งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ จังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 4-6 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558
สรุปกิจกรรม การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 087
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. เด็กชายสรวิศ    จันทร์ประสิทธิ์
1. นายธีระวัฒน์    พลีจันทร์
2 โรงเรียนพยุห์วิทยา สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. เด็กชายณัฐพล    อักษร
1. นางวิไลรัตน์    สุวรรณพงศ์
3 โรงเรียนกันทรารมณ์ สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. เด็กหญิงกมลวรรณ    ปัญญาวัน
1. นางสาวนพวรรณ    เหมือนเอี่ยม
4 โรงเรียนกำแพง สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. เด็กหญิงรัตนาภรณ์    ปางสุข
1. นางพัชรี    รจนัย
5 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. เด็กชายกิตติขจร    แก้วกุลา
1. นายนิวัฒน์    ทองปั้น
6 โรงเรียนบึงมะลูวิทยา สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. เด็กชายอภิวัฒน์    คำแก้ว
1. นายกวี    ซุยทอง
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................