
33 โรงเรียนสะเดาใหญ่ประชาสรรค์ สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ
34 โรงเรียนสวงษ์วิทยาคม สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. นางสาววนิดา    ศรีเมือง
1. นางสาวปารดา    จรรยากรณ์
35 โรงเรียนละลมวิทยา สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. นางสาวกัญญารัตน์    การสง่า
1. นางสาวบานเย็น    บุตะมี
36 โรงเรียนมัธยมโพนค้อ สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. นางสาวกัญญาภัทร    ไวว่อง
1. นายวิญญู    แจ่มใส
37 โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. นางสาวปณิดา    เทียนขาว
1. นายชัยประเสริฐ    บุญเสริม
38 โรงเรียนบ้านตาอุด สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. นางสาวสุธานี    เมืองรัก
1. นายรัฐกร    คำมา
39 โรงเรียนขุขันธ์ราษฎรบำรุง สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. นางสาวดวงจันทร์    สิทโท
1. นางรุ่งระวี    สารวรรณ
40 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. นางสาวลันณา    แสงเพ็ง
1. นางสุดารัตน์    ดาทอง
41 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. นางสาวอารียา    นามวงศ์
1. นายอาทิตย์    ยั่วจิตร
42 โรงเรียนกระแชงวิทยา สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. นางสาวหฤทัย    ชัยสนอง
1. นางสาววัชริญา    จันทะลุน
43 โรงเรียนบึงมะลูวิทยา สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. นางสาวฐิติรัตน์    ยอดพลู
1. นายสวาท    ศักดิ์วิจารณ์
44 โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. นางสาวปวีณา    กันทะเป็ง
1. นางเยาวดี    งามแฉล้ม
45 โรงเรียนมัธยมบักดองวิทยา สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. นางสาวอริสา    บุญลา
1. นางสาวเสาวรีย์    วงชารี
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................