งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ จังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 4-6 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558
สรุปกิจกรรม การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 611
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. เด็กชายทิวัตถ์    มหาสุวิรชัย
1. นายกิตติศักดิ์    บุญยัง
2 โรงเรียนลิ้นฟ้าพิทยาคม สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. เด็กชายนิชิต    ทองแสง
1. นางอุทัยวรรณ    อามตรา
3 โรงเรียนสตรีสิริเกศ สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. เด็กชายศุภกร    จันทร์อบ
1. นายสุดใจ    บุญข่าย
4 โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. เด็กชายสิรวิชญ์    วงค์เศษ
1. นางสาวอัญญาณี    สายสั้น
5 โรงเรียนโคกสะอาดวิทยาคม สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. เด็กชายอนุชิต    บุญสนอง
1. นายนิรันดร    คุลธิ
6 โรงเรียนบ้านเปือยประชาสามัคคี สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. เด็กชายรัตนชัย    วิงวัน
1. นางสาวพิลาภรณ์    อนันเทพา
7 โรงเรียนวัดหลวงวิทยา สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. เด็กชายสุระชัย    สมใจหวัง
1. นายจักกริช    ปะโปตินัง
8 โรงเรียนคูซอดประชาสรรค์ สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. เด็กชายสุระสิทธ์    หุ่นทอง
1. นางฤทัย    คุ้มศรีวัย
9 โรงเรียนรวมสินวิทยา สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. เด็กชายสหรัฐ    โคตรโสดา
1. นายสมเกียรติ    ศรีโพนดวน
10 โรงเรียนมารีวิทยา สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. เด็กชายชนณภัทร    ทองปลูก
1. นายอรรถพล    แซ่ต่าง
11 โรงเรียนกำแพง สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. เด็กชายอภิชาติ    ศุภสาร
1. นายอภิชาติ    เนตรจันทร์
12 โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. เด็กชายกฤษณะพงศ์    แก้วประดับ
1. นายอลงกรณ์    สาระบุตร
13 โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. เด็กชายชิณทร    มียิ่ง
1. Mr.Wilson    Waiphei
14 โรงเรียนวรคุณอุปถัมภ์ สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. เด็กชายทัศติพงษ์    บัวพันธ์
1. นางรัตติชานันท์    บัวไข
15 โรงเรียนจิกสังข์ทองวิทยา สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. เด็กชายพลากร    นาริกุล
1. นายเวชวัฒน์    อัตตโน
16 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. เด็กชายบารมี    ไชยศรีษะ
1. นายสุภรณ์    พรหมคุณ
17 โรงเรียนลมศักดิ์วิทยาคม สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. เด็กชายถิรวัฒน์    ตองอบ
1. นางวิไลลักษณ์    ดวงธนู
18 โรงเรียนหนองคูวิทยา สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. เด็กชายอภิชัย    คำทา
1. นายดนัย    ภูฉายา
19 โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. เด็กชายอดิศักดิ์    แหวนทอง
1. นางสาวปวีณา    กระสังข์
20 โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. เด็กชายลิขิต    เอกอำไพ
1. นายมานะ    ศิลาวรรณ
21 โรงเรียนน้ำคำวิทยา สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. เด็กชายกฤษดา    บัวรินทร์
1. นางศรีวรรณ    ลมสูงเนิน
22 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. เด็กชายสิรวิชญ์    แสงแปลง
1. นางสุธรรมา    สัญญาถนอมรัช
23 โรงเรียนกระแชงวิทยา สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. เด็กชายอภิสิทธ์    ไพเตี้ย
1. นางรุ่งทิพย์    ยงเพชร
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................