งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ จังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 4-6 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558
สรุปกิจกรรม การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 613
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. เด็กหญิงอารียา    ยูระทัย
1. นายกิตติศักดิ์    บุญยัง
2 โรงเรียนเขื่อนช้างวิทยาคาร สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. เด็กหญิงทิพวรรณ    สิมมา
1. นายปรีชา    ฝังสิมมา
3 โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. เด็กหญิงกุลชนาถ    สุขเนตร
1. นายศักดิ์ณรงค์    ศรีจันทร์
4 โรงเรียนศรีรัตนวิทยา สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. เด็กหญิงธัญญลักษณ์    เผื่อแผ่
1. นางสาวอาทิตยาภา    ชาบุญเรือง
5 โรงเรียนกุดเสลาวิทยาคม สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. เด็กหญิงศศินา    มณีวงค์
1. นางสาวเบญจมาศ    จันทร์พิทักษ์
6 โรงเรียนกันทรารมณ์ สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. เด็กหญิงนัทธ์ชนัน    พลศักดิ์
1. นางสาวนพวรรณ    เหมือนเอี่ยม
7 โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. เด็กหญิงชลธิชา    ขันธ์เสน
1. นายจีระศักดิ์    ธนเกียรติไพศาล
8 โรงเรียนลิ้นฟ้าพิทยาคม สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. เด็กหญิงพรรนิภา    ชิณวงศ์
1. นางอุทัยวรรณ    อามตรา
9 โรงเรียนสตรีสิริเกศ สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. เด็กหญิงอุมาพร    คำเคน
1. นายสุดใจ    บุญข่าย
10 โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. เด็กหญิงสิรินทร    พับเพลิง
1. นางณัฐินา    หอมนาม
11 โรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยา สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. เด็กหญิงกษมา    ปัดชา
1. นางสาวเกษริน    ศรีลาวงศ์
12 โรงเรียนบัวเจริญวิทยา สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. เด็กหญิงสุพัตรา    ปัญญา
1. นายพงษ์ศักดา    แก้วคำไสย์
13 โรงเรียนบ้านเปือยประชาสามัคคี สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. เด็กหญิงพัชราพร    พิมพ์เพชร
1. นางสาวพิลาภรณ์    อนันเทพา
14 โรงเรียนวัดหลวงวิทยา สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. เด็กหญิงรัญธิญา    ศิริธร
1. นายจักกริช    ปะโปตินัง
15 โรงเรียนคูซอดประชาสรรค์ สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. เด็กหญิงจุฑามณี    หนูยี่
1. นางฤทัย    คุ้มศรีวัย
16 โรงเรียนรวมสินวิทยา สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. เด็กหญิงสุปรียา    ขันคำ
1. นายสมเกียรติ    ศรีโพนดวน
17 โรงเรียนมารีวิทยา สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. เด็กหญิงวริศรา    เหล่าสิงลา
1. นายอรรถพล    แซ่ต่าง
18 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ ศรีสะเกษ สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. เด็กหญิงชณิตา    กันยายน
1. นายภานุวัฒน์    โพธิ์งาม
19 โรงเรียนกำแพง สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. เด็กหญิงสุพิชชา    พฤกษา
1. นายอภิชาติ    เนตรจันทร์
20 โรงเรียนทุ่งไชยพิทยา รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. เด็กหญิงผกามาศ    สุปะมา
1. นางสาวเพ็ญภัค    พันจันดา
21 โรงเรียนจตุรภูมิพิทยาคาร สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. เด็กหญิงสุทธิดา    วันสาย
1. นางพรนภัส    สายป่าน
22 โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. เด็กหญิงเฟื่องลดา    บุญราช
1. นายอลงกรณ์    สาระบุตร
23 โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. เด็กหญิงวิชิตา    ศรีสังข์
1. นายนิกร    จันทะสาร
24 โรงเรียนวรคุณอุปถัมภ์ สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. เด็กหญิงธัญญธิดา    วงค์ราช
1. นางรัตติชานันท์    บัวไข
25 โรงเรียนคลีกลิ้งพัฒนาทร สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. เด็กหญิงนุศรา    ถ้วยทอง
1. นางกาญจนา    วิชาชัย
26 โรงเรียนจิกสังข์ทองวิทยา สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. เด็กหญิงนิตยา    ลิ้นนิยม
1. นายเวชวัฒน์    อัตตโน
27 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. นางสาวจิราวดี    ดอกคำ
1. นายสุภรณ์    พรหมคุณ
28 โรงเรียนขุขันธ์ สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. เด็กหญิงพักตณันต์    ก้านเกตุ
1. นายมนต์ชัย    ใสกระจ่าง
29 โรงเรียนลมศักดิ์วิทยาคม สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. เด็กหญิงสุรีย์รัตน์    สาระพงษ์
1. นางวิไลลักษณ์    ดวงธนู
30 โรงเรียนสวงษ์วิทยาคม สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. เด็กหญิงปราณี    อรเดช
1. นางสาวปารดา    จรรยากรณ์
31 โรงเรียนมัธยมโพนค้อ สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. เด็กหญิงพัชรา    พันโนลิด
1. นางสาววนิดา    ศรีธัญรัตน์
32 โรงเรียนปรางค์กู่ สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. เด็กหญิงภัทราพร    พิมพ์จันทร์
1. นายกิจจา    เตารัตน์
33 โรงเรียนพอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. เด็กหญิงธารารัตน์    ดวงศรี
1. นายอัครวินทร์    ทวีชาติ
34 โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. เด็กหญิงพรชิตา    อินแพง
1. นางสาวปวีณา    กระสังข์
35 โรงเรียนขุขันธ์ราษฎรบำรุง สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. เด็กหญิงนภาวรรณ    บูระพา
1. นางกรรณิการ์    สมร
36 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. เด็กหญิงอินทิรา    สิงห์เรือง
1. นางสุธรรมา    สัญญาถนอมรัช
37 โรงเรียนกระแชงวิทยา สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. เด็กหญิงเกณิกา    จันทร์แรม
1. นางรุ่งทิพย์    ยงเพชร
38 โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. เด็กหญิงศิรินันท์    พันธ์พูน
1. นางสาวจุฬีพรรณ    คำจุมพล
39 โรงเรียนมัธยมบักดองวิทยา สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. เด็กหญิงจิตรทิวา    อุ่นแก้ว
1. นางสุพรรษา    สมรัตน์
40 โรงเรียนมัธยมจุลมณีศรีสะเกษ สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. เด็กหญิงเมธาวี    สืบสา
1. นายจักรพงษ์    ธวัชกุล
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................