งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ จังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 4-6 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558
สรุปกิจกรรม การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 067
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. เด็กชายวิษณุ    สืบหล้า
1. นายธีรวัฒน์    พลีจันทร์
2 โรงเรียนพยุห์วิทยา สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. เด็กหญิงพิชา    เพ็งชัย
1. นายสมรชัย    สุวรรณพงศ์
3 โรงเรียนพรานวิบูลวิทยา สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. เด็กชายผดุงเกียรติ    เทพพล
1. นายชวาลวุฒิ    พิศชาติ
4 โรงเรียนกันทรารมณ์ สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. เด็กหญิงอารียา    สืบสิมมา
1. นางเด่นดวง    ยศวิจิตร
5 โรงเรียนกำแพง สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. เด็กหญิงชไมพร    สุมา
1. นายธนานุรักษ์    นาจำปา
6 โรงเรียนสวงษ์วิทยาคม สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. เด็กหญิงญาณธร    โม้นอก
1. นางสาวรัชตา    กลิ่นแก้ว
7 โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. เด็กหญิงพรชิตา    โสดาจันทร์
1. นายพิสรรค์    ศรีบุญเรือง
8 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. เด็กชายณัฐภัทร    มั่นรอด
1. นายนิวัฒน์    ทองปั้น
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................