รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ จังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 4-6 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 80.88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีรัตนวิทยา 1. เด็กชายวุฒิพงษ์   สีแดง
2. เด็กชายเจษสฤษฏิ์   สีสิ้ว
 
1. นายณธรรศ  บริบูรณ์
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 88.44 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุขันธ์ 1. เด็กชายกฤษฎากรณ์   ศรีมาศ
2. เด็กหญิงวราภรณ์   สว่างภพ
 
1. นายอภิชาติ  บุญสมยา
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจตุรภูมิพิทยาคาร 1. เด็กชายวีระศักดิ์   จันทร์โท
2. เด็กชายสมพร   พากเพียร
 
1. นางสาวนันทพร  กตะศิลา
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 87.14 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคูซอดประชาสรรค์ 1. เด็กชายคมสัน   คันศร
2. เด็กชายวุฒิชัย   เอี่ยมมาตร
 
1. นายชินโชติ   พรหมพิลา
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีรัตนวิทยา 1. เด็กชายทิวากร   วาจาสัจ
2. เด็กชายวัชรินทร์   สีมฤทธิ์
 
1. นางสุพรรณณี   จันทเขต
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1. เด็กชายปฏิพล   อ่อมแก้ว
2. เด็กชายเจษฎางค์   กาละพัฒน์
 
1. นางสาวชนิดาพร   ดวงแสง
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจตุรภูมิพิทยาคาร 1. เด็กชายองอาจ   อินทรศรี
2. เด็กชายอภิสิทธิ์   อุตะ
 
1. นายชัยวัฒน์   ประพาฬ
 
8 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุขันธ์ 1. เด็กหญิงวิยดา   ไชยนะรา
2. เด็กชายสุริยการณ์   สุทธิพันธ์
 
1. นายอภิชาติ   บุญสมยา
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา 1. เด็กหญิงกุลธิดา   วอทอง
2. เด็กหญิงชณิตตา   สินไชย
3. เด็กชายภาณุวัฒน์   สุขชาติ
4. เด็กชายสุภาพร   เรือนรส
5. เด็กชายอิศราวิวัฒน์   คำหอม
 
1. นางประไพ   หาไชย
2. นางสาวลภัสรดา   สิริเกียรติ
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไผ่งามพิทยาคม 1. เด็กชายจักรวาล   ภูนุภา
2. เด็กหญิงชลิดา   นนทะวงษ์
3. เด็กชายนรชน   บุญมา
4. เด็กหญิงพิมศิริ   เงินขาว
5. เด็กหญิงอโนมา   พันธ์ศรี
 
1. นายหงษ์   มีมุข
2. นางสาวคัทรียา  โสมนัสกุล
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กชายจีรศักดิ์   แก้วละมุล
2. เด็กหญิงปภาวรินทร์   แสงอุ่น
3. เด็กชายศุภกร   คุ้มเมือง
4. เด็กหญิงศุภลักษณ์   กิตติศักดิ์เดโช
5. เด็กหญิงสิริวรรณ   ม่วงอ่อน
 
1. นายชาญณรงค์   พันธ์แก่น
2. นางสาวฐิตารีย์   ธีรชาญวิทย์
 
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1. เด็กหญิงกรณิศ   สงฆ์เจริญธรรม
2. เด็กชายกิตติศักดิ์   เจริญศรีวิบูรณ์
3. เด็กหญิงธตรฐ   อินทร์จันทร์
4. เด็กหญิงพิมพ์ชนก   จูงกลาง
5. เด็กหญิงภิญญาดา   ศรีฐาน
 
1. นายธีระ   วานิช
2. นายเพียร   ภูทิพย์
 
13 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 90.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า 1. นายคุณานนต์   จันทร์สิงห์
2. นายธงชัย   ชัยมณี
3. นางสาวปาริชาติ   คำมูล
4. นายปารเมศ  การบุญ
5. นางสาวพลอยฉัตร   พินิจผล
 
1. นางสาววรรณวิภา   วิจบ
2. นายวุฒิชัย   บัวงาม
 
14 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจตุรภูมิพิทยาคาร 1. นางสาววลัยรักษ์   คำวงค์
2. นางสาววิจิตรา   แสงชัย
3. นายวิรัช   รัตนะวรรณ์
4. นางสาวอรสา   พรหมวงษ์
5. นางสาวอัญชลีภรณ์   รังษี
 
1. นางสาวอมรรัตน์   โสพิษ
2. นายนิธิกร   เที่ยงทัศน์
 
15 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 89.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวงษ์วิทยาคม 1. นางสาวกรพิน   จันครา
2. นายณัฐพงษ์   คำหอม
3. นางสาววฐิตา   ประจญ
4. นางสาวสุพรรษา   มะณี
5. นายอัครพล   คำแสน
 
1. นายสมปอง   เอมรัตน์
2. นางมณีวรรณ   ใจนวน
 
16 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 83.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. นายคณิศร   ชัยมาลา
2. นายฐนพงศ์   รักษาพล
3. นางสาวธัญญาภรณ์  กันตะบุตร
4. นางสาวศิรภัสสร   กัลยาบุตร
5. นายอธิป   ศิริเศวตกุลวงศ์
 
1. นางสาวทีฆรภัค   ดวงสา
2. นายยศพันธ์   สุขกาย
 
17 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1. เด็กหญิงปานนลิน   จันทร์หอม
2. เด็กชายสหัสนัยน์  เสริมศรี
 
1. นายพิทวัฒน์   สิงห์ดง
2. นางสาวนภัทร   เชิงหอม
 
18 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพง 1. เด็กหญิงกัลญา   อุดที
2. เด็กชายบัญชา   เพ็งแจ่ม
 
1. นางสาวสมถวิล   สุหร่าย
2. นายจิรนันท์   ศรีแก้วกุล
 
19 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 90.14 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลมศักดิ์วิทยาคม 1. เด็กชายกิตติวัฒน์   ระวัน
2. เด็กหญิงพรวดี   พลคำ
 
1. นายอภัยสิทธิ์   ใจพร
2. นางวิไลลักษณ์   ดวงธนู
 
20 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม 1. เด็กชายทรัพย์ธวัช   สุระเสน
2. เด็กหญิงรัตนาภรณ์   กัญญาบัตร
 
1. นางปัญจรัตน์   เดิมผกา
2. นายโกวิท   วันศรี
 
21 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุขันธ์ 1. นายชยากร   เสนาภักดิ์
2. นางสาวปิโยบล   พงษ์สุวรรณ
 
1. นางทิพย์วรรณ   บุญสม
 
22 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 90.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา 1. นายมานิตย์   จันทราภรณ์
2. นางสาวอรยา   บุญไฮ้
 
1. นางประไพ   หาไชย
2. นายอาคเนย์ มีคุณ  มีคุณ
 
23 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1. นางสาวฐิติกานต์   เรืองมณีนพ
2. นายไชยปรัชญา   คำโสภา
 
1. นางสาวจิราภรณ์   บุญพบ
2. นางสาวนภัทร   เชิงหอม
 
24 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 89.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพง 1. นางสาวสรารัตน์   เอกชวโรจน์
2. นายสราวุฒิ   สอนเกิด
 
1. นางสาวรุ้งลาวัลย์   พัฒนาจริยา
2. นางสาวสุพัตรา   บุญยิ่ง
 
25 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปรางค์กู่ 1. นายธนธรณ์   จำปางาม
 
1. นายโชคชัย  บุญเสนอ
 
26 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. เด็กชายพิทวัส   จำบัวขาว
 
1. นายรังษี   เลาหสูต
 
27 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพง 1. เด็กหญิงพรสวรรค์ ภาโสม  ภาโสม
 
1. นายวีระ  เอี่ยมยิ้ม
 
28 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1. เด็กชายธนภัทร  ไชยพันนา
 
1. นายอดุลย์  แก้วภักดี
 
29 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1. นายบัญญัติ   มาตขาว
 
1. นายฉัตรชัย   สุวรรณพรหม
 
30 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. นางสาวนิโลบล   สัมทาน
 
1. นายรังษี   เลาหสูต
 
31 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ 1. นางสาวยุพดี   คงชำนาญ
 
1. นางณัชชา   อ่อนหวาน
 
32 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งไชยพิทยา รัชมังคลาภิเษก 1. นายอัฐพล   มีชัย
 
1. นายปรเมศร์   บุบผาวัลย์
 
33 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประสานมิตรวิทยา 1. เด็กหญิงฐิราวี  ชราศรี
 
1. นายอนุวัตร  สายเสน
 
34 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 95.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. เด็กหญิงณัฐพร  วงศ์ไชยา
 
1. นายรังษี  เลาหสูต
 
35 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ 1. เด็กหญิงผกากานต์  จันทร์พวงเสน
 
1. นายถาวร  ณัฎฐภัทรเตชาธร
 
36 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลีกลิ้งพัฒนาทร 1. นางสาวศิริวิมล  ทองกลม
 
1. นางพิสมัย  ทองอาบ
 
37 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ 1. นางสาวกัญญาริน  มงคลนำ
 
1. นายถาวร  ณัฎฐภัทรเตชาธร
 
38 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1. นางสาววลีพร  กอองคำ
 
1. นายเฉลียว  ศิริดล
 
39 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดเสลาวิทยาคม 1. นางสาวศีริยากรณ์  ทาทอง
 
1. นายชัยวัฒน์  สิเนฮะ
 
40 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งสิมวิทยาคม 1. นางสาววรรณวิศา  คำรัตน์
 
1. นางสาวนัฎชนก  กองแก้ว
 
41 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประสานมิตรวิทยา 1. เด็กหญิงดารารัตน์  บัวหอม
 
1. นายอนุวัตร  สายเสน
 
42 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปรางค์กู่ 1. เด็กชายสรวิศ  แหวนเงิน
 
1. นางกรรณิการ์  จันทะดวง
 
43 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกระแชงวิทยา 1. เด็กชายธงไชย  จันทร์เพ็ง
 
1. นายสมชาติ  ทะนันชัย
 
44 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงบูรพ์ 1. เด็กหญิงธารา  อ้นบำรุง
 
1. นายชูชัย  พรหมคุณ
 
45 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1. นายธวัชชัย  นามอุดทา
 
1. นายฉัตรชัย  สุวรรณพรหม
 
46 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งไชยพิทยา รัชมังคลาภิเษก 1. นายรัตติกร  ีมาลี
 
1. นายปรเมศร์  บุบผาวัลย์
 
47 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ 1. นางสาวอรพรรณ  เพชรแก้ว
 
1. นายถาวร  ณัฏฐภัทรเตชาธร
 
48 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. นายภาณุพงศ์  อินทะชาติ
 
1. นายรังษี  เลาหสูต
 
49 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปรางค์กู่ 1. เด็กหญิงปานประดับ  ศรีตะวัน
 
1. นายโชคชัย  บุญเสนอ
 
50 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงมะลูวิทยา 1. เด็กหญิงศรรัก  สุขวงค์
 
1. นางสาวปนัดดา  คำลีมัด
 
51 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรารมณ์ 1. เด็กชายวิทวิทย์  มุระดา
 
1. นายแสงทอง  บริสาร
 
52 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพง 1. เด็กหญิงอุทุมพร  ภิยาชัย
 
1. นายวีระ  เอี่ยมยิ้ม
 
53 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีรัตนวิทยา 1. นายพัชรพงษ์  กิ่งทวยหาญ
 
1. นางสาววิไลรัตน์  แต้มทอง
 
54 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรารมณ์ 1. นายณัฐพงษ์  ผุยพรม
 
1. นายฉัฐมะ  ทัดเทียม
 
55 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกหล่ามวิทยา 1. นายศรราม  ศรีสมพร
 
1. นางสาวกนิษฐา  เกียรติเจริญเสรี
 
56 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม 1. นายนัฐพล  ทวี
 
1. นายรณชัย  ชัยสิทธิ์
 
57 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรวมสินวิทยา 1. เด็กหญิงชุลีพร  สุฟอง
2. เด็กหญิงสุชาดา  ทองปัญญา
 
1. นายกัมปนาท  เข็มท้าว
 
58 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งไชยพิทยา รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กหญิงชลกนก  อินทร์แก้ว
2. เด็กหญิงวรพรรณ  จินละไม
 
1. นายปรเมศร์  บุบผาวัลย์
 
59 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสะเดาใหญ่ประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงปิณิดา  อินแพง
2. เด็กหญิงอลิสา  คำบัว
 
1. นายจิรศักดิ์  วงศ์จอม
2. นางสาวกฤษณรรณ  วงศิริ
 
60 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. เด็กหญิงพิชชาภา  เชื้อพันธุ์
2. เด็กชายพิทวัส  คำเหลือ
 
1. นายสุขนิรันดร์  ทองมาก
2. นางสุวลักษณ์  จักขุจันทร
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรารมณ์ 1. เด็กหญิงสิปกร  จำปาอ่อน
 
1. นายแสงทอง   บริสาร
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงบูรพ์ 1. เด็กหญิงปภัสรา  โมครัตน์
 
1. นายชูชัย  พรหมคุณ
 
63 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุขันธ์ราษฎรบำรุง 1. เด็กหญิงนารีรัตน์  สมร
 
1. นางรุ่งระวี  สารวรรณ
 
64 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม 1. เด็กหญิงพรรณิภา  ทองขาว
 
1. นางสาวสุภินันท์  ศุภณัฐวัชร
 
65 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดมหาพุทธราม 1. นายพรอนันต์  หุ่นทอง
 
1. นายเกียรติศักดิ์  พิมพัก
 
66 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม 1. นางสาวพัชรี  ศรีบุญเรือง
 
1. นายธงชัย  ใจมนต์
 
67 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม 1. นางสาวอุมาพร  ยอดสิงห์
 
1. นางสาวสุภินันท์  ศุภณัฐวัชร
 
68 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุขันธ์ราษฎรบำรุง 1. นางสาวกนกพร  รุ่งแสงทอง
 
1. นางรุ่งระวี  สารวรรณ
 
69 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขื่อนช้างวิทยาคาร 1. นายชวนากร  ภูภักดี
2. นายวันชนะ  ทองสุ
3. นายอัจฉริยะ  ประจักษ์แจ้ง
 
1. นายปรีชา  ฝังสิมมา
2. นายเตวิทย์  แสนสิ่ง
 
70 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งไชยพิทยา รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กชายทักษิณ  ตาทอง
2. เด็กชายธนากร  ศรีภักดี
3. เด็กชายวรากร  อินทะไชย
 
