งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ จังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 4-6 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558
สรุปกิจกรรม การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 614
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. นางสาวธัญสินี    จันเทพา
1. นายกิตติศักดิ์    บุญยัง
2 โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. นางสาวกมลพรรณ    อิทรศวร
1. นายศักดิ์ณรงค์    ศรีจันทร์
3 โรงเรียนศรีรัตนวิทยา สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. นางสาวกชกร    ประทุมวงศ์
1. นายปิยพงศ์    โสมาลีย์
4 โรงเรียนพยุห์วิทยา สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. นางสาวพัชราภรณ์    พงษ์ศาสตร์
1. นางวิไลรัตน์    สุวรรณพงศ์
5 โรงเรียนกันทรารมณ์ สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. นางสาวนัทธ์หทัย    ปรักมาศ
1. นางสาวนพวรรณ    เหมือนเอี่ยม
6 โรงเรียนละทายวิทยา สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. นางสาวพรอาภา    ทาระ
1. นายเวหา    สุวรรณดี
7 โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. นางสาวสาลินี    แจ่มประเสริฐ
1. นายสุวิช    บุษบงก์
8 โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. นางสาวเกษศิริ    นงค์สันเทียะ
1. นายจีระศักดิ์    ธนเกียรติไพศาล
9 โรงเรียนลิ้นฟ้าพิทยาคม สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. นางสาวมาลี    บัวเถื่อน
1. นางอุทัยวรรณ    อามตรา
10 โรงเรียนสตรีสิริเกศ สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. นางสาวกัณห์ชรี    โคตรสุข
1. นายสุดใจ    บุญข่าย
11 โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. นางสาวอัจฉรีย์    บุญพอ
1. นางชนิดา    ไพบูลย์สวัสดิ์
12 โรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยา สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. นางสาวศุภสุตา    ดามี
1. นายสุรัตน์    สายสินธ์
13 โรงเรียนบัวเจริญวิทยา สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. นางสาวฉัตรลดา    โนนแก้ว
1. นายลิขิต    บุญเฟรือง
14 โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. นางสาวมนต์สิการ    แสงเจริญ
1. นางสาวธัญญ์    จำรูญศรี
15 โรงเรียนวัดมหาพุทธราม สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. นางสาววรรณิภา    จันทอง
1. นางสาวสุกัญญา    สมจันทร์
16 โรงเรียนวัดหลวงวิทยา สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. นางสาวนันทิกานต์    เทพรักษ์
1. นายสุภี    นิลศรี
17 โรงเรียนคูซอดประชาสรรค์ สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. นางสาวเฉลิมพร    รุ่งเรือง
1. นางฤทัย    คุ้มศรีวัย
18 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ ศรีสะเกษ สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. นางสาวจุฑามณี    น้ำนวล
1. นายภานุวัฒน์    โพธิ์งาม
19 โรงเรียนทุ่งไชยพิทยา รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. นางสาวหทัยภัทร    บุญสิงห์
1. นางสาวเพ็ญภัค    พันจันดา
20 โรงเรียนจตุรภูมิพิทยาคาร สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. นางสาวกาญจนา    เสนา
1. นางพรนภัส    สายป่าน
21 โรงเรียนทุ่งสิมวิทยาคม สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. นางสาวพจณิชา    พะวงค์
1. นางยุภาพร    ไชยเสนา
22 โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. นางสาวสุทธิดา    สาระบุตร
1. นายอลงกรณ์    สาระบุตร
23 โรงเรียนไผ่งามพิทยาคม สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. นางสาวอัญมณี    ศิริจันดา
1. นางสาวศิริพร    พุทธภูมิ
24 โรงเรียนเบญจประชาสรรค์ สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. นางสาวศศิศิริ    แก้วสด
1. นายนาวา    โสภาลี
25 โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. นางสาวฐาปนาภา    นาคยุติ
1. นางสาวสุลาลีวัลย์    วรครุธ
26 โรงเรียนวรคุณอุปถัมภ์ สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. นางสาวชุติมา    บัวไข
1. นางรัตติชานันท์    บัวไข
27 โรงเรียนคลีกลิ้งพัฒนาทร สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. นางสาวนฤมล    มาตรมนตรี
1. นางกาญจนา    วิชาชัย
28 โรงเรียนจิกสังข์ทองวิทยา สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. นางสาวจุฑามาศ    อัตโถ
1. นายเวชวัฒน์    อัตตโน
29 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. นางสาวทักษพร    รวมสา
1. นายสุภรณ์    พรหมคุณ
30 โรงเรียนขุขันธ์ สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. นางสาวกรรณิการ์    ปรือปรัง
1. นายมนต์ชัย    ใสกระจ่าง
31 โรงเรียนลมศักดิ์วิทยาคม สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. นางสาวณัฐยา    อายุวงค์
1. นายประสารทอง    ประสารทอง
32 โรงเรียนสวงษ์วิทยาคม สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. นางสาวสมใจ    กุสี
1. นางสาวปารดา    จรรยากรณ์
33 โรงเรียนละลมวิทยา สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. นางสาวอภิชญา    มลิพันธ์
1. นางสาวบานเย็น    บุตะมี
34 โรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ
35 โรงเรียนมัธยมโพนค้อ สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. นางสาวโยธะกา    หลอมทอง
1. นางสาวนิยดา    ไชยโย
36 โรงเรียนปรางค์กู่ สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. นางสาววิลาสิณี    ปั้นทอง
1. นายกิจจา    เตารัตน์
37 โรงเรียนพอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. นางสาวปิยะดา    ศรีชัยชนะ
1. นายอัครวินทร์    ทวีชาติ
38 โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. นางสาวหทัยรัตน์    ใจสุระ
1. นางสาวประวีณา    กระสังข์
39 โรงเรียนสวายพิทยาคม สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. นางสาวศิริพร    วิเศษชาติ
1. นางสาวสุภาภรณ์    ทรงกลด
40 โรงเรียนปรือใหญ่วิทยบัลลัง สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. นางสาวนัฐริยา    ชาญพินิจ
1. นายเดชา    แหวนวงษ์
41 โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. นางสาววีรยา    มะปรางค์
1. นายมานะ    ศิลาวรรณ
42 โรงเรียนขุขันธ์ราษฎรบำรุง สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. นางสาวดวงจันทร์    สิทโท
1. นางรุ่งระวี    สารวรรณ
43 โรงเรียนวัดไพรบึงวิทยา สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ
44 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. นางสาวกฤษฎีกา    จันทราภรณ์
1. นางสุธรรมา    สัญญาถนอมรัช
45 โรงเรียนกระแชงวิทยา สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. นางสาวสุนิตา    รอบคอบ
1. นางรุ่งทิพย์    ยงเพชร
46 โรงเรียนบึงมะลูวิทยา สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. นางสาวทัศนีย์    แก้วมูล
1. นางสาวกรพิน    บุญเลิศ
47 โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. นางสาวพิจิตรา    ลิลาจันทร์
1. นางสาวอภิญญา    แก้วพิลา
48 โรงเรียนมัธยมบักดองวิทยา สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. นางสาวภัทรภร    นิลเทศ
1. นางสุพรรษา    สมรัตน์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................