งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ จังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 4-6 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558
สรุปกิจกรรม การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 071
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. เด็กชายสรวิศ    จันทร์ประสิทธิ์
1. นายธีระวัฒน์    พลีจันทร์
2 โรงเรียนกันทรารมณ์ สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. เด็กหญิงปาริดา    ชาภักดี
1. นางสาวนพวรรณ    เหมือนเอื่ยม
3 โรงเรียนกำแพง สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. เด็กชายทศพร    ใจดี
1. นางพัชรี    รจนัย
4 โรงเรียนบึงมะลูวิทยา สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. เด็กชายอังคาร    สืบสิทธิ์
1. นายเดชา    พรมมาสุข
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................