1. นายปรเมศร์  บุบผาวัลย์
2. นายขวัญเมือง  ประพาฬ
 
71 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กหญิงสายชล  นาคนวล
2. เด็กหญิงเกวลิน  ไพทอง
3. เด็กหญิงเบญจภรณ์  แจ่มใส
 
1. นายวิฑูรย์  ปาเส
2. นายวิฑูรย์  ปาเส
 
72 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา 1. เด็กหญิงมยุรี  พานพบ
2. เด็กชายมารุต  จันทร
3. เด็กชายวรรักษ์  โบงนอก
 
1. นายอำนวยพร  ปราบเสียง
2. นายสมัชชา  วุฒิพลไชย
 
73 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขื่อนช้างวิทยาคาร 1. นางสาวคัทรียา   จิกจีน
2. นางสาวศิริลักษณ์   รัตนะวัน
3. นางสาวอาทิตยา   คืนผล
 
1. นายเตวิทย์   แสนสิ่ง
2. นายปรีชา   ฝังสิมมา
 
74 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งไชยพิทยา รัชมังคลาภิเษก 1. นายชิดณรงค์   หงษ์มณี
2. นายณัฐพล   เกษกุล
3. นายธนพล   คำแหง
 
1. นายปรเมศร์   บุบผาวัลย์
2. นายขวัญเมือง   ประพาฬ
 
75 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีตระกูลวิทยา 1. นายนัฐพงษ์   ดอกพอง
2. นายพรสกล   นียมพันธ์
3. นายวีระ   จันทร์คณา
 
1. นายธีรพงศ์   ช่างสลัก
 
76 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา 1. นางสาวศศิประภา  สุขเสริม
2. นายสุจินดา  ยินธนานนท์
3. นางสาวอินทิรา   จันทวงษ์
 
1. นายอำนวยพร   ปราบเสียง
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 87.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรานวิบูลวิทยา 1. เด็กชายสิทธิชัย   เทพมุณี
 
1. นายชวาลวุฒิ   พิศชาติ
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 82.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรารมณ์ 1. เด็กชายพัชรพล   ด้วงลอย
 
1. นางเด่นดวง   ยศวิจิตร
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวงษ์วิทยาคม 1. เด็กหญิงสายพิณ  จันครา
 
1. นางสาวรัชตา   กลิ่นแก้ว
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1. นายณัฐพล   โภชน์ฉิมพลี
 
1. นายศิริพงษ์   วิเศษสังข์
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 91.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีตระกูลวิทยา 1. นางสาวรุ่งทิวา   สุดสังข์
 
1. นายศักดิ์โชค   ใจนวล
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ 1. เด็กชายสิทธิชัย  เหมือนชอบ
 
1. นางธราธร   บุญเสริม
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1. เด็กชายพีรญาณ์   ศรภักดี
 
1. นายศิริพงษ์   วิเศษสังข์
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 88.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพง 1. เด็กหญิงปภัสสร   ไขแสง
 
1. นายธนานุรักษ์   นาจำปา
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. เด็กชายเพชรายุท  สีนวน
 
1. นายนิวัฒน์  ทองปั้น
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 92.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ 1. นายกิตติพงษ์  เหมือนชอบ
 
1. นางธราธร    บุญเสริม
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. นางสาวกำไลทิพย์  กิจเอื้อเกษมวงศ์
 
1. นางสาวศิริณลักษณ์  มีบุญ
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 83.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรารมณ์ 1. เด็กหญิงอารียา  สืบสิมมา
 
1. นางเด่นดวง  ยศวิจิตร
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 90.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ 1. เด็กหญิงพรชิตา  โสดาจันทร์
 
1. นายพิสรรค์   ศรีบุญเรือง
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. เด็กชายณัฐภัทร  มั่นรอด
 
1. นายนิวัฒน์  ทองปั้น
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 93.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1. นางสาวนันทนา  แก้วแสน
 
1. นายศิริพงษ์  วิเศษสังข์
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ 1. นายกิตติพงษ์  เหมือนชอบ
 
1. นายพิสรรค์   ศรีบุญเรือง
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. นางสาวกำไลทิพย์  กิจเอื้อเกษมวงศ์
 
1. นายนิวัฒน์  ทองปั้น
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 85.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรารมณ์ 1. เด็กชายธนากร  วราพุฒ
 
1. นางเด่นดวง  ยศวิจิตร
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 89.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพง 1. เด็กหญิงปนัดดา  หินกล้า
 
1. นายวีระ  เอี่ยมยิ้ม
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 94.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ 1. เด็กชายสิทธิชัย  เหมือนชอบ
 
1. นายพิสรรค์   ศรีบุญเรือง
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. เด็กหญิงกัณฐิกานต์  วารสุข
 
1. นางสาวศิริณลักษณ์  มีบุญ
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1. นายวุฒิชัย  พละพรม
 
1. นางระวีวรรณ  บุญญาเลิศกีรติกุล
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 95.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ 1. นายเดี่ยว  แสงมาศ
 
1. นายพิสรรค์   ศรีบุญเรือง
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรารมณ์ 1. เด็กหญิงปาริดา  ชาภักดี
 
1. นางสาวนพวรรณ  เหมือนเอื่ยม
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 95.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพง 1. เด็กชายทศพร  ใจดี
 
1. นางพัชรี  รจนัย
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 87.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงมะลูวิทยา 1. เด็กชายอังคาร  สืบสิทธิ์
 
1. นายเดชา  พรมมาสุข
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพยุห์วิทยา 1. นางสาวศิริกัญญา  วงศ์ศรี
 
1. นายสมรชัย  สุวรรณพงศ์
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 84.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีตระกูลวิทยา 1. นางสาวนิภาพร  งอนสวัน
 
1. นายศักดิ์โชค  ใจนวล
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรารมณ์ 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  ปัญญาวัน
 
1. นางสาวนพวรรณ  เหมือนเอี่ยม
 
106 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพง 1. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  ปางสุข
 
1. นางพัชรี  รจนัย
 
107 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา 1. เด็กชายสรวิศ  จันทร์ประสิทธิ์
 
1. นายธีระวัฒน์  พลีจันทร์
 
108 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 88.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1. นายจรัญ  แซ่จึง
 
1. นายศิริพงษ์  วิเศษสังข์
 
109 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 82.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีตระกูลวิทยา 1. นางสาวดวงฤทัย  จันทะสนธิ์
 
1. นายศักดิ์โชค  ใจนวล
 
110 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ 1. เด็กชายสิทธิชัย  เหมือนชอบ
 
1. นางธราธร   บุญเสริม
 
111 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงชนนิกานต์  เรืองคำ
 
1. นายอลงกรณ์  นิลดำ
 
112 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรารมณ์ 1. เด็กหญิงสุดาภา  บัวพันธ์
 
1. นางสาวนพวรรณ  เหมือนเอี่ยม
 
113 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 96.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพง 1. เด็กหญิงปทิตตา  บุดดาวงศ์
 
1. นายอภิชาติ  เนตรจันทร์
 
114 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 93.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1. นายปวีณ  แสวงผล
 
1. นางรัชฎาพร  พงศ์พฤฒิชัย
 
115 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 87.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ 1. นางสาวจันทร์จิรา  นรดี
 
1. นางนางธราธร   บุญเสริม
 
116 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1. เด็กหญิงวิมลรัตน์  สมทิพย์
 
1. นายศิริพงษ์  วิเศษสังข์
 
117 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ 1. เด็กชายสิทธิชัย  เหมือนชอบ
 
1. นางสาวลลิดา   แหวนวงษ์
 
118 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา 1. เด็กชายวุฒิชัย  ละชินลา
 
1. นายธีระวัฒน์  พลีจันทร์
 
119 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 95.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพยุห์วิทยา 1. นายวิรัตน์  คำเนตร
 
1. นางวิไลรัตน์  สุวรรณพงศ์
 
120 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ 1. นางสาวสุภัสสร  คำมา
 
1. นางสาวลลิดา   แหวนวงษ์
 
121 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 86.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา 1. นางสาวรุจิรา  ประสานตรี
 
1. นายธีระวัฒน์  พลีจันทร์
 
122 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 91.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1. เด็กหญิงณัฏชยากานต์  โกศลคุณวัฒน์
 
1. นางระวีวรรณ  บุญญาเลิศกีรติคุณ
 
123 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งไชยพิทยา รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กหญิงวาริพินทุ์  ทุมปะหิรัมย์
 
1. นายเศรษฐ์  บุญข่าย
 
124 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 88.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ 1. เด็กหญิงอรอุมา  แหวนเงิน
 
1. นายชัยประเสริฐ   บุญเสริม
 
125 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 94.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา 1. เด็กชายวุฒิชัย  ละชินลา
 
1. นายธีระวัฒน์  พลีจันทร์
 
126 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 95.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพยุห์วิทยา 1. นายวิรัตน์  คำเนตร
 
1. นางวิไลรัตน์  สุวรรณพงศ์
 
127 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 91.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ 1. นายกิตติพงษ์  เหมือนชอบ
 
1. นายชัยประเสริฐ   บุญเสริม
 
128 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 86.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมบักดองวิทยา 1. นายนนทชา  นพพันธ์
 
1. นายเสนอ  ละเมอพันธ์
 
129 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรารมณ์ 1. เด็กหญิงอรอนงค์  สิมณี
 
1. นางเด่นดวง  ยศวิจิตร
 
130 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพง 1. เด็กหญิงณัฐริดา  อนุมาตร
 
1. นายเมธาวี  สิงค์นาค
 
131 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ 1. เด็กหญิงปนัดดา  คุ้มสุวรรณ์
 
1. นายชัยประเสริฐ   บุญเสริม
 
132 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 90.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงอรสา  นพพันธ์
 
1. นายอลงกรณ์  นิลดำ
 
133 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 87.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรารมณ์ 1. นายโกวิทย์  พละศักดิ์
 
1. นางเด่นดวง  ยศวิจิตร
 
134 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 94.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพง 1. นางสาวพรสุดา  หนองบัว
 
1. นางวาสิฏฐี  ตาดทอง
 
135 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ 1. นางสาวจุฬารัตน์  แสงมาศ
 
1. นายชัยประเสริฐ   บุญเสริม
 
136 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 87.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ 1. นางสาวจันทร์ทิพย์  สอนตน
 
1. นายอลงกรณ์  นิลดำ
 
137 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1. นายจรัญ  แซ่จึง
2. นางสาวชนิดา  พรมประดิษฐ์
3. เด็กหญิงญาณิศา  ชินพันธ์
4. เด็กชายพีรญาณ์  ศรภักดี
5. เด็กหญิงวิมลรัตน์  สมทิพย์
6. นายสืบศักดิ์  คำแสน
7. เด็กหญิงอทิติญาภรณ์  ศรีสุนนท์
8. นายอนุรักษ์  ศรีแก่นจันทร์
 
1. นายศิริพงษ์  วิเศษสังข์
2. นายศักดิ์ศรี  ทรงงาม
3. นางสาวนวรัตน์  โสตศิริ
 
138 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงชนนิกานต์  เรืองคำ
2. เด็กหญิงภิญญา  ไชยสุวรรณ
3. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  สิงหชาติ
4. นายศักดา  เกิดกล้า
5. เด็กหญิงอรสา  นพพันธ์
6. เด็กหญิงอังคนา  พิญญาณ
7. เด็กชายอัศราวุธ  ไชยทอง
8. เด็กหญิงไพลิน  ศรีดาจันทร์
 
1. นายอลงกรณ์  นิลดำ
2. นายธวัชชัย  ดาวงษ์
3. นายณรงค์ฤทธิ์  ดาวงษ์
 
139 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1. เด็กหญิงกุลธิดา  สาริโย
2. นางสาวจันทรวดี  ศรีคำ
3. เด็กหญิงชลธิชา  ลีไธสง
4. นายฐิติพงศ์  อินทะเสน
5. เด็กหญิงณัฏชยากานต์  โกศลคุณวัฒน์
6. นายปวีณ  แสวงผล
7. เด็กชายวิทยาเดช  กิ่งเกษ
8. นายวุฒิชัย  พละพรม
9. นางสาวศิริรัตน์  พันธ์ศิริ
10. นางสาวษัณสุดา  โนนสูง
11. นางสาวสิริลักษณ์  วงศ์เทวี
12. นางสาวสุวิมล  สุรศร
13. เด็กหญิงอภิญญา  โนนสูง
14. นางสาวอรัญญา  ชมถิ่นสำราญ
15. นายเทียนชัย  วงศ์ดี
 
1. นายสุดใจ  บุญข่าย
2. นายธีระเดช  ทองอินทร์
3. นางรัชฎาพร  พงศ์พฤฒิชัย
4. นางระวีวรรณ  บุญญาเลิศกีรติกุล
 
140 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีตระกูลวิทยา 1. นางสาวจิราภรณ์  เรืองคำ
2. นางสาวฐิติยา  ศรีดาว
3. นางสาวดวงฤทัย  จันทะสนธิ์
4. นางสาวนิภาพร  งอนสวัน
5. นางสาวปวีณา  สะอาด
6. นางสาวรุ่งทิวา  สุดสังข์
7. นางสาวลักษณา  สุดสังข์
8. นางสาวลินดา  เรืองคำ
9. นายวสันต์  สุดสังข์
10. นายศรคีรี  จันทะสนธิ์
11. นางสาวศศิภา  ธาดาดิษ
12. นายสัมฤทธิ์  เรืองคำ
13. นางสาวสุกัลยา  แข็งแรง
14. นางสาวเจษฎาภรณ์  เภสัชมาลา
15. นางสาวเบญจมาศ  เรืองคำ
 
1. นายศักดิ์โชค  ใจนวล
 
141 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ศรีมงคล
2. นายขจรศักดิ์  นาคงาม
3. นางสาวจันทร์ทิพย์  สอนตน
4. เด็กหญิงจุฬารัตน์  บุญน้อย
5. เด็กหญิงชนนิกานต์  เรืองคำ
6. เด็กหญิงนันทิตา  ไชยสุวรรณ
7. นายปฐมพงศ์  ดวงสิน
8. เด็กหญิงภัทราภรณ์  พันธ์นา
9. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  สิงหชาติ
10. นางสาววนิชชา  สอนสังข์
11. เด็กหญิงวรดา  มาโพนทอง
12. นายศักดา  เกิดกล้า
13. เด็กหญิงอรสา  นพพันธ์
14. เด็กชายอัศราวุธ  ไชยทอง
15. นายเฉลิมเดช  สมมั่น
 
