งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ จังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 4-6 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558
สรุปกิจกรรม การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 072
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. นางสาวชนิดา    พรมประดิษฐ์
1. นายศิริพงษ์    วิเศษสังข์
2 โรงเรียนพยุห์วิทยา สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. นางสาวศิริกัญญา    วงศ์ศรี
1. นายสมรชัย    สุวรรณพงศ์
3 โรงเรียนกันทรารมณ์ สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. นางสาวโชติมา    ช่วงสำโรง
1. นางสาวนพวรรณ    เหมือนเอี่ยม
4 โรงเรียนสตรีสิริเกศ สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. นางสาวอรัญญา    ชมถิ่นสำราญ
1. นางรัชฎาพร    พงศ์พฤฒิชัย
5 โรงเรียนศรีตระกูลวิทยา สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. นางสาวนิภาพร    งอนสวัน
1. นายศักดิ์โชค    ใจนวล
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................