งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ จังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 4-6 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558
สรุปกิจกรรม การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 644
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. นายเอกพล    แซ่เตียว
2. นายชัยยศ    ชิงชัย
3. นายสิรวิชญ์    สารภาพ
4. นางสาวจุฑาทิพย์    มัฆวิมาลย์
5. นายปิติภัทร    ศรีฤทธิประดิษฐ์
6. นายกิตติศักดิ์    ประนม
1. นายกิตติศักดิ์    บุญยัง
2. นายปกาศิต    ศรแก้ว
3. นายไพฑูรย์    หิปะนัด
2 โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. นางสาวกาญจนา    พิมพ์ชัย
2. นายธนราชันย์    สารบรรณ
3. นายอธิปไตย์    คำศรี
4. นางสาวกมลพรรณ    อินทรศวร
5. นายไชยกรานต์    เจือทอง
6. นายปฎิภาณ    ประจักษ์จิตร
1. นางสาวดวงตา    ท้าวด่อน
2. นายศักดิ์ณรงค์    ศรีจันทร์
3 โรงเรียนศรีรัตนวิทยา สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. นายยอดจตุพงศ์    แผ่นทอง
2. นางสาวกชกร    ประทุมวงศ์
3. เด็กชายจามร    ศรีคำ
4. นายเหมหิรัญ    บัวจันทร์
5. นายสุรนันท์    แท่นศิลา
6. นายสุรชัย    สอพอง
1. นายปิยพงษ์    โสมาลีย์
4 โรงเรียนกุดเสลาวิทยาคม สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. นายพัทธวัชร    สุขจินดา
2. นายอดิศร    เคารพ
3. นายผดุงศักดิ์    เคารพ
4. นางสาวจิราวรรณ    อ่อนวรรณะ
5. นายเริงฤทธิ์    สารีมา
1. นายชัยวัฒน์    สิเนฮะ
2. นายสันติ    แสงสีดา
3. นางสาวเบญจมาศ    จันทร์พิทักษ์
5 โรงเรียนพรานวิบูลวิทยา สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. นายเพชรายุธ    นำภา
2. นายกฤตนัย    วิลา
3. นายพงษคุณ    อุ่นแก้ว
4. นายณัฐวุฒิ    แทนคำ
1. นายชวาลวุฒิ    พิศชาติ
6 โรงเรียนกันทรารมณ์ สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. นายภานุวัฒน์    พงษ์ทอง
2. นายกิตติศักดิ์    สร้อยสน
3. นายเทิดศักดิ์    บุญศักดิ์
4. นายอัครชัย    คำมุงคุล
5. นางสาวสกุลตลา    ดีงูเหลือม
6. นายกิตติวัฒน์    พากเพียร
1. นายกำพล    บัวแก้ว
2. นายสนธยา    นนทา
7 โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. นายเกียรติศักดิ์    สมบัล
2. นายอภิชาติ    มะณู
3. นายธีรชัย    บุญหนัก
4. นายอัษฎาวุธ    สมจันทร์
5. นายตะวัน    ยอดจักร์
6. นายธนศักดิ์    ใสกระจ่าง
1. นายคมเพชร    อ้วนพร
2. นายจีระศักดิ์    ธนเกียรติไพศาล
8 โรงเรียนสตรีสิริเกศ สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. นายฐิติพันธ์    แก้วใหญ่
2. นายศุภนัท    โยธาลัย
3. นายอธิภูมิ    วิจบ
4. นายณัฐดนัย    เกษมณี
5. นายวสันต์    จิรังดา
6. นายณัตวัน    ศรีโสภา
1. นายสุดใจ    บุญข่าย
9 โรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยา สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. นายสุทธิราช    แก้วรักษา
2. นายสุธา    อำพร
3. นายธีรพันธุ์    สายบัว
4. นายสุธาวุฒิ    แก้วใส
5. เด็กชายวีรพล    โสผล
6. นายอภิรัชต์    มั่นยืน
1. นายบุญสืบ    เกตุวุฒิ
2. นายวิจิตร    ดวนใหญ่
3. นายสุรัตน์    สายสินธ์
10 โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. นายสมบัติ    โพธิ์ขาว
2. นายธวัชชัย    มโนธรรม
3. เด็กชายธิติวุฒ    งามมาก
4. นายมงคล    ผลกระโทรก
5. นางสาวกัญญา    จันทร์สมุทร
6. นายอภิวัตร    โสดาดวง
1. นายธรรมนูญ    ศรียัน
2. นางสาวพรทิวา    รสสุนทร
3. นายมงคล    สมาน
11 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ ศรีสะเกษ สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. นายภัทรพล    ผิวเหลือง
2. นายวีรวัฒน์    ทวนทอง
3. นายกิตติวัฒน์    เทียนเพ็ชร
