งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ จังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 4-6 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558
สรุปกิจกรรม การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 069
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. เด็กชายธราเทพ    โยธาวงศ์
1. นายธีระวัฒน์    พลีจันทร์
2 โรงเรียนพยุห์วิทยา สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. เด็กหญิงพิชา    เพ็งชัย
1. นางวิไลรัตน์    สุวรรณพงศ์
3 โรงเรียนกันทรารมณ์ สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. เด็กชายธนากร    วราพุฒ
1. นางเด่นดวง    ยศวิจิตร
4 โรงเรียนกำแพง สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. เด็กหญิงปนัดดา    หินกล้า
1. นายวีระ    เอี่ยมยิ้ม
5 โรงเรียนสวงษ์วิทยาคม สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. เด็กหญิงอรกัญญา    ชุมศรี
1. นางสาวรัชตา    กลิ่นแก้ว
6 โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. เด็กชายสิทธิชัย    เหมือนชอบ
1. นายพิสรรค์    ศรีบุญเรือง
7 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. เด็กหญิงกัณฐิกานต์    วารสุข
1. นางสาวศิริณลักษณ์    มีบุญ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................