1. นายอลงกรณ์  นิลดำ
2. นายธวัชชัย  ดาวงษ์
3. นายณรงค์ฤทธิ์  ดาวงษ์
 
142 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1. นายจรัญ  แซ่จึง
2. เด็กหญิงญาณิศา  ชินพันธ์
3. เด็กหญิงณัฏฐาภรณ์  วงศรี
4. นายณัฐพล  โภชน์ฉิมพลี
5. นางสาวนันทนา  แก้วแสน
6. นายปุระชัย  คันทจิตร
7. เด็กหญิงพรวลัย  พรมประดิษฐ์
8. เด็กหญิงพีรญาณ์  ศรภักดี
9. เด็กหญิงศรัยฉัตร  ฉัตรรัตนพงศ์
10. นายอนุรักษ์  ศรีแก่นจันทร์
11. นางสาวอภิชา  จันทะวี
12. นายไววิทย์  อัศดร
 
1. นายศิริพงษ์  วิเศษสังข์
2. นายศักดิ์ศรี  ทรงงาม
 
143 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ 1. นายกัณฑ์อเนก  ฤทธิกุล
2. นายขจรศักดิ์  นาคงาม
3. นางสาวจันทร์ทิพย์  สอนตน
4. นายปฐมพงศ์  ดวงสิน
5. เด็กชายรัชพล  ขาวงาม
6. เด็กชายรัฐกิจ  วรรณทอง
7. นางสาววนิชชา  สอนสังข์
8. นางสาวศศิธร  ไชยสุวรรณ
9. นายศักดา  เกิดกล้า
10. นายอลงกรณ์  นิลดำ
11. เด็กชายอัศราวุธ  ไชยทอง
12. นายเฉลิมเดช  สมมั่น
 
1. นายอลงกรณ์  นิลดำ
2. นายธวัชชัย  ดาวงษ์
3. นายณรงค์ฤทธิ์  ดาวงษ์
 
144 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1. เด็กหญิงกนกพร  ตึงศักดิ์
2. เด็กหญิงกรัณฑรัตน์  พิลาทอนธนินทร์
3. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ดอกพอง
4. เด็กหญิงกุลธิดา  สาริโย
5. นางสาวจันทรวดี  ศรีคำ
6. เด็กหญิงชลธิชา  ลีไธสง
7. นายฐิติพงศ์  อินทะเสน
8. เด็กหญิงณัฎชยากานต์  โกศลคุณวัฒน์
9. เด็กหญิงณัฐลาพรณ์  พรมจันทร์
10. เด็กหญิงณิชารีย์  สิมศรี
11. เด็กหญิงรัชภรณ์  ธรรมนุญ
12. เด็กหญิงวลีรักษ์  วรรณะกมลโรจน์
13. เด็กชายวิทยาเดช  กิ่งเกษ
14. นายวุฒิชัย  พละพรม
15. นางสาวศิริรัตน์  พันธ์ศิริ
16. นางสาวษัณสุดา  โนนสูง
17. นางสาวสิริลักษณ์  วงศ์ทวี
18. นางสาวสุวิมล  สุรศร
19. เด็กหญิงอภิญญา  โนนสูง
20. นางสาวอรัญญา  ชมถิ่นสำราญ
 
1. นายสุดใจ  บุญข่าย
2. นายเฉลียว  ศิริดล
3. นายฉัตรชัย  สุวรรณพรหม
4. นางระวีวรรณ  บุญญาเลิศกีรติกุล
5. นางรัชฎาพร  พงศ์พฤฒิชัย
 
145 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ 1. เด็กชายณัฐพล  การะสิทธิ์
2. เด็กชายภัทรนันท์  นิลดำ
3. เด็กชายภิรภัทร  ยอดรวีโรจน์
4. เด็กชายเจมส์อูลพ  เพียร์สัน
5. เด็กชายเศรษฐศักดิ์  นิลเพชร
 
1. นายอลงกรณ์  นิลดำ
2. นายธวัชชัย  ดาวงษ์
3. นายณรงค์ฤทธิ์  ดาวงษ์
 
146 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 90.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1. เด็กหญิงฐิติญาดา  สุตะพันธ์
2. เด็กชายบรรณวิชญ์  จำปี
3. เด็กหญิงประกายดารา  พันธ์คำ
4. เด็กชายภิณภัทร  บุรินท์
5. เด็กชายวีรภัทร  เพิ่มบุญ
 
1. นายไพฑูรณ์  หิปะนัด
2. นายปกาศิต  ศรแก้ว
3. นายกิตติศักดิ์  บุญยัง
 
147 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 90.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพง 1. เด็กชายชัยณรงค์  อินตะนัย
2. เด็กชายธนภัทร  สิงห์โท
3. เด็กชายธรรมวงศ์  สิงห์ยอง
4. เด็กชายสหรัฐ  พาต่อ
5. เด็กชายสุทธิพงษ์  จิตชัยภูมิ
6. เด็กหญิงอิสริยากร  ศรีบุญโฮม
 
1. นายอภิชาติ  เนตรจันทร์
 
148 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปรางค์กู่ 1. เด็กหญิงกองกาญน์  ภักดี
2. เด็กชายธนัชภัทร  อาจภักดี
3. เด็กชายธนินท์ธร  บุญช่วย
4. เด็กชายยุคลเดช  ทิพย์แสง
5. เด็กชายสมเจตน์  ศรีเลิศ
6. เด็กชายอุกกฤษฎ์  แสงเพ็ง
 
1. นายดิลก  หิปะนัด
2. นายกิจจา  เตารัตน์
 
149 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1. นายกิตติศักดิ์  ประนม
2. นางสาวจุฑาทิพย์  มัฆวิมาลย์
3. นายชัยยศ  ชิงชัย
4. นายปิติภัทร  ศรีฤทธิประดิษฐ์
5. นายสิรวิชญ์  สารภาพ
6. นายเอกพล  แซ่เตียว
 
1. นายปกาศิต  ศรแก้ว
2. นายกิตติศักดิ์  บุญยัง
3. นายไพฑูรย์  หิปะนัด
 
150 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพง 1. นายกฤษฎา  สายลาม
2. นายกิตติศักดิ์  มะลิซ้อน
3. นายจิรายุ  สุปัตติ
4. นายธนดล  วงศ์คำจันทร์
5. นายธัญเทพ  โลหิตนาวี
6. นายวิริยะ  ดำเกลี้ยง
 
1. นายอภิชาติ  เนตรจันทร์
 
151 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุขันธ์ 1. นายกิตติธีร์  ไชยา
2. นายบรรจง  เย็นสุข
3. นายประดิษฐ์  สมรัตน์
4. นางสาวสุเทวเลขา  วิชัย
5. นายอิทธิพล  พรมโคตร
 
1. นายอุดมกานต์  แพงอก
2. นายมนต์ชัย  ใสกระจ่าง
 
152 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงมะลูวิทยา 1. นายกฤษณะ  ประสิทธิ์
2. นายบัญชา  คำศรี
3. นายปิยวุฒิ  บุญจวบ
4. นายพงษ์สิทธิ์  ไพรศูนย์
5. นายภูวสิทธิ์  เยือกเย็น
6. นายวุฒิไกร  หงษ์กลาง
 
1. นายรังศรี  ใจมั่น
2. นายเดชา  พรมมาสุข
3. นายกวี  ซุยทอง
 
153 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กหญิงกัญญาลักษณ์  ศรีสุวรรณ
2. เด็กหญิงกาญจนา  ดวนใหญ่
3. นายกิตติพงษ์  เครือศรี
4. เด็กหญิงคำเพียร  แหวนเงิน
5. นางสาวจุฑามาศ  คงดี
6. นางสาวชยาภรณ์  บุญเสก
7. นางสาวชัชฏาพร  เหล่าเลิศ
8. นายทิชากร  พลทา
9. เด็กหญิงธนัฐฐิณีย์  อินตา
10. นายธนันสา  จันทอง
11. นายธนโชติ  แหวนเงิน
12. นางสาวธัญญลักษณ์  แหวนเงิน
13. นายธีรศักดิ์  เดือนขาว
14. นางสาวนุชจรี  เพ็งเพชร
15. นายบรรพต  ขุมกระโทก
16. นางสาวพรรัชชา  ยอดโพธิ์
17. นางสาวพิมพกา  สิงขรณ์
18. นางสาวมุกริทร์  กางหอม
19. นางสาวรัตนาภรณ์  ป้องภัย
20. เด็กหญิงลวัณรัตน์  ทองก่ำ
21. นายวงศกร  จิตรแก้ว
22. นายวรรณชัย  ศรีเลิศ
23. นายวัชระ  เครือวัลย์
24. นางสาววันนิดา  แต้มทอง
25. นายวีระภัทร  อ่อนอ่วม
26. เด็กหญิงศิรินภา  ทองน้อย
27. เด็กหญิงสวรรค์สิริ  เบ็ญจรส
28. นางสาวสาริกา  งามเลิศ
29. เด็กหญิงสุนิตา  แสนเสริม
30. นายสุริยา  ม่วงอ่อน
31. นางสาวหัทยา  ใจรักดี
32. เด็กชายอภิรักษ์  ฉิมมาลี
33. เด็กหญิงอรจิรา  จบหล้า
34. นางสาวอรอนงค์  พันธุกาง
35. เด็กหญิงอรอุมา  สีดา
36. นางสาวอาทิตยา  พรหมลิ
37. เด็กหญิงอารีรัตน์  วงษ์วันนา
38. นางสาวอุทัยวรรณ  อินหอม
39. นางสาวอุมาพร  แก้วละมุล
40. นางสาวเบญจภรณ์  ม่วงอ่อน
 
1. สิบเอกหญิงปทิตา  บุญประกอบ
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงอรุณี  เขตนิมิตร
3. นายวิษณุกร  แก้วละมุล
4. นายวิฑูรย์  ปาเส
5. นายวันชัย  พงษ์สุระ
6. นายชุติพนธ์  จันทะโคตร
7. นางสาวสิริวิมล  รุ่งเรือง
8. นางยุภาพร  สมภารเพียง
 
154 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร  เข็มทอง
2. นายกิตติพงษ์  ดำพะธิก
3. นายคณิตินเมธา  โพธิ์ขาว
4. เด็กหญิงคุนัญญา  สิงห์ทอง
5. เด็กหญิงจิดาภา  สิทธิพันธ์
6. นางสาวจิราภรณ์  ธรรมบุตร
7. นางสาวชญาพรณ์  ศุภศร
8. นางสาวชนกนันท์  สมนึก
9. นางสาวชลิญญา  ถ่อแก้ว
10. นางสาวชุติกาญจน์  ศรชัย
11. เด็กชายฐิติภัทร  พรหมคุณ
12. นางสาวฐิติมา  พิมพา
13. นางสาวณัฐณิชา  จงพึ่งกลาง
14. เด็กหญิงดาริน  คะมี
15. นายธนวิทย์  บรรลุศิลป์
16. นางสาวธันญากร  พรหนองแสง
17. นางสาวธิติวรดา  ขอร่ม
18. นายธีรุตน์  เสนคราม
19. นางสาวนฤมล  สุขนวล
20. เด็กหญิงบุญธีรา  แสงบุญ
21. นายปฏิภาน  แก้ววิเศษ
22. นางสาวปัทมา  แก้วเภา
23. นางสาวปิยธิดา  ฉลาดเอื้อ
24. เด็กหญิงพิชชาภา  ชัยชาญ
25. เด็กหญิงภัควีนุช  ศรีบูรณ์
26. เด็กชายภูมิพัฒน์  การสูงเนิน
27. นายรัฐพล   ทองอ้ม
28. นางสาววชิราพรรณ  บัวพันธ์
29. นายวิศรุต  ศรีใส
30. นายศรุต  ศรีสันต์
31. นายศิริศักดิ์  เทพวงศ์
32. นายสิทธิศักดิ์  ปุณประวัติ
33. นายหาญชนะ  บุญทิน
34. นายอนุสรณ์  ปิยะพันธ์
35. นางสาวอัญชลีกร  ดอกอินทร์
36. เด็กหญิงอัญรัตน  บุญทศ
37. นายเธียรธาร  สะโสดา
 
1. นายไกรสยาม  น้อยมิ่ง
2. นางสาวสุทธิวรรณ  แก้วจันทา
3. นางสาวจินดาพร  แก้วคำ
4. นางนวลอนงค์  วุฒิเสลา
 
155 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1. นางสาวกนกกร  ตากิ่มนอก
2. นางสาวกนกวัลย์  เพรชบูรณ์
3. เด็กหญิงกานติมา  เกตุขุนทด
4. นายกิติภัทร์  รจนัย
5. นายจีรวัฒน์  นำปัญญา
6. นางสาวชลดา  แดงงาม
7. นายชัยยศ  ชิงชัย
8. นายญัตติพงศ์  กองแก้ว
9. เด็กหญิงณริศราวรรณ  จันรัตน์
10. นายณัฐดนัย   กาหลง
11. นางสาวณิชารีย์  ศรีนาม
12. เด็กหญิงดาวัล  สุกันทา
13. นายธนกร   พวงพลอย
14. นางสาวนันท์นิชา  จริยาปรีชานนท์
15. นายนิธิภัทร  ราศี
16. เด็กหญิงบุญธิดา  จันทร์เกษ
17. เด็กหญิงปรีดาพร  สะอาด
18. เด็กหญิงปรีดาพร  สะอาด
19. นายปิติภัทร  ศรีฤทธิประดิษฐ์
20. นางสาวพรชนก  ละม่อนพร้อม
21. นางสาวภัณฑิรา  วันดี
22. นายภาณุพงษ์  รองเมือง
23. นางสาววชิราภรณ์   วรรณชาติ
24. นางสาววรรณพร  พิลากรณ์
25. นายวรวุฒิ  ศิริผล
26. นางสาววริศรา  แสงไชย
27. นายวิศรุต  ศิริญาณ
28. นางสาวศรุตา  สุทธิสน
29. เด็กหญิงสลิลทิพย์  สิทธิ์สาตร์
30. นายสิรวิชญ์  สารภาพ
31. นางสาวสุดารัตน์  เพรชจันทร์ศรี
32. นางสาวอนันตยา  เกื้อกูล
33. เด็กหญิงอรียา  เจริญสุข
34. นายอัครพล  แซ่เตียว
35. เด็กหญิงอาภัสรา  ทองฤทธิ์
36. นางสาวอินธิรา  ธรรมขันแก้ว
37. นางสาวเบญญากร  เดือนตะคุ
38. นางสาวเมธาวี  ศรีปัญญา
39. นายแทนสุข  น้อยมิ่ง
40. นายไกรวิทย์  บุษบงก์
 
