งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ จังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 4-6 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558
สรุปกิจกรรม การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 070
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนพยุห์วิทยา สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. นางสาวณัฐกัญญา    บุญโคกกรวด
1. นายสมรชัย    สุวรรณพงศ์
2 โรงเรียนสตรีสิริเกศ สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. นายวุฒิชัย    พละพรม
1. นางระวีวรรณ    บุญญาเลิศกีรติกุล
3 โรงเรียนสวงษ์วิทยาคม สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. นางสาวแสงเทียน    สว่างภพ
1. นางสาวรัชตา    กลิ่นแก้ว
4 โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. นายเดี่ยว    แสงมาศ
1. นายพิสรรค์    ศรีบุญเรือง
5 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. นางสาวกำไลทิพย์    กิจเอื้อเกษมวงศ์
1. นางสาวศิริณลักษณ์    มีบุญ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................