งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ จังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 4-6 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558
สรุปกิจกรรม การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 088
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. นายจรัญ    แซ่จึง
1. นายศิริพงษ์    วิเศษสังข์
2 โรงเรียนพยุห์วิทยา สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. นางสาวปาริชาติ    อินขอ
1. นางวิไลรัตน์    สุวรรณพงศ์
3 โรงเรียนกันทรารมณ์ สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. นางสาวผการัตน์    สุวรรร
1. นางสาวนพวรรณ    เหมือนเอี่ยม
4 โรงเรียนสตรีสิริเกศ สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. นายเทียนชัย    วงศ์ดี
1. นางวีระวรรร    บุญญาเลิศกีรติกุล
5 โรงเรียนขุขันธ์ สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. นายอภิวัฒน์    รัตนพันธ์
1. นางยุพยงค์    บำรุง
6 โรงเรียนศรีตระกูลวิทยา สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. นางสาวดวงฤทัย    จันทะสนธิ์
1. นายศักดิ์โชค    ใจนวล
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................