1. นายวีระชัย  สายโส
2. นายวิรุจ  มิ่งสอน
3. นายภาคภูมิ  ขาววิเศษ
4. นายไพฑูรย์   หิปะนัด
5. นายปกาศิต  ศรแก้ว
6. นายนพพร  ทองย้อย
7. นายกิตติศักดิ์  บุญยัง
8. นายกิตตินันท์   ศิละวงศ์
 
156 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวรคุณอุปถัมภ์ 1. นางสาวกาญจนา  พันธ์บุตรดี
2. นางสาวกาญจนา  ลุนลา
3. นายจิตรกร  วุฒิยา
4. นางสาวจิราวรรณ  เพิ่มฉลาด
5. เด็กชายชนะพร  มะโนรัตน์
6. นางสาวชลธิชา  ตรีรักษา
7. เด็กชายชาตรี  ฉายาวรรณ
8. เด็กชายชานนท์  จุลพล
9. นางสาวชุติมา  บัวไข
10. นางสาวฐานิตา  ไชยภักดิ์
11. เด็กชายทศพร  ดิษฐประสพ
12. นายธนากร  สิงห์โท
13. นางสาวธนารัตน์  แสงใส
14. นายธิคำพล  สีนายกอง
15. นางสาวธิติพร  พันไผ่
16. นายธีรเดช  พรรณา
17. นางสาวนิตยา  สุระ
18. นางสาวนิศากร  แก้วฤทธิ์
19. เด็กหญิงน้ำทิพย์  พรมศิริ
20. เด็กหญิงประภัสสร  การะเกษ
21. นางสาวปิยดา  สมบัติ
22. เด็กหญิงปุณยนุช  นันทดิลก
23. เด็กหญิงพรรทษา  พรจันทร์
24. นายพีรพงศ์  อุดม
25. เด็กหญิงภัทราพร  แก้วสะอาด
26. นางสาวภาวรินทร์  สาทร
27. เด็กหญิงมัทนา  เมืองจันทร์
28. นางสาวยุภาวดี  บุตรแสง
29. เด็กหญิงวราภรณ์  คำไทย
30. นางสาววิภาวนี  หรหมรัตน์
31. นางสาววิลาภรณ์  อุตะพันธ์
32. นายวีระชัย  จึงตระกูล
33. นางสาวศิริมาศ  อินทร์ชมชื่น
34. เด็กชายสันติสุข  พรมศิริ
35. เด็กหญิงสิริภัส  พรหมรัตน์
36. เด็กชายอรรถพล  โนนกลาง
37. นางสาวอรษา  ทองอาบ
38. นางสาวอุไรวรรณ  มงคล
39. นางสาวเนตรนภา  ผ่องขำ
40. นางสาวเมรีย์  หลักบุญ
 
1. นายรติพงษ์  รักษาพันธุ์
2. นายณัฐพล  ธรรมสัตย์
3. นางอำมาลา  เกตษา
4. นางสาวรัตนาภรณ์  สุภะเกษ
5. นางสาวรัตนชนก  เสนาน้อย
6. นางสาวปลางแก้ว  บริสุทธิ์
7. นางสาวนารินทร์  จันทราภิรมย์
8. นางรัตติชานันท์  บัวไข
 
157 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ 1. นางสาวกนกพร  หนูแดง
2. เด็กหญิงกนกวรรณ   แหวนวงษ์
3. นางสาวจารุกัญญ์  ทองพา
4. เด็กหญิงณัชชา   ตาดม่วง
5. เด็กชายณัฐพงษ์  บัวสด
6. เด็กชายทักษ์ดนัย  ไกรราม
7. เด็กหญิงทิพวรรณ  ทองจันทร์
8. นายธนกฤต  บุตรงาม
9. เด็กชายธนันชัย  แสงบุญ
10. นางสาวธัญญลักษณ์  สิงหะ
11. นางสาวน้ำเพชร  กองทรัพย์
12. นางสาวบัณฑิตา  ปัญญางาม
13. เด็กหญิงปภานัน  ประจันนวล
14. เด็กหญิงปาริชาติ  สูงปานเขา
15. นายพงศธร  อินธิสุทธิ์
16. นางสาวพัชรีภรณ์  มนทอง
17. นางสาวพิชญาพร  บัวงาม
18. เด็กหญิงพิยดา  จันทอง
19. เด็กหญิงมณีรัตน์  สุขประโคน
20. นางสาววริศรา  เกษสิริ
21. นายวิทยา  อินหอม
22. นายวุฒิศักดิ์  แก้วอาสา
23. เด็กชายวุฒิศักดิ์  กาญจนชาติ
24. นายสมาพล  สุพรรณ์
25. นายสันติภาพ  ยางงาม
26. เด็กหญิงสิริยากรณ์  ประประโคน
27. นางสาวสุชาญญา  ตะเคียนจันทร์
28. เด็กหญิงสุธาสินี  สุขเฉลิม
29. เด็กหญิงสุนันทา   ถิ่นนิคม
30. นายสุริยา  กอกหวาน
31. นายสุริยา  สายสิน
32. นางสาวสุลิตา  ใสสาร
33. เด็กหญิงหนึ่งธิดา  ปัญญางาม
34. นางสาวหนึ่งฤทัย  สีดา
35. นายอนิวัฒน์  อินทนู
36. นายอนุวัฒน์  ขวัญทวี
37. เด็กหญิงอารียา  ชูอาวุธ
38. นางสาวเพียงขวัญ  พงษ์ธนู
 
1. นายสุนทร  ประมวล
2. นายสมโภชน์  สุวรรณ์
3. นางสาวอังสนา  สูนย์กลาง
4. นางสาวสรุณี  พงษ์สุระ
5. นางสาวศศิธร  พลรักษ์
6. นางสาวชนุษพร  ไพศาลสุวรรณ
7. นางนัยนา  ปาปะไพ
8. นางกาญจนา  กาบทอง
 
158 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีรัตนวิทยา 1. นางสาวกนกภรณ์  วันดี
2. นางสาวกัลยา  เบ้าทอง
3. เด็กหญิงกุลปิยา  สารภี
4. เด็กชายจามร  ศรีคำ
5. เด็กหญิงชณากานต์  ดาเชิงเขา
6. เด็กชายชัยพล  ยาระญาณ
7. นางสาวชไมพร  ละครศรี
8. เด็กชายดำรงค์  พิมพ์กันหา
9. เด็กชายธนกฤต  วงษ์ป้อง
10. นายธนากร  บุญสุข
11. นายธีรพงศ์  ใจเรือง
12. นายนนท์วัฒน์  แดงมา
13. นางสาวปริญญา  สิงห์ทอง
14. เด็กชายพรเทพ  แก้วเคนมา
15. นายยอดจตุพงศ์  แผ่นทอง
16. นางสาววิภาวดี  แผ่พันธ์
17. นางสาวศิริฟ้า  กันศัตรู
18. เด็กหญิงสุดารัตน์  มูลสาร
19. นายสุรชัย  โพธิวัฒน์
20. นายสุรนันท์  แท่นศิลา
21. เด็กชายอนุสรณ์  อาจหอม
22. นางสาวอรพิน  บุตรดาษ
23. เด็กหญิงอริยา  แซ่เล้า
24. เด็กชายเปลว  เปลว
25. นายเหมหิรัญ  บัวจันทร์
26. นายไกรสร  ศรีเสริม
 
1. นายปิยพงศ์  โสมาลีย์
2. นายปิยพงศ์  โสมาลีย์
3. นายปิยพงศ์  โสมาลีย์
4. นายปิยพงศ์  โสมาลีย์
5. นายปิยพงศ์  โสมาลีย์
6. นายปิยพงศ์  โสมาลีย์
7. นายปิยพงศ์  โสมาลีย์
8. นายปิยพงศ์  โสมาลีย์
 
159 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  กิ่งเกษ
 
1. นายสืบพงษ์  ยุพา
 
160 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 90.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม 1. เด็กชายอิทธิพล  ปฎิเหตุ
 
1. นางสาวพรทิวา  รสสุนทร
 
161 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 87.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุขันธ์ 1. เด็กชายกรีฑา  อภัยสม
 
1. นายมันต์ชัย  ใสกระจ่าง
 
162 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวรคุณอุปถัมภ์ 1. เด็กชายอรรถพล  โนนกลาง
 
1. นางอำมาลา  เกตษา
 
163 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 89.38 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม 1. นายอภิรักษ์  สีหะวงษ์
 
1. นายสุวิช  บุษบงก์
 
164 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุขันธ์ราษฎรบำรุง 1. นายจิรัชนนท์  ไชยโชติ
 
1. นางกรรณิการ์  สมร
 
165 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 89.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวรคุณอุปถัมภ์ 1. นายธีรเดช  พรรณา
 
1. นายรติพงษ์  รักษาพันธุ์
 
166 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. นายญาณวิทย์  โคตรศรี
 
1. นายสืบพงษ์  ยุพา
 
167 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีรัตนวิทยา 1. เด็กหญิงชณากานต์  ดาเชิงเขา
 
1. นายปิยพงษ์  โสมาลีย์
 
168 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขื่อนช้างวิทยาคาร 1. เด็กหญิงรุ่งฟ้า  สระน้ำ
 
1. นายปรีชา  ฝังสิมมา
 
169 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม 1. เด็กหญิงภาวิดา  สันทะวงศ์
 
1. นายอลงกรณ์  สาระบุตร
 
170 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุขันธ์ 1. เด็กหญิงปนัดดา  สีสัจจา
 
1. นางยุพยงค์  บำรุง
 
171 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. นางสาววิภาดา  คำกรอง
 
1. นายสืบพงษ์  ยุพา
 
172 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 96.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม 1. นางสาวสาลินี  แจ่มประเสริฐ
 
1. นายสุวิช  บุษบงก์
 
173 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 96.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพง 1. นางสาวพรสุดา  หนองบัว
 
1. นางวาสิฎฐี  ตาดทอง
 
174 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุขันธ์ 1. นางสาวณัฐมน  พงษ์สุระ
 
1. นางยุพงค์   บำรุง
 
175 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขื่อนช้างวิทยาคาร 1. เด็กชายศิริชัย  ทาลา
 
1. นายปรีชา  ฝังสิมมา
 
176 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจิกสังข์ทองวิทยา 1. เด็กชายอภินันท์  เครือแสง
 
1. นางสาวอรนุช  วิไชยภูมิ
 
177 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวงษ์วิทยาคม 1. เด็กชายพรหมพิทักษ์  มะปราง
 
1. นางสาวปารดา  จรรยากรณ์
 
178 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ 1. เด็กชายธนวัฒน์  วรรรทอง
 
1. นายอลงกรณ์  นิลดำ
 
179 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุขันธ์ราษฎรบำรุง 1. นายกฤษดากรณ์  สีสัน
 
1. นางรุ่งระวี  สารวรรณ
 
180 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ 1. นายกตติพงษ์  ดำพะธิก
 
1. นายสภรณ์  พรหมคุณ
 
181 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 87.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม 1. นายสมเกียรติ  ยอดงาม
 
1. นายอลงกรณ์  สาระบุตร
 
182 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 87.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงมะลูวิทยา 1. นายวรวุฒิ  แดนวิบูลย์
 
1. นางภัชรีพร  วงศ์บา
 
183 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขื่อนช้างวิทยาคาร 1. เด็กหญิงกิ่งแก้ว  บุตรชาติ
 
1. นายปรีชา  ฝังสิมมา
 
184 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม 1. เด็กหญิงภาวิดา  สันทะวงศ์
 
1. นายอลงกรณ์  สาระบุตร
 
185 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ 1. เด็กหญิงสรัลรัตน์  แหวนเงิน
 
1. นายชัยประเสริฐ  บุญเสริม
 
186 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. เด็กหญิงอลิศรา  เลลา
 
1. นางพัทธยา  ชุมสงคราม
 
187 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1. นางสาวกัณห์ชรี  โคตรสุข
 
1. นายสุดใจ  บุญข่าย
 
188 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม 1. นางสาวสุวนันต์  บัวพันธ์
 
1. นายอลงกรณ์  สาระบุตร
 
189 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 91.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุขันธ์ราษฎรบำรุง 1. นางสาวดวงจันทร์  สิทโท
 
1. นางรุ่งระวี  สารวรรณ
 
190 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกระแชงวิทยา 1. นางสาวนิภาพร  สาธรณ์
 
1. นางสาววัชริญา  จันทะลุน
 
191 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารีวิทยา 1. เด็กชายชนณภัทร  ทองปลูก
 
1. นายอรรถพล  แซ่ต่าง
 
192 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม 1. เด็กชายกฤษณะพงศ์  แก้วประดับ
 
1. นายอลงกรณ์  สาระบุตร
 
193 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลมศักดิ์วิทยาคม 1. เด็กชายถิรวัฒน์  ตองอบ
 
1. นางวิไลลักษณ์  ดวงธนู
 
194 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 90.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกระแชงวิทยา 1. เด็กชายอภิสิทธ์  ไพเตี้ย
 
1. นางรุ่งทิพย์  ยงเพชร
 
195 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1. นายวรเทพ  ทองทาบ
 
1. นายกิตติศักดิ์  บุญยัง
 
196 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม 1. นายวัชะ  โคตพันธ์
 
1. นางสาวสุลาลีวัลย์  วรครุธ
 
197 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุขันธ์ราษฎรบำรุง 1. นายกฤษดากรณ์  สีสัน
 
1. นางรุ่งระวี  สารวรรณ
 
198 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 82.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. นายธนโชติ  โกศล
 
1. นางสุธรรมา  สัญญาถนอมรัช
 
199 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวรคุณอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงธัญญธิดา  วงค์ราช
 
1. นางรัตติชานันท์  บัวไข
 
200 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปรางค์กู่ 1. เด็กหญิงภัทราพร  พิมพ์จันทร์
 
1. นายกิจจา  เตารัตน์
 
201 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. เด็กหญิงอินทิรา  สิงห์เรือง
 
1. นางสุธรรมา  สัญญาถนอมรัช
 
202 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ 1. นางสาวจิราวดี  ดอกคำ
 
1. นายสุภรณ์  พรหมคุณ
 
203 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 90.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม 1. นางสาวสาลินี  แจ่มประเสริฐ
 
