งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ จังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 4-6 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558
สรุปกิจกรรม การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 066
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนพยุห์วิทยา สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. นายพีระพัฒน์    สงสาร
1. นายสมรชัย    สุวรรณพงษ์
2 โรงเรียนกันทรารมณ์ สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. นายณัฐพล    สายพงษ์
1. นางเด่นดวง    ยศวิจิตร
3 โรงเรียนสวงษ์วิทยาคม สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. นางสาวณัฐธิดา    พงษสุวรรณ์
1. นางสาวรัชตา    กลิ่นแก้ว
4 โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. นายกิตติพงษ์    เหมือนชอบ
1. นางธราธร    บุญเสริม
5 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. นางสาวกำไลทิพย์    กิจเอื้อเกษมวงศ์
1. นางสาวศิริณลักษณ์    มีบุญ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................