งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ จังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 4-6 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558
สรุปกิจกรรม การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.4-ม.6 628
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. นายจิรัฐ    ปะละพุตโต
2. นายศักดิ์บดี    อนุพันธ์
3. นางสาวพิไลวรรณ    แสนทวีสุข
1. นายดวงแดน    วงเดือน
2. นายสมจิตร    กอปรทศธรรม
2 โรงเรียนกันทรารมณ์ สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. นายสุริยัน    บัวแก้ว
2. นายวัฒนา    จำเดิม
3. นายชัชวาลย์    มะโนรมณ์
1. นางจงกล    บัวสิงห์
2. นายเฉลิม    บัวสิงห์
3 โรงเรียนสตรีสิริเกศ สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. นายอภิสิทธิ์    คำดวงศรี
2. นายปัณณทัด    ศิริดำ
3. นางสาวชลธิชา    หาผล
1. นางสาวสุภัทรา    ชูสาย
2. นางสาวโสภา    พิเชฐโสภณ
4 โรงเรียนบึงบูรพ์ สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. นายอัครเดช    แดงงาม
2. นายชัยมงคล    พรหมทา
3. นางสาวกรกมล    ถิระผะลิกะ
1. นางนันทิยา    พรหมทา
2. นายปกรณ์    เสน่หา
5 โรงเรียนวรคุณอุปถัมภ์ สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. นางสาวกัญญารัตน์    เชิดชู
2. นางสาวณิชกานต์    ศรพรหม
3. เด็กชายปรียาพร    ลาครองชัย
1. นางอัจฉรา    ป้องกัน
2. ว่าที่ร้อยตรีเพ็ง    แซ่กัง
6 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. นายสุทธินัน    แดงบุญเรือง
2. นายรัฐภูมิ    ทองอ้ม
3. นายอัษฎาวุธ    หวนคนึง
1. นายคงกะพัน    ชัยพร
7 โรงเรียนศรีตระกูลวิทยา สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. นางสาวกนกกร    ดอกพอง
2. นางสาวสุมินตรา    น้อมระวี
3. นางสาวพิไลวรรณ    ทองเกิด
1. นายธนกฤต    บุตอ่อน
2. นางสุกฤตา    บุตรอ่อน
8 โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. นายปริญญา    ปุราชะทำโม
2. นางสาวเอ็นดู    เภาดี
3. นายวัฒนา    สานนท์
1. นางรุ่งนภา    แก้วคำชาติ
2. นายวิชัย    ทองมาก
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................