1. นายสุวิช  บุษบงก์
 
204 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. นางสาวกฤษฎีกา  จันทราภรณ์
 
1. นางสุธรรมา  สัญญาถนอมรัช
 
205 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 87.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม 1. นางสาวสุทธิดา  สาระบุตร
 
1. นายอลงกรณ์  สาระบุตร
 
206 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุขันธ์ 1. นางสาวกรรณิการ์  ปรือปรัง
 
1. นายมนต์ชัย  ใสกระจ่าง
 
207 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1. เด็กชายอนันทชัย  สวนดี
 
1. นายสุดใจ  บุญข่าย
 
208 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจิกสังข์ทองวิทยา 1. เด็กชายอภินันท์  เครือแสง
 
1. นางพิสมัย  ยอดสง่า
 
209 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 80.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ 1. เด็กชายจักรกฤษ  ตุ่มใสย์
 
1. นายชัยประเสริฐ  บุญเสริม
 
210 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. เด็กชายบารมี  สายพันธ์
 
1. นายวัชรินทร์  หอมคำ
 
211 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ 1. นายกิตติพงษ์  ดำพะธิก
 
1. นายสุภรณ์  พรหมคุณ
 
212 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม 1. นายสมเกียรติ  ยอดงาม
 
1. นายอลงกรณ์  สาระบุตร
 
213 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 84.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุขันธ์ราษฎรบำรุง 1. นายกฤษดากรณ์  สีสัน
 
1. นางรุ่งระวี  สารวรรณ
 
214 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกระแชงวิทยา 1. นายวรเชษฐ์  ตีเงิน
 
1. นายคณพศ  ขำผา
 
215 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ 1. เด็กหญิงสรัลรัตน์  แหวนเงิน
 
1. นายชัยประเสริฐ  บุญเสริม
 
216 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. เด็กหญิงอภิสรา  ใจบุญ
 
1. นางสุดารัตน์  ดาทอง
 
217 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1. เด็กหญิงฐิติญาดา  สุตะพันธ์
 
1. นายปกาศิต  ศรแก้ว
 
218 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม 1. เด็กหญิงภาวิดา  สันทะวงศ์
 
1. นายอลงกรณ์  สาระบุตร
 
219 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา 1. นางสาวเกวลิน  สุขศรี
 
1. นายจีระศักดิ์  ธนเกียรติไพศาล
 
220 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 86.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา 1. นางสาวนิ่มนวล  อุตระพยอม
 
1. นางสาวกนกวรรณ  เคนสิน
 
221 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม 1. นางสาวสมพร  สมบัติวงษ์
 
1. นายสมหมาย  เวียงสิมา
 
222 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 87.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุขันธ์ 1. นางสาวสุเทวเลขา  วิชัย
 
1. นายมนต์ชัย  ใสกระจ่าง
 
223 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1. นางสาวกชมลวรัตน์  ทองนรวัฒน์
2. เด็กหญิงกรกนก  ละม่อมพร้อม
3. เด็กหญิงกาญจนา  ไชยลา
4. เด็กหญิงกาญดาพร  แสงสุวรรณ
5. นางสาวครองขวัญ  ครบเบญจะ
6. เด็กชายจิรัฎิ  แดงขาว
7. เด็กหญิงชฎาธาร  อุทิตะสาร
8. เด็กหญิงชฎาภรณ์  ปัดซ้าย
9. เด็กหญิงฐิติญาดา  สุตะพันธ์
10. เด็กหญิงณัฏฐมน  จำปาเรือง
11. เด็กหญิงณัฐกมล   ดวงแก้ว
12. เด็กชายณัฐชนน  สืบหล้า
13. เด็กหญิงณัฐชนันท์  ผลจันทร์
14. เด็กหญิงณัฐธิดา  ประดับศรี
15. เด็กชายณัฐวัฒน์  แสนบัวคำ
16. เด็กชายตริมีซี  รัมภูษา
17. เด็กชายธนชัย  ภูมิลำเนา
18. เด็กชายธนวัฒน์  บุญเฉลียว
19. เด็กหญิงธนัญญา  โสภณสกุลเกียรติ
20. เด็กหญิงธนาภรณ์  บุญวัน
21. เด็กหญิงนฤพร  ผลบุญ
22. เด็กหญิงนัทธ์หทัย  ทวีธรรมวรโชติ
23. เด็กหญิงนิธิกมล  ลาภสาร
24. เด็กหญิงปณิชา  วัฒนพฤกษชาติ
25. เด็กหญิงปัทมพรรษ  เสนรัตน์
26. เด็กหญิงปุญญิสา  ภูกาบิน
27. เด็กหญิงพรสุดา  คำผง
28. เด็กชายพฤฒิพงศ์  คำเนตร
29. เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ศรีสุธรรม
30. เด็กหญิงภัทรมน  ทะนงค์
31. เด็กหญิงลักชญา  ตังสกุล
32. เด็กหญิงวสุธา  บุญดง
33. เด็กหญิงศตกมล  มีชัย
34. เด็กหญิงศศิธร  งัดสันเทียะ
35. เด็กหญิงศิริประภา  ลัน
36. เด็กหญิงศิริปรัชญ์  วงศ์คำจันทร์
37. เด็กหญิงสิริกัญญา  วัฒนะ
38. เด็กชายสุทิวัส  ธรรมศิริ
39. เด็กชายอนวัช  เพ็ชรจอหอ
40. เด็กชายเฉลิมเกียรติ  โพธิ์สาชัย
 
1. นายไพฑูรย์  หิปะนัด
2. นายปกาศิต  ศรแก้ว
3. นางสาวสรรนิภา  สีทา
4. นางสาวทัชชภร  ธนูผาย
5. นางสาวขนิษฐา  แก่นแก้ว
6. นางศลัญญา  ขันทอง
 
224 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจตุรภูมิพิทยาคาร 1. เด็กหญิงกมลชนก  ประสาน
2. เด็กหญิงกรรณิกา  ไชยขันธ์
3. เด็กชายจรัลชัย  ประดู่
4. เด็กหญิงจันทร์ทิรา  บำรุง
5. เด็กชายชัยศิริ  คมใส
6. เด็กหญิงณัฐกานต์  บุสภาค
7. เด็กชายณัฐวุฒิ  โพธิสาร
8. เด็กชายทศพร  ประพาฬ
9. เด็กหญิงธนัชพร  จุมทอง
10. เด็กหญิงนพจิรา  แสงนนท์
11. เด็กหญิงนฤมล  ภิรมย์
12. เด็กชายบุญฤทธิ์  ไชยชิน
13. เด็กหญิงยุวรัตน์  วันสาย
14. เด็กหญิงรินรดา  ราษี
15. เด็กหญิงวราภรณ์  นพคุณ
16. เด็กชายวรเชษ  สุขส่ง
17. เด็กชายวสิน  แก้วชุมพล
18. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ช่อยวิเชียร
19. เด็กชายสันติสุข  ปาระจิตร
20. เด็กชายสิทธิพงษ์  จันทร์แดง
21. เด็กหญิงสุภาพร  หล้าอำพันธ์
22. เด็กชายอนุชิต  ศิริกานต์
23. เด็กชายอภิชาติ  อ่อนศรี
24. เด็กหญิงอรอนงค์  เจียมเมืองปักษ์
25. เด็กหญิงอรีสรา  ขึ้นภูเขียว
26. เด็กชายอาทิตย์  ดีเลิศ
27. เด็กชายเกียรติศักดิ์  โพธิวัฒน์
28. เด็กชายเอกชัย  สาหินกอง
 
1. นายสานิตย์  สาไธสง
2. นายวุฒิพงษ์  โกมลวัฒน์
3. นายยศสรัล  มลัยไธสง
4. นายธราเทพ  ศรีเกษ
5. นางเสาวลี  ขันนาเลา
6. นางสาวอุไรรักษ์  สีหะบุตร
7. นางสาวรุ่งนภา  คำถาวร
8. นางสาวณัฏฐิษา  นิ่มนวล
 
225 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุขันธ์ 1. เด็กชายกิตติกร  แก้วจันทร์
2. เด็กชายกิตติเดช  เสดา
3. เด็กหญิงกุลจิรา  เซี้ยมกั้ง
4. เด็กชายชาญชนะ  โซ่เงิน
5. เด็กหญิงณัฐกานต์  สมาธิ
6. เด็กชายณัฐพล  ศรีลาชัย
7. เด็กชายธนาคาร  ใจเต็ม
8. เด็กชายธราเทพ  มณีเนตร
9. เด็กหญิงนิพาพร  ศิริชาติ
10. เด็กหญิงปภินวิช  ภูชิตพัฒน์
11. เด็กหญิงพรนิภา  จันดำ
12. เด็กหญิงภัคคิณี  ดาทอง
13. เด็กชายยศวรรธน์  สมจันทร์
14. เด็กหญิงรัชฎาภรณ์  ไพรวงศ์
15. เด็กหญิงวณิชญา  นันทะสิงห์
16. เด็กชายวุฒิพงษ์  บุญหวาน
17. เด็กหญิงศิริพร  บัวบุญ
18. เด็กหญิงสลิลทิพย์  ประสมสุด
19. เด็กชายสหชัย  หนูเตี้ย
20. เด็กชายสหวรรษ  ศรีลาชัย
21. เด็กชายสารัช  จันทร์ตา
22. เด็กชายอนุสรณ์  โนวงศ์
23. เด็กหญิงอารยา  พลลี
24. เด็กหญิงเกษฎาภรณ์  ศรีบุระ
 
1. นายมนต์ชัย  ใสกระจ่าง
 
226 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. เด็กหญิงกนกพร  วันโสภา
2. เด็กชายกฤษฎา  สุวรรณคำ
3. เด็กชายกฤษฏิ์ทิวัตถ์  ใจกันธา
4. เด็กหญิงกานต์ชนก  แผ่นแก้ว
5. เด็กหญิงกิตติยารัตน์  ทองปัญญา
6. เด็กหญิงกุลวดี  พรหมมานนท์
7. เด็กหญิงจันทิมา  ศรีผ่องใส
8. เด็กชายจิรวัฒน์  รักษาพล
9. เด็กหญิงจีรนันท์  บุญโสภณ
10. เด็กชายชัชรินทร์  รักเกียรติ
11. เด็กหญิงฐิติรัตน์  จันทร์ทิพย์
12. เด็กหญิงณัชชา  สุริวงศ์
13. เด็กหญิงณัฐรินีย์  จิระดำรงวรากุล
14. เด็กชายธนธัช  โคจำนงค์
15. เด็กชายธนาวุฒิ  แวงวรรณ์
16. เด็กหญิงปิ่นนภา  ปกป้อง
17. เด็กชายพงศธร  สายทอง
18. เด็กหญิงพรนภา  เตรียมชัย
19. เด็กหญิงพลิศภัสร์  ภัททวัชรมงคล
20. เด็กหญิงพัชราภา  ไชยโยธา
21. เด็กหญิงพัชรินทร์  โมระอรรถ
22. เด็กชายพีระพงศ์  มูลมั่ง
23. เด็กหญิงรัตติยากร  กิ่งแก้ว
24. เด็กหญิงรัษฎากร  จันทราภรณ์
25. เด็กหญิงรุ่งนภา  เกยมาศ
26. เด็กหญิงวิภัทรภรณ์  ประภาสะสุทธิ์
27. เด็กชายวิศิษฎ์  หอมคำ
28. เด็กหญิงวิษา  เวฬุวนารักษ์
29. เด็กชายศุภกิตติ์  ถาวร
30. เด็กหญิงศุภนิดา  พรหมมา
31. เด็กชายศุภสัณห์  สารพล
32. เด็กหญิงสิราวรรณ  วะรงค์
33. เด็กชายอริยะ  สิงห์คง
34. เด็กหญิงอัญชลี  จันทร์หอม
 
1. นายวัชรินทร์  หอมคำ
2. นายพีระพงศ์  สอนทอง
3. นางสุดารัตน์  ดาทอง
4. นางสาวศุภภิญญา  บุญเลิศ
5. นางสาวประภาพรรณ์  แก้วกลม
6. นางสาวธีราพร  สืบหล้า
 
227 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1. นางสาวกนกวรรณ  พรหมคุณ
2. นายกรนันท์  คุ้มรักษ์
3. นางสาวกฤติยา  จันโท
4. นายคมสัน  มณีวงษ์
5. นางสาวจิราวรรณ  สีลาดเลา
6. นางสาวจุฑาทิพย์  มัฆวิมาลย์
7. นางสาวชลพรรษ  เวชชบุษกร
8. นายชัยยศ  ชิงชัย
9. นายญัตติพงค์  กองแก้ว
10. นายณัฐชนน  สุทาวัน
11. นายณัฐภัทร  เจริญวงศกร
12. นายดนุสรณ์  แปงแสง
13. นางสาวทิตยา  สามสี
14. นายธนพล  วงษาวดี
15. นายธีรภัทร์  กันหา
16. นางสาวนริศรา  พระพรหม
17. นายนัทธพงศ์  เจริญลอย
18. นางสาวนันทพร  ชัยชาญ
19. นางสาวบวรลักษณ์  ปานพิมพ์ใหญ่
20. นางสาวปณิษฐินาถ  เสนรัตน์
21. นางสาวปิยาดา  ปิยะสอน
22. นางสาวพิมพ์นิภา  พันธ์คำ
23. นางสาวภาสวรรณ  แสงโพธิ์แก้ว
24. นายภูวดล  หินเงิน
25. นางสาวมณปรีญา  ประชาราษฎร์
26. นางสาวรักษิณา  พรหมดี
27. นายร้อยณัฐ  ชาลี
28. นางสาววริศรา  แสงไชย
29. นางสาววิชดา  สุตะพันธ์
30. นางสาววีระพล  ศรีพูล
31. นางสาวศิริรัตน์  พละศักดิ์
32. นายสิรถพ  สุวรรณวงศ์
33. นายสิรวิชญ์  สารภาพ
34. นางสาวสุทธินันท์  เทียนขาว
35. นายสุธนัย  จันทร์พราว
36. นายอานุภาพ  นามคำ
37. นางสาวเกื้อกูล  จิณะแสน
38. นางสาวเพชรไพลิน  จรัสสุทธิอิศร
39. นายเมธาสิทธิ์  ใจหาญ
40. นายเอกพล  แซ่เตีย
 
