งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ จังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 4-6 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558
สรุปกิจกรรม การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 098
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. เด็กหญิงวิมลรัตน์    สมทิพย์
1. นายศิริพงษ์    วิเศษสังข์
2 โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. เด็กชายวุฒิชัย    ละชินลา
1. นายธีระวัฒน์    พลีจันทร์
3 โรงเรียนกันทรารมณ์ สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. เด็กหญิงสวรรยา    พละชาติ
1. นางสาวนพวรรณ    เหมือนเอี่ยม
4 โรงเรียนขุขันธ์ สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. เด็กหญิงสุพิสชา    รัตนพันธ์
1. นางพยงค์    บำรุง
5 โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 1. เด็กชายสิทธิชัย    เหมือนชอบ
1. นางสาวลลิดา    แหวนวงษ์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................