4. นายนรินธร    ปิ่นหอม
5. นายคมสัน    สมัครสมาน
1. สิบเอกภานุวัตร    โพธิ์งาม
2. นายสิทธิชัย    สถานพงษ์
3. นายสุพรรณ์    ยอดสิงห์
12 โรงเรียนกำแพง สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. นายกฤษฎา    สายลาม
2. นายธนดล    วงศ์คำจันทร์
3. นายกิตติศักดิ์    มะลิซ้อน
4. นายธัญเทพ    โลหิตนาวี
5. นายวิริยะ    ดำเกลี้ยง
6. นายจิรายุ    สุปัตติ
1. นายอภิชาติ    เนตรจันทร์
13 โรงเรียนทุ่งไชยพิทยา รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. นายเรืองเดช    ทองปราบ
2. นายสุทธิศักดิ์    ศรีบาง
3. นายศราวุฒิ    คงศรี
4. นายนิวัฒน์    พันธนาม
5. นายศักดิ์ณรงค์    ศรีบาง
6. นายภานุวัฒน์    พะธะนะ
1. นายปรเมศร์    บุบผาวัลย์
2. นายเศรษฐ์    บุญข่าย
14 โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. นายณรงค์    สันศรี
2. นายนัฐพล    บุญมาก
3. นายทิวากร    โพธิ์งาม
4. นางสาวภัคจิรา    บุญมานัส
5. นายชยพันธ์    รัตนวัน
6. นายศักดิ์นรินทร์    สังวาลย์
1. นายนัฐวุฒิ    บาศรี
2. นายวัฒนา    อรรคบุตร
3. นายอลงกรณ์    สาระบุตร
15 โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. นายวัชรพล    สมบัติ
2. นายปิยะวัฒน์    จังอินทร์
3. นายณรงค์ศักดิ์    สร้อยสน
4. นายสมรรถชัย    พลขันธ์
5. นายสุติภัทร    บุญชม
1. นายนิกร    จันทะสาร
2. นายสมหมาย    เวียงสิมา
16 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. นายคุปต์    สมพงษ์
2. นายธีรุตน์    เสนคราม
3. เด็กชายวิวรรธน์    สิทธิสาตร์
4. เด็กชายธนภัทร    พรหมคุณ
5. นายวิสา    เกตุวุฒิ
6. นายเมทะนี    ลุกลาม
1. นายสุภรณ์    พรหมคุณ
17 โรงเรียนขุขันธ์ สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. นายกิตติธีร์    ไชยา
2. นายบรรจง    เย็นสุข
3. นายประดิษฐ์    สมรัตน์
4. นายอิทธิพล    พรมโคตร
5. นางสาวสุเทวเลขา    วิชัย
1. นายมนต์ชัย    ใสกระจ่าง
2. นายอุดมกานต์    แพงอก
18 โรงเรียนละลมวิทยา สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. นายวุฒิไกร    บุญธิมา
2. นายเอกสิทธิ์    พรหมรักษ์
3. นายพงษ์สิทธิ์    รักษาภักดี
4. นายวีระพล    บุตรราช
5. นางสาวพรชุตา    ทนทาน
6. นายศักรินทร์    โสระชาติ
1. นายวิศิษฎ์    จันทร์ทรงกลิ่น
2. นายไพโรจน์    แสนพันธ์
19 โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. นายศักดา    เนินทอง
2. นายเกียรติศักดิ์    ใจช่วง
3. นายเอกลักษณ์    แหวนเงิน
4. นายกิตติพศ    จันทอง
5. นายธีรพงษ์    มาโยม
6. นายกิตติพงษ์    เหมือนชอบ
1. นายวสันต์ชาย    มงคลชาติ
2. นายเด่นชัย    ตุ่มใสย์
20 โรงเรียนขุขันธ์ราษฎรบำรุง สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. นายสมพร    กลิ่นเทียน
2. นายวัชรพงษ์    จันดารา
3. นายศักดิ์สิทธิ์    อินทร์กานอน
4. นายกิตติศักดิ์    ศรีลาชัย
5. นายศิริศักดิ์    สุนสิงห์
6. นายชัชกุญ    เร็ตยิสเตอร์
1. นายบุญฤทธิ์    ใจสุระ
2. นางรุ่งระวี    สารวรรณ
3. นายแจ้ง    วงศ์ยะลา
21 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. นายวุฒิชัย    ปัดทุม
2. นายพลวัตร    อินตะพันธ์
3. นายศิรวิทย์    แสงสาย
4. นางสาวอรอารีย์    สมบัติ
5. นายดนัยณัฐ    สร้อยจิตร์
6. นายพรพรหม    พลรักษ์
1. นางสาวสุภินันท์    ศุภณัฐวัชร
2. นายอาทิตย์    ยั่วจิตร
22 โรงเรียนบึงมะลูวิทยา สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. นายภูวสิทธิ์    เยือกเย็น
2. นายกฤษณะ    ประสิทธิ์
3. นายวุฒิไกร    หงษ์กลาง
4. นายบัญชา    คำศรี
5. นายปิยวุฒิ    บุญจวบ
6. นายพงษ์สิทธิ์    ไพรศูนย์
1. นายกวี    ซุยทอง
2. นายรังศรี    ใจมั่น
3. นายเดชา    พรมมาสุข
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................