1. นายวีระชัย  สายโส
2. นายปกาศิต  ศรแก้ว
3. นายนันทวัฒน์  มูลสาร
4. นายนพพร  ทองย้อย
5. นายเจตนิพิฐ  แท่นทอง
6. นายกิตติศักดิ์  บุญยัง
7. นางสาวศิรินยา  ต้นสาร
8. นางสาวธิษณา  อ่อนบึง
 
228 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม 1. นายกฤษณะ  สมัญ
2. นายครรณชิฒ  สุจิตร
3. นางสาวจารุพร  อินทร์แก้ว
4. นายชนะภัย  เทียมวงษ์
5. นายชินวัตร  จังอินทร์
6. นางสาวฐิติวรดา  ทองลาด
7. นางสาวณัฎฐิกา  บุริทัศน์
8. นางสาวณัฐกมล  สมบัติ
9. นางสาวณัฐกานต์  บุญโย
10. นายณัฐพงษ์  ไชยบำรุง
11. นางสาวทัศนีย์  ภูสีนวน
12. นางสาวทิยานันท์  เมืองจันทร์
13. นายธณาวุฒิ  ปัดชา
14. นายธนพล  สุขจันทร์
15. นางสาวธัญญลักษณ์  ปุญญา
16. นางสาวธันยพร  พุ่มปาน
17. นายนพณัฐ  วงษ์เจริญ
18. นางสาวน้ำฝน  มาลาชัย
19. นายบัณฑิต  บัววงค์
20. นายพินิจ  บุญเลิศ
21. นางสาวภัทราพร  วิเศษชาติ
22. นางสาวราตรีชล  ทำมา
23. นางสาวลัดดาวัลย์  หาญเสมอ
24. นางสาววรรณฑิกาญจน์  ทองปัญญา
25. นางสาวสายฝน  ไชยบำรุง
26. นายสุกฤต  ทองสุทธิ์
27. นางสาวสุกัญญา  เนื่องวงษา
28. นางสาวสุดารัตน์  บุตรราช
29. นายสุทัศน์  เหลาสี
30. นายสุบรรณ  จังอินทร์
31. นายสุริยันต์  อำตำงาม
32. นางสาวอฑิตยา  มาลา
33. นางสาวอทิตย์ติยา  หน่อปาล์ม
34. นางสาวอรวรรยา  บุญมาก
35. นางสาวอรสา  สุรินทร์
36. นางสาวอาภาภรณ์  รำไทสงค์
37. นางสาวอารียา  บัวบาล
38. นางสาวอารีรัตน์  สาลีพันธ์
39. นายไกรวิชญ์  ดวงนิล
40. นายไพฑูรย์  กองแก้ว
 
1. นายนิกร  จันทะสาร
 
229 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุขันธ์ 1. นางสาวกนกวรรณ  บุญทอง
2. นางสาวกรรณิการ์  ปรือปรัง
3. นางสาวกฤตยา  เมืองรัตน์
4. นางสาวกาญจนา  ซุยซวง
5. นางสาวกุลจิรา  ประคอง
6. เด็กหญิงขวัญสุดา  แสนพันนา
7. นางสาวจุฑาวรรณ  เคนพุทธา
8. นางสาวชฎารัตน์  ดีใจ
9. นางสาวชนาพร  นวลแสง
10. นางสาวญาธิดา  อุปมัย
11. นางสาวฐิติรัตน์  ทองก่ำ
12. นางสาวธัญญลักษณ์  ดิษฐ์ประสพ
13. นางสาวธิฎารัตน์  ธรรมนิยม
14. นางสาวนภัสกร  ทองมนต์
15. นางสาวปภัสรา  ทองมนต์
16. นางสาวปิยนุช  ธรรมะ
17. นางสาวพลอยไพรินทร์  วงรักษา
18. นางสาวภัทรราภรณ์  เพ็งพันธ์
19. นางสาวภัทราวดี  บุญขาว
20. นางสาวรุ่งฤดี  พันธ์จันทร์
21. นางสาววรรณพร  สังประการ
22. นางสาวศศิวรรณ  ฝันนิมิตร
23. นางสาวศศิวิมล  แพงมา
24. นางสาวศศิวิมล  แพงมา
25. นางสาวสิริยากร  นพเก้า
26. นางสาวสุชาดา  คำผาง
27. นางสาวสุดาพัท  ประชุม
28. นางสาวสุพัตสร  รับขวัญ
29. นางสาวสุภินันท์  วงษ์ขันธ์
30. นางสาวแก้วตา  แก้วใส
31. นางสาวโชติกา  พงษ์สุวรรณ
 
 
230 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. นางสาวกาญจนา  พิมพ์โพธิ์
2. นายกานต์ภูวนัตถ์  รุ่งรุจภูวนัตถ์
3. นายคำใส  ซวงไซ
4. นางสาวฉัตรตะวัน  ราชชมภู
5. นายชาคริต  เหล่าสมบูรณ์
6. นางสาวชุติมา  โคตระ
7. นางสาวณัฐณิชา  นามเกษ
8. นายณัฐพัฒน์  สายสิงห์
9. นางสาวธนพร  พลตรี
10. นายธนาวุฒ  บุดดาลี
11. นายธนโชติ  โกศล
12. นายธีรศักดิ์  พลโยธา
13. นายนัทธพงศ์  สมศรี
14. นายนำพล  บุตรน้อย
15. นายบุญอ้อม  บุษภาค
16. นายพรณรงค์  เปล่งปลั่ง
17. นางสาวพัชราภรณ์  ประสารพันธ์
18. นางสาวพัดชา  สุขพอดี
19. นางสาวพัทรศยา  พิมพกัน
20. นายสรวิชญ์  อ่อนพั้ว
21. นางสาวสิริรัตน์  จันทศิลา
22. นางสาวสุกัญญา  วันทา
23. นางสาวสุธาสินี  โพธิ์อ่อน
24. นางสาวสุปรียา  จุลสมบัติ
25. นางสาวสุปรียา  จันทร์เหลือง
26. นายสุวิชา  สายคำพา
27. นายสุเมธ  ป้องพิทักษ์
28. นางสาวอภิญญา  ศรีชาคำ
29. นางสาวอริศรา  ไทรสงค์
30. นางสาวอุไร  วรรณกาล
31. นางสาวเพ็ญพิสุทธิ์  ใสดี
32. นางสาวไอลดา  ธาดาวงษา
 
1. นายวัชรินทร์  หอมคำ
2. นายพีระพงศ์  สอนทอง
3. นางสุดารัตน์  ดาทอง
4. นางสาวรัตนาวรรณ  ไกรยา
5. นางสาวนภาพิมพ์  ทองปัญญา
6. นางสาวธีราพร  สืบหล้า
7. นางนิภาพร  ทาวงษ์
 
231 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพง 1. เด็กหญิงกัญญาวีย์   กุลกั้ง
2. เด็กชายธนพล   แซ่จึง
3. เด็กชายธีรภัทร   งามเจริญ
4. เด็กหญิงปิยดา   คุโณ
5. เด็กหญิงภัทราวดี   ทูลภิรมย์
6. เด็กชายภาสนพล   ปัถพี
7. เด็กชายศักดิ์พล    เมืองจันทร์
8. เด็กหญิงศุภารัตน์   ทำละเอียด
9. เด็กชายอภิชาติ  พวงพั่ว
10. เด็กชายเธียรศักดิ์   มากมูล
 
1. นางวาสิฏฐี   ตาดทอง
2. นายเมธาวี   สิงห์นาค
 
232 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 87.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1. เด็กชายชินกฤต   แสงขาว
2. เด็กหญิงตรีรัตน์   สันป่าแก้ว
3. เด็กหญิงธวัชชัย   สมภาค
4. เด็กชายพัชร   สำเร็จกิจ
5. เด็กชายวาทินี   ธิเดช
6. เด็กหญิงศิริกัญญา   กิ่งเกษ
7. เด็กชายศิริฐาพร   แก้วธรรมมา
8. เด็กชายสหชาติ   นาวี
9. เด็กหญิงสุชีวา   ระยับศรี
10. เด็กหญิงอาภิสรา   กรีสูงเนิน
 
1. นางระวีวรรณ    บุญญาเลิศกีรติกุล
2. นายพงษ์ศักดิ์    โพธิธร
3. นางรัชฏาพร   พงศ์พฤฒิชัย
 
233 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 86.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ 1. เด็กชายธีรภพ   มูลประดับอรรถ
2. เด็กชายบรรหาร   แก้วนิมิตร
3. เด็กหญิงภัทรวดี   แหวนเงิน
4. เด็กชายมณฑล   เทียนขาว
5. เด็กชายศุภลักษณ์   บุญเสริม
6. เด็กชายสิทธิชัย   เหมือนชอบ
7. เด็กหญิงสุภัสรา   แสงเพ็ง
8. เด็กหญิงอภิญญา  ทวีชาติ
9. เด็กหญิงอาทิตยา   พันธู์เพชร
10. เด็กหญิงโสภาภรณ์   กอนจิต
 
1. นางเนตรนภา   สุรสรณ์
2. นางสาวศิวาภรณ์   บุญเสริม
3. นางธราธร   บุญเสริม
 
234 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 86.16 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. เด็กหญิงจินดามณี   โกศล
2. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์   หน่อคำผุย
3. เด็กหญิงทิพย์ตะวัน   พุทธระสุ
4. เด็กหญิงนวพร   แนวนพรัตน์
5. เด็กชายปฎิภาณ   คำสอน
6. เด็กหญิงปวีณา   จันทะวงค์
7. เด็กชายพัสกรณ์   วงษาลุน
8. เด็กชายวรรณโชติ   สายหล้า
9. เด็กชายสุพัฒน์   บุญเรือง
10. เด็กชายเจษฎา   บุดสีนนท์
 
1. นางราตรี   ชาติดร
2. นางสุดารัตน์   พรรษาวนัส
3. นางนภาพร   คานะมี
 
235 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 89.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพง 1. นายจิรวัฒน์   สมพงษ์
2. นายจิรเดช   ยานิวงศ์
3. นายชัยวัฒน์   พุทธวงศ์
4. นายธนพงษ์   เพ็งพันธ์
5. นางสาวนนทิยา   สอนพินิจ
6. นางสาวปรียาพร   อ่ำทุ่ง
7. นางสาวพรปรียา   ลายงาม
8. นางสาวพรรณิดา   หล้าซิว
9. นายอภิวัฒน์   ชิณพันธ์
10. นางสาวอาทิตยา    สิทธิโท
 
1. นายเมธาวี   สิงห์นาค
2. นางสาววาสิฏฐี   ตาดทอง
 
236 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 93.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขื่อนช้างวิทยาคาร 1. นางสาวจิรวรรณ   คูณแก้ว
2. นางสาวดาราวรรณ  มาหย่อม
3. นายทินวัฒน์   คำหอม
4. นายธนัชชา   เผื่อแผ่
5. นายธีรวัฒน์   ลีเหลี่ยม
6. นางสาวปิยมาศ   ทัดวงค์
7. นายวรินทร์   ศรีสุวรรณ
8. นางสาวสัญชนี   แสงสิงห์
9. นางสาวสุวรรณี   อุราเลิศ
10. นายอุดมศักดิ์   ศรีสุธรรม
 
1. นางเณศทิชาภา   สวัสดี
2. นางสาวนิตติกรณ์   สังคะสี
3. นางบานเย็น   ชะบา
 
237 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 89.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุขันธ์ 1. นายกฤติคุณ   คำภา
2. นายชัยพงษ์   จินดาวงศ์
3. นายธีระพงษ์   ใบแสง
4. นางสาวศิครินทร์   การะเกษ
5. นางสาวสาธิยา   พรหมมัญ
6. นายสาโรจน์   สุกใส
7. นางสาวเจนจิรา   ใจมนต์
8. นางสาวแก้วตา   แก้วใส
 
1. นางมัณฑนา   สาระไทย
 
238 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 89.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีรัตนวิทยา 1. นางสาวณัฐธินันท์   ลาวเมือง
2. นายธนกร   บุญสุข
3. นายนนทวัฒน์   แดงบาง
4. นางสาวพิศสมัย   สิมศรี
5. นางสาวมินตรา   แนบเนียม
6. นางสาวศิริฟ้า   กันศัตรู
7. นายสุรชัย   โพธิวัฒน์
8. นายไกรสร   ศรีเสริม
 
1. นางสาวจิตราพร   ทองแม้น
2. นางสาวภัทรา   ตาอุด
 
239 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1. เด็กหญิงจุฑามาศ   บุรินทร์
2. เด็กหญิงณัฐธิดา   ด่านประสิทธิ์ผล
3. เด็กหญิงนันท์นภัสร   ไชยโคตร
4. เด็กหญิงน้อมเกล้า   สุรนารถ
5. เด็กหญิงปรินท์  หินตะ
6. เด็กหญิงสิรีธร   วงศ์จอม
7. เด็กหญิงสุขสิริ  บุญบุตร
8. เด็กหญิงอาทิตยา   ศิละวงษ์
 
1. นายกิตตินันท์   ศิละวงษ์
2. นายวิรุจ   มิ่งสอน
3. นายภาคภูมิ   ขาววิเศษ
 
240 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพง 1. เด็กหญิงกัลยา   ถนอมวงศ์
2. เด็กหญิงชมพูนุช   คงแจ่ม
3. เด็กหญิงฐิติมา   บัวมาศ
4. เด็กชายณัฐพร   สัตยากุล
5. เด็กชายนธิภรณ์   มณีด่านจาก
6. เด็กหญิงปนัดดดา   ชาวทอง
7. เด็กหญิงปุณยวีร์   ทำดีกุล
8. เด็กหญิงพลอยชมพู   สุทธิเกิด
9. เด็กหญิงพัชราภา   งามแสง
10. เด็กหญิงศนิชา   คุ้มไพฑูลย์
11. เด็กหญิงสิริมาศ   โตมาก
12. เด็กชายอภิวัฒน์   มณีแสง
 
1. นายเมธาวี   สิงห์นาค
2. นางวาสิฏฐี   ตาดทอง
 
241 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา 1. เด็กหญิงจิราภรณ์   วงศ์ใหญ่
2. เด็กหญิงชรินรัตน์   สายสมบัติ
3. เด็กหญิงบุญนุช   สารบูรณ์
4. เด็กหญิงวรรณษา   อินณรงค์
5. เด็กหญิงศิริลักษ์   ดอนภูมา
6. เด็กหญิงสิริยากร   สีดา
 
