งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ จังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 4-6 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558
สรุปกิจกรรม การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3 627
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. เด็กชายนนทวัฒน์    จันทาทิพย์
2. เด็กชายกิตติศักดิ์    เจริญศรีวิบูลย์
3. เด็กชายกรกนก    พรหมคุณ
1. นายดวงแดน    วงเดือน
2. นายสมจิตร    กอปรทศธรรม
2 โรงเรียนร่มโพธิ์วิทยา สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. เด็กชายปณัชญา    ศรีระเริญ
2. เด็กชายเอกราช    แก้วบุปผา
3. เด็กชายพนิดา    โพธิสาร
1. นายธัญญลักษณ์    ผาภูมิ
2. นายวสุรงค์    พรหมคุณ
3 โรงเรียนกันทรารมณ์ สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. เด็กชายเสรี    พรมล้วน
2. เด็กชายอธิยากรณ์    บัวหอม
3. เด็กชายพีรพัฒน์    บุญพอ
1. นางจงกล    บัวสิงห์
2. นายเฉลิม    บัวสิงห์
4 โรงเรียนสตรีสิริเกศ สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. เด็กชายนารา    พันธ์แพง
2. เด็กชายสุทธาสินี    พระพรหม
3. เด็กชายวีระศักดิ์    วรรณะ
1. นายสุภัทรา    ชูสาย
2. นายโสภา    พิเชฐโสภณ
5 โรงเรียนบึงบูรพ์ สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. เด็กชายวัศพล    ศรคำภา
2. เด็กชายเกรียงไกร    บุญปัญญา
3. เด็กชายถิระดา    อายุวงค์
1. นายกฤตชนะ    ฤาชา
2. นายณรงศักดิ์    ราศรี
6 โรงเรียนวรคุณอุปถัมภ์ สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. เด็กหญิงกัลยาณี    สายกระสุน
2. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา    เพ็งศรี
3. เด็กหญิงธันยเรน    เมืองกลาง
1. นายธนพงษ์    พลเสน
2. นางอัจฉรา    ป้องกัน
7 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. เด็กชายอนุวัฒน์    เถาว์รินทร์
2. เด็กชายบัญญัติ    ประมนต์
3. เด็กชายกฤษดา    หยั่งบุญ
1. นายคงกะพัน    ชัยพร
2. นายอละสา    เถาว์รินทร์
8 โรงเรียนศรีตระกูลวิทยา สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. เด็กหญิงเกษสุดา    สมเพ็ชร
2. เด็กชายอนุชา    พรหมโลกา
3. เด็กหญิงวิภารัตน์    สิทธิศร
1. นายธนกฤต    บุตอ่อน
2. นางสุกฤตา    บุตรอ่อน
9 โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. นางสาวดอกอ้อ    ไชยพล
2. นายเจนชัย    สีทองทุม
3. นางสาวรุ่งทิพย์    คำแสนราช
1. นางรุ่งนภา    แก้วคำชาติ
2. นายวิชัย    ทองมาก
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................