งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ จังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 4-6 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558
สรุปกิจกรรม การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 068
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. นางสาวนันทนา    แก้วแสน
1. นายศิริพงษ์    วิเศษสังข์
2 โรงเรียนพยุห์วิทยา สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. นางสาวณัฐกัญญา    บุญโคกกรวด
1. นายสมรชัย    สุวรรณพงษ์
3 โรงเรียนกันทรารมณ์ สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. นางสาวสุธาธินี    สร้อยศรี
1. นางเด่นดวง    ยศวิจิตร
4 โรงเรียนสตรีสิริเกศ สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. นายวุฒิชัย    พละพรม
1. นางรัชฎาพร    พงศ์พฤฒิชัย
5 โรงเรียนสวงษ์วิทยาคม สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. นางสาวกรรณิการ์    จงกุล
1. นางสาวรัชตา    กลิ่นแก้ว
6 โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. นายกิตติพงษ์    เหมือนชอบ
1. นายพิสรรค์    ศรีบุญเรือง
7 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. นางสาวกำไลทิพย์    กิจเอื้อเกษมวงศ์
1. นายนิวัฒน์    ทองปั้น
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................