1. นางสาวทิชากร   อาจเอี่ยม
2. นางสาวจุไรรัตน์   แก้วอาสา
 
242 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1. นางสาวจันจิรา   ปราการสมุทร
2. นางสาวชนาธิป   อุไรวงศ์
3. นางสาวชนิกานต์   เยรบุตร
4. นางสาวฐิติพร   ทองฤกษ์ฤทธิ์
5. นางสาววรรธนีย์   สมศรี
6. นางสาววรัทยา   วัชรพันธ์ธนกุล
 
1. นายกิตตินันท์   ศิละวงษ์
2. นายภาคภูมิ   ขาววิเศษ
3. นายวิรุจ   มิ่งสอน
 
243 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพง 1. นางสาวกัลยา   ติระพงษ์
2. นายขวัญชัย   หินลาด
3. นางธนพิมพ์   พิมบุตร
4. นางสาวธนภัทร   พิมบุตร
5. นางสาวปาริชาติ   หลักงาม
6. นางสาวพัชริดา   ศรีมูล
7. นายศตวรรษ   จันทร์เปรียง
8. นางสาวศรัญญา   ศรีบัวบาน
9. นางสาวศุภานันท์   มาพลาย
10. นายสันติภาพ   บัวไขย
11. นายสุรยุทธ   อนุเคราะห์
12. นางสาวเบญจลักษ์   นุศรีจันทร์
 
1. นายเมธาวี   สิงห์นาค
2. นางวาสิฏฐี   ตาดทอง
 
244 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา 1. นางสาวธิดารัตน์   สายทอง
2. นางสาวนารีรัตน์   แก้วตา
3. นางสาวพานิดา   สีดา
4. นางสาววริศรา   อำภะรัต
5. นางสาวสุนันทา   แสงเดช
6. นางสาวอริยา   รักษา
 
1. นางสาวจุไรรัตน์   แก้อาสา
2. นางคัคนางค์   พื้นผา
 
245 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1. เด็กหญิงธิดาพร   คุณสุวรรณบุตร
2. เด็กหญิงปรินท์  หินตะ
3. เด็กหญิงพิราภรณ์   อุดด้วง
4. เด็กหญิงภัทรภรณ์   กาละพัฒน์
5. เด็กหญิงสุขสิริ   บุญบุตร
6. เด็กหญิงเด็กหญิงจุฑาวดี   ศรีสุข
 
1. นายภาคภูมิ   ขาววิเศษ
2. นายวิรุจ   มิ่งสอน
3. นายกิตตินันท์   ศิละวงษ์
 
246 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองคูวิทยา 1. เด็กหญิงกรรณิกา   คำเสียง
2. เด็กหญิงฐิติพร   ศิริบรรณ์
3. เด็กหญิงณัฐริกา   ยาจิตร
4. เด็กหญิงธนพร   แก้วท้วม
5. เด็กชายธนาพัฒน์   หอมชื่น
6. เด็กชายมงคล   คำเสียง
7. เด็กหญิงรัตติกาล   คำเพ็ง
8. เด็กหญิงราณี   นรดี
9. เด็กหญิงวรรณิภา   อินทร์ตา
10. เด็กหญิงสมพร   อินทร์ตา
11. เด็กหญิงหฤทัย   ยืนนาน
12. เด็กหญิงเกษสุดา   พวงจำปี
 
1. นางวิภารัตน์   ธรรมบุตร
2. นายดนัย   ภูฉายา
3. นางภัทรวรรณ   พลแก้ว
4. นางเนตรนภา   ชินกฤติ
 
247 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. เด็กหญิงชไมภรณ์   ศรีวิเศษ
2. เด็กหญิงปรียานุช   สุพรรณ
3. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส   ชุสาจัน
4. เด็กหญิงภัทรมล   สายแขม
5. เด็กหญิงศิราณี   รังษี
6. เด็กหญิงอมลรดา   โอสถศรี
7. เด็กหญิงอัจฉรา   บุดดา
8. เด็กหญิงไอรดา   พิทักษ์
 
1. นางสุดารัตน์   พรรษาวนัส
2. นางนภาย์ ทนงค  ทนงค
3. นางราตรี   ชาติดร
 
248 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1. นางสาวกิตติมา  ทองทัย
2. นางสาววริศรา   สมาฤกษ์
3. นางสาวศิริรัตน์  สมพานเพียง
4. นางสาวสาลินี  บุญมาปัด
5. นางสาวสุยะดา  รัชเสมอ
6. นางสาวสุวีรยา  โทกลาง
7. นางสาวอรยา  ปราบวงศา
 
1. นายวิรุจ   มิ่งสอน
2. นายภาคภูมิ   ขาววิเศษ
3. นายกิตตินันท์   ศิละวงษ์
 
249 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. นางสาวณิชาภา   ขำศรีบุศ
2. นางสาวนภาภรณ์   ไชยปัญญา
3. นางสาวนุสรา   ลีเลิศ
4. นางสาวปนัดดา   นรณัฐกุล
5. นางสาวปิยธิดา   ธนะนู
6. นางสาววินิภา   คันทา
7. นางสาวหทัยชนก   เวชสุวรรณกิจ
8. นางสาวเกษศริน   ทองสุข
9. นางสาวเกษศริน   ทองสุข
10. นางสาวแพรวา   กันหาบุตร
 
1. นางราตรี   ชาติดร
2. นางจารุวรรณ   แสงส่อง
3. นางสุดารัตน์   พรรษาวนัส
 
250 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม 1. นางสาวจิราพร   หนองบัว
2. นางสาวณัฐกานต์   ลายงาม
3. นางสาวทัดดาว   บุญเลิศ
4. นางสาวนพมาศ   คำสุข
5. นางสาวประภาภรณ์   ธรรมชาติ
6. นางสาวพัชริดา   พรหมจันทร์
7. นางสาวสุภาพร   จันทะเหลา
 
1. นางสาวอมรรัตน์   พิเลิศ
 
251 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปรางค์กู่ 1. นางสาวกมลวรรณ   แหวนวงษ์
2. นางสาวทิพพิรมยา   ชัยชนะ
3. นางสาวนภัสวรรณ   ทองดี
4. นางสาวพัณณิตา   บุญเสริม
5. นางสาวเบญจมาศ   ทองพาด
6. นางสาวเฟื่องฟ้า   หาญเสมอ
 
1. นายกิจจา   เตารัตน์
2. นางสาวชนินทรา   ผ่องแพ้ว
 
252 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงกาญจนาภรณ์   สาธุวงศ์
2. เด็กหญิงฉันทิกา   พรมศร
3. เด็กหญิงณิชาภา   เลิศบุรภัทร
4. เด็กหญิงพิชชาอร   สมบูรณ์
5. เด็กหญิงภัทรวดี   พลมณี
6. เด็กหญิงศิรินญา   วรรณทอง
7. เด็กหญิงสุดารัตน์   การะเกษ
8. เด็กหญิงสุพพัตรา   เก่งมนตรี
9. เด็กหญิงโสภิตา   ศรีรัมย์
 
1. นางสาววราพร   แก้วใส
2. นายอลงกรณ์   นิลดำ
3. นางผกามาศ    ไชยสวาสดิ์
4. นายภาคิน    โนนสูง
 
253 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมจุลมณีศรีสะเกษ 1. เด็กหญิงคีตภัทร   ห่วงสุวรรณ
2. เด็กหญิงฐิติมน   จิตรมั่น
3. เด็กหญิงณัฐชา   แข่งขัน
4. เด็กหญิงดวงฤทัย   อนันต์
5. เด็กหญิงทิพวรรณ    ชนะชัย
6. เด็กหญิงนลิน   เนียมเส็ง
7. นายบุดดา   ศรชัย
8. เด็กหญิงพัชรี   คำศรีสุข
9. เด็กหญิงวราภรณ์   หาญชนะ
10. เด็กหญิงวริศรา    สุตันตั้งใจ
11. เด็กหญิงศิรินันท์    สังฆะมาตย์
12. เด็กชายสิริขวัญ   จันสมุทร์
13. เด็กหญิงสิริวิมล   เจริญทัศน์
14. เด็กหญิงอนงค์นาฎ  ไชยะทา
15. เด็กหญิงอรพิณ    คำกลิ่น
16. เด็กหญิงแก้วปัทมา   แก้วปัญญา
 
1. นายจักรพงษ์    ธวัชกุล
2. นายภูชิสส์รัชชานนท์    ศรีจันทร์
3. นายพนาวัลย์    ชอนบุรี
4. นายเสรี    เงานอ
 
254 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองคูวิทยา 1. เด็กหญิงกัณนิกา    ศรีบุญเรือง
2. เด็กหญิงชฎาภรณ์    สุภาทิพย์
3. เด็กหญิงชฎาภรณ์    สุภาทิพย์
4. เด็กหญิงณัฎฐยา   สีดำ
5. เด็กหญิงณัตติยา   มั่งมา
6. เด็กหญิงนัฐมล   แหวนวงค์
7. เด็กชายมนตรี  พลนารี
8. เด็กหญิงมะลิวัลย์   คำทา
9. เด็กหญิงรุ่งนภา   เตชะ
10. เด็กชายศราวุฒิ   แหวนเงิน
11. เด็กหญิงศิริรัตน์    นัดทะยาย
12. เด็กชายสุชาติ    อินทร์ตา
13. เด็กหญิงสุภาภรณ์   แหวนเงิน
14. เด็กชายอภิวัฒน์    พรมลิ
15. เด็กหญิงอุไรพร    คำเสียง
16. เด็กหญิงเจวริน   ไชยสน
 
1. นายวิทยา   ธรรมบุตร
2. นางวิภารัตน์   ธรรมบุตร
3. นางเนตรนภา   ชินกฤติ
4. นายสิทธิชัย    พลแก้ว
5. นางเกตน์นิภา  ชนะเนตร
 
255 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงจิราพร   ต้นก่ำ
2. เด็กหญิงจิราวรรณ   อินทะเสน
3. เด็กหญิงชฎาพิมพ์   ศรีไชย
4. เด็กหญิงชลลัดดา   รัตนวรรณ
5. เด็กหญิงธิดารัตน์   โคตรพันธ์
6. เด็กหญิงธิดารัตน์   รัตนะวัน
7. เด็กหญิงนฤมล    สีสลับ
8. เด็กหญิงปิยะธิดา   แก้วมงคล
9. เด็กหญิงพัชรี   บุญยง
10. เด็กหญิงมณีรัตน์   แสงไสย์
11. เด็กหญิงมานิตา    มั่งคั่ง
12. เด็กหญิงวิไลพร  ชำนาญ
13. เด็กหญิงศิริภรณ์    พวงราษฎร์
14. เด็กหญิงศิริรัตน์   จันทกรณ์
15. เด็กชายสมยศ   รื่นนุสาร
16. เด็กหญิงอาทิมา    กระวานธง
 
1. นางลำใย    พินิจกิจ
2. นางสาวอัมภาพร    พรหมประดิษฐ
3. นายยุทธพงษ์   การะเกษ
4. นางผ่องศรี    ไชยเพชร
 
256 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิ์ศรีสุววรณวิทยาคม 1. นางสาวกาญติมา   สอนศรี
2. นางสาวกุสุมา    อ้วนผุย
3. นางสาวจรรยาพร    ใยเม้า
4. นางสาวฐิติมา    ทองคำ
5. นางสาวนัสตลี   พิมพ์พา
6. นางสาวบุษบา   ดาแก้ว
7. นางสาวภีรดา    ชำนิกุล
8. นางสาวลลิตวดี    หนองเหล็ก
9. นางสาวศศินา   ศริทินัน
10. นางสาวสุพิณญา   เที่ยงดี
11. นางสาวอิศรา    ห้องแซง
 
1. นางพนิดา   ทุมตา
2. นางสาวทิพย์ประไพร    ใยอุ่น
3. นางสาวเหมวรรณ    พันธุ์ดี
4. นายสมัย    ธงศรี
5. นายประสิทธิ์   ศรีพร
 
257 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม 1. นางสาวกนกวรรณ   พาบุตร
2. นางสาวกัญญารัตน์   เทพธานี
3. นางสาวจริยา  จันทรพงษ์
4. นางสาวชนิดา   สิงห์หัน
5. นางสาวฐิติกา  ศรีโวหะ
6. นายดนุวัชร  จำปาทอง
7. นายธนพล  เชื้อวงศ์
8. นางสาวธนิการ์    พรหมเวียง
9. นางสาวปิ่นผกา   ใหม่คำ
10. นายพัฒนพงษ์  สมดอกไม้
11. นางสาวรินรดา   จันทร์ทะโสม
12. นายวัชระ  สีไสย
13. นางสาวศิริรัตน์   แก้วปึ
14. นางสาวสุนารี  แก้วเชียงทอง
15. นางสาวอุไรพร  อินธิเดช
16. นางสาวเยาวลักษณ์  โสดาโคตร
 
1. นางเยาวลักษ์  น้อยมิ่ง
2. นางมณีรัตน์  จันทร์หมื่น
3. นางนิตยา   วงค์หลวง
4. นางสาวพรทิวา   รสสุนทร
5. นางสาวธัญญ์  จำรูญศรี
 
258 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. นางสาวกมลรัตน์  เครือแก้ว
2. นางสาวกมลเนตร  กุลพร
3. นางสาวจันธิมา   ประสงค์
4. นางสาวจิราวรรณ    อ่วมดี
5. นางสาวณพร   แสนโท
6. นางสาวณัฐธิกา    บุญสารี
7. นางสาวธนาวดี  ทะนงค์
8. นางสาวธันวาพร   ดงไร
9. นางสาวนัชรีภรณ์  พวงพันธ์
10. นางสาวศิราณี   เหล่างาม
11. นางสาวสุปรียา  จันทร์เหลือง
12. นางสาวอภิสรา    ขำศรีบุศ
13. นางสาวอัญชลี   สีดา
14. นางสาวอารีย์ญา  เถาคำ
 
1. นางจริยา   วงศ์ภักดี
2. นางราตรี   ชาติดร
3. นางสุดารัตน์    พรรษาวนัส
 
259 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขื่อนช้างวิทยาคาร 1. เด็กชายวันชนะ  ทองสุ
2. เด็กชายอนุชา  แสนทอง
3. เด็กชายอัจฉริยะ  ประจักษ์แจ้ง
4. นายเกรียงไกร   บุญโยพันธ์
5. นายเกรียรติศักดิ์   ประจักษ์แจ้ง
 
