งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ จังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 4-6 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558
สรุปกิจกรรม การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 095
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. นายอนุรักษ์    ศรีแก่นจันทร์
1. นายศิริพงษ์    วิเศษสังข์
2 โรงเรียนพยุห์วิทยา สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. นางสาวกรรณิการ์    กาลพัฒน์
1. นางวิไลรัตน์    สุวรรณพงศ์
3 โรงเรียนสตรีสิริเกศ สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. นายปวีณ    แสวงผล
1. นางรัชฎาพร    พงศ์พฤฒิชัย
4 โรงเรียนศรีตระกูลวิทยา สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. นางสาวศศิภา    ธาดาดิษ
1. นายศักดิ์โชค    ใจนวล
5 โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. นางสาวจันทร์จิรา    นรดี
1. นางนางธราธร    บุญเสริม
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................