งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ จังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 4-6 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558
สรุปกิจกรรม การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 094
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. เด็กหญิงชนนิกานต์    เรืองคำ
1. นายอลงกรณ์    นิลดำ
2 โรงเรียนกันทรารมณ์ สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. เด็กหญิงสุดาภา    บัวพันธ์
1. นางสาวนพวรรณ    เหมือนเอี่ยม
3 โรงเรียนกำแพง สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. เด็กหญิงปทิตตา    บุดดาวงศ์
1. นายอภิชาติ    เนตรจันทร์
4 โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. เด็กชายสิทธิชัย    เหมือนชอบ
1. นางธราธร    บุญเสริม
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................