1. นายเตวิทย์   แสนสิ่ง
2. นายปรีชา   ฝังสิมมา
 
260 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. นายชาญณรงค์  ละเลิศ
2. นายปริวัฒน์   ละมูล
3. นายภาณุ  กงแก้ว
4. นายรุ่งเพชร   สีวะโสภา
5. นายวรวุฒิ   ไพรบึง
 
1. นายคำดี   ภักพวง
2. นางสุดารัตน์   พรรษาวนัส
 
261 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลีกลิ้งพัฒนาทร 1. นายขจรศักดิ์   บุญยืน
2. นายธีรุตม์   นาห่อม
3. นายบุญโชค   จำปาหอม
4. นายผดุงเกียรติ   โพธิ์งาม
5. เด็กชายไชยยา   เถื่อนสุภา
 
1. นางมะยุรี   ศรีนวล
2. นางสุพิศ   บุตรดา
 
262 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนกระสังวิทยาคม 1. นายกอบชัย   ทองประจง
2. นายรังสรรค์   จันทรชิต
 
1. นางอันติมา   ใจดี
2. นางสรัญญา   สิตะพงษ์
 
263 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 88.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ 1. นายกฤตชลักษณ์   แก้วธานี
2. เด็กชายบารมี   ไชยศรีษธ
 
1. นายธนศักดิ์   ตยะพักตร์
 
264 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 84.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนละทายวิทยา 1. เด็กชายชลธี  รักษาศิล
2. เด็กชายดนัยศักดิ์  ธนะศรี
3. เด็กชายทศพล  บุญศักดิ์
4. เด็กชายธนาดล  ฮงทอง
5. เด็กชายธีระเดช   บุญศักดิ์
6. เด็กชายนาวา  หุ้มแพร
7. เด็กชายพรประสงค์  โประวะ
8. เด็กชายอังคาร  ธนะศรี
 
1. นายปรีชา  บุญศักดิ์
2. นายสุดใจ  แท่นศิลา
3. นางสาววนิดา  พบบุญ
 
265 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 80.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวรคุณอุปถัมภ์ 1. เด็กชายกฤษดา  มะลิ
2. เด็กชายกิติพงศ์  แจ้งสว่าง
3. เด็กชายณัฐวุฒิ  แสนละคร
4. เด็กชายพรประสิทธิ์  ศรีละพรม
5. เด็กชายพีระพล  สาธรณ์
6. เด็กชายวุฒิพงศ์  อ่อนน้อม
7. เด็กชายศรายุทธ  อินทร์ษร
8. เด็กชายอภิสิทธิ์  แสงใส
 
1. นายนิรุตติ์  สาดา
2. นายสุทธิศักดิ์  เกตุยา
3. นายวิทูล  จันทร์เพ็ญ
 
266 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 83.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปรือใหญ่วิทยบัลลัง 1. เด็กชายกิติภูมิ  ศรสังข์
2. เด็กชายธัชนนท์  ซั่วเซ่งอิ้ว
3. เด็กชายพีระพล  สาธรณ์
4. เด็กชายพีระพัฒน์  พละบรรจง
5. เด็กชายอภิสิทธิ์  ธรรมสัตย์
6. เด็กชายอรรถพล  ยาศรี
7. เด็กชายอาทิตย์  บุตรดาเคน
8. เด็กชายโษษิต  ปรือปรัก
 
1. นายสมศักดิ์  สมอ
2. นายศุภรัตน์  ทรงกรด
3. นายเอกราช  วงษ์ปลั่ง
 
267 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 82.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีรัตนวิทยา 1. เด็กชายณัฐพงศ์  เสนคำสอน
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  ศรีโวหะ
3. เด็กชายธนวัฒน์  กิ่งจันมล
4. เด็กชายธวัชชัย   สุนันท์
5. เด็กชายนันทชัย  สอพอง
6. เด็กชายภูมิ  เชื้อดี
7. เด็กชายรัตนชัย  แก้วแสน
8. เด็กชายอัมรินทร์  คำมูล
 
1. นายธนะสิทธิ์  เที่ยงธรรมรุจน์
2. นายทรงศักดิ์  พลศักดิ์
3. นางสาวสุคนธิกา  พวงมะลิ
 
268 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 86.39 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1. นายปัณณวัฒน์   ดวงสิมา
2. นายพชร  บุญเหลือ
3. นายพีรวัส  พลอยศรี
4. นายภัทรวุต์   สายโงน
5. นายสหภัฎ  ติยะบุตร
6. นายอาทิตพงษ์  ขุนทอง
 
1. นางสาวพรสริญ  ศุภภาภิญโญ
2. นายนิพนธ์  อ่วมพันธ์เจริญ
3. นายสมหมาย  พิทักษา
 
269 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 81.56 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวรคุณอุปถัมภ์ 1. นายขวัญชัย  รันทร
2. นายถนอมศักดิ์  งาหอม
3. นายฤทธิชัย  จำเริญดี
4. นายอัษฎาวุธ  สมศรี
5. นายอัษฎาวุธ  จันทร์วงค์
6. นายอำนวย  มีศรี
 
1. นายรังสรรค์  สุภารัตน์
2. นายรติพงษ์  รักษาพันธุ์
3. นายไชยา  แหนงวงษ์
 
270 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 91.11 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1. นายกิตติวัฒน์  แสงมาศ
2. นายนันทชัย  แจ่มใส
3. นายวงศธร   แก้วละมุล
4. นายอนุวัฒน์  สวัสดี
5. นายอำนาจ  สิงขรณ์
6. นายแสงชัย  สิงขรณ์
 
1. นายณัฐพงษ์  นาคนวล
2. นายเกษมศักดิ์  โทแสง
3. นายชุติพนธ์  จันทะโคตร
 
271 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 91.51 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา 1. นายทศพล  วอทอง
2. นายปฐวี  คำสิทธิ์
3. นายวัชรินทร์  จันทร์สิงห์
4. นายสิทธิศักดิ์  ศรีคำ
5. นายอรรถพล  สุพิษ
6. นายเจตอดุล  วามะสิงห์
 
1. นายพัชระ  วงค์เจริญ
2. นายณัฐพงษ์  นาคนวล
3. นายพิทยา  จันดาบุตร
 
272 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. เด็กชายชุษณะ  แก้วมูล
2. เด็กหญิงนภาพร  ปัตทาบาล
3. เด็กหญิงปานชนก  พรมชา
 
1. นางฉวีวรรณ  โพธิวัฒน์
2. นางสมพร  นวลรักษา
 
273 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1. เด็กหญิงทองจันทร์  บุญอาจ
2. เด็กหญิงปิยะดา  สนทยา
3. เด็กชายอาริยา  สำลี
 
1. นางลำดวน  ทิพอาศน์
2. นางนันท์ณภัส  พิเลิศ
 
274 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพง 1. เด็กหญิงขวัญ  เดชกล้า
2. เด็กหญิงวรนุช  บุดดาวงศ์
3. เด็กหญิงเพิ่มศิริ   ทองปัญญา
 
1. นางสมพร  นวลรักษา
2. นางสมพร  กสิพันธ์
 
275 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปรางค์กู่ 1. เด็กหญิงชลดา  เหมือนตา
2. เด็กหญิงธันย์ชนก  นาโศก
3. เด็กหญิงอรดา  สีดำ
 
1. นางรรณิการ์  เครือมาศ
2. นางสาวนิตยพร  ภาวิเศษ
 
276 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพง 1. นายปราโมทย์  พลศักดิ์
2. นายยุทธศักดิ์  ผมพันธ์
3. นายศิริศักดิ์  ธรรมชาติ
 
1. นางสมพร  นวลรักษา
2. นางสมพร  กสิพันธ์
 
277 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 96.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1. นางสาวจารุวรรณ  สาริพันธ์
2. นางสาวณัฏฐนิชา  ไชยโพธิ์
3. นางสาวนภัสราภรณ์  โสภาบุตร
 
1. นางอาภรณ์  บุญมาก
2. นางประไพ  ผาคำ
 
278 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีรัตนวิทยา 1. นางสาวละมัย  ทรงทัน
2. นางสาววิภาพร  คำปลิว
3. นางสาววิภาวัลย์  บัวศรียอด
 
1. นางสาวภาติยา  จิรังดา
2. นายโชติมันต์   คมไสย์
 
279 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปรางค์กู่ 1. นางสาวกนกวรรณ  กล้วยนิจ
2. นายปัณณวิช  ดวงโสภา
3. นายเกียรติภูมิ   แสงมาศ
 
1. นางเบญจมาส  เข็มพงษ์
2. นางณัฐนภา  ต้นงาม
 
280 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีรัตนวิทยา 1. เด็กหญิงทิวาวรรณ  จันทร์ดวงศรี
2. เด็กหญิงอารียา  ศรีสะอาด
 
1. นายบุญเลิศ  พลชลี
2. นายขวัญชัย   จันทร์แดง
 
281 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพยุห์วิทยา 1. เด็กหญิงปวีณา  พลขันธ์
2. เด็กหญิงสุชัญญา  ศรีสวรรค์
 
1. นางสุธารินี   อสิพงษ์
2. นางสาวรัศมี   พิชัยช่วง
 
282 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพง 1. เด็กชายจตุรภุช  จาระนัย
2. เด็กหญิงศิริกัลยา  โตมาร
 
1. นายราเชนทร์   พะวงษ์
2. นางสาวกนิษฐา   โนนสูง
 
283 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุขันธ์ 1. เด็กหญิงปฐมาภรณ์  ไชยพัฒน์
2. เด็กหญิงมนัญญา  อุปมา
 
1. นางสาวสุกัณยา   สอนพูด
2. นางกรรณิการ์   อสิพงษ์
 
284 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปรางค์กู่ 1. เด็กชายจติพงษ์   ม่วงอ่อน
2. เด็กชายธนาคาร   พิมโคตร
 
1. นางสาวกฤษณา   นันทะสิงห์
2. นางวิไลพร   จิตต์มั่นการ
 
285 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคูซอดประชาสรรค์ 1. นายกวีเอก   บัวภูมี
2. นายวิษณุรักษ์   ทองสาย
 
1. นางสาวสุภาพัช   สระโสม
2. นางสาวภูริตา   เศรษฐบุตร
 
286 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. นายธีรภัทร   สีมาวัน
2. เด็กหญิงนภัสสร   คำใสย์ทอง
 
1. นางคำรวม   ทรัพย์ศิริ
2. นางมณีกานต์   บุญเสริม
 
287 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งไชยพิทยา รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กหญิงพิรุณทิพร์   แสงจันทร์
2. เด็กชายวีระยุทธ   โคตรภักดี
 
1. นายภูวนาถ   อสิพงษ์
2. นายเกียรติดำรงค์   ลาพัง
 
288 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจตุรภูมิพิทยาคาร 1. นายปริพนธ์   พันธ์วิไล
2. นายสมพงษ์   ลุนผง
 
1. นายยงยุทธ   สมบัติ
 
289 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. นางสาวปนัสยา   คมศรี
2. นางสาวเวธนี   ทรัพย์ศิริ
 
1. นางมณีกานต์   บุญเสริม
2. นางคำรวม   ทรัพย์ศิริ
 
290 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปรางค์กู่ 1. นายจักรพงษ์   มังคชาติ
2. นายวุฒิชัย   งามนัก
 
1. นางสาวสุพพตา   สิทธิรักษ์
2. นางวิไลพร   จิตต์มั่นการ
 
291 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม 1. นายอนุวัฒน์   พงษ์พิมพ์
2. นายอัยการ   ศิริโท
 
1. นายประหยัด   แถลงสุข
2. นางศิริลักษณ์   อรรคชาติ
 
292 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1. เด็กชายศุภกรณ์   ยศอาลัย
2. เด็กชายเบญจโชค   โชติกุล
 
1. นางสาววิภาพร   ชิณะแขว
2. นายไพรนคร   ชิณะแขว
 
293 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพง 1. เด็กชายประเสริฐ   จำปาทิพย์
2. เด็กชายโกศัลย์   มะโนรัตน์
 
1. นางสาวกนิษฐา   โนนสูง
2. นางสาวมยุรี   อรรคบุตร
 
294 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ 1. เด็กชายชญานนท์   แสงมาศ
2. เด็กชายสิริวัฒน์   จันทอง
 
1. นางสาวปวิตรา   สาริกา
2. นายวีรนนท์   โสภาบุตร
 
295 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีรัตนวิทยา 1. เด็กหญิงธัญญาลักษณ์   อัฐแป
2. เด็กหญิงปณัฐฐา   สารทอง
 
1. นายขวัญชัย   จันทร์แดง
2. นางบุญลักษณ์   จันทร์แดง
 
296 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. นางสาวชิดชนก   ปานฤทัย
2. นายธนวัฒน์   ชื่นศรีวิโรจน์
 
1. นายเหรียญ   ดาทอง
2. นางจารุวรรณ   แสงส่อง
 
297 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพง 1. นายรัฐศาสตร์   พิมายกลาง
2. นายเสริมศักดิ์   แพงแสน
 
1. นางสาวกนิษฐา   โนนสูง
2. นางสาวมยุรี   อรรคบุตร
 
298 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุขันธ์ 1. นายปราโมทย์   สุขเสน
2. นายยุรนันท์   ขุมเงิน
 
1. นางสาวสุกัณยา   สอนพูด
2. นางกรรณิการ์   อสิพงษ์
 
299 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม 1. นายรัชพงษ์   ทองอินทร์
2. นายอนุกร   เอี่ยมสำอาง
 
1. นายอาคม   กองธรรม
2. นางสาวพรนภาพรรณ   สีหะวงษ์
 
300 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 92.14 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกระแชงวิทยา 1. เด็กชายชาญชัย   คำตรงใจ
2. เด็กชายวายุภักษ์   พรหมชา
 
1. นายจรัญ   ศิริชนะ
2. นางสาวดวงรัตน์   ปัญญาวัน
 
301 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 91.86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรารมณ์ 1. เด็กชายจิรายุทธ   พละศักดิ์
2. เด็กหญิงอินทิรา   ไชยสิทธิ์
 
1. นายดุริยางค์   ก้อนคำ
2. นางกนกวรรณ   ก้อนคำ
 
302 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 93.71 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพง 1. เด็กหญิงนิลวรรณ   ชมชื่น
2. เด็กหญิงศิริวรรณ   บรรเลงทรัพย์
 
1. นางสาวพัชรินทร์   มากมล
2. นางศุภานัน   บำรุงธนรัชต์
 
303 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 92.86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุขันธ์ 1. เด็กชายครองภพ   บุตรวงษ์
2. เด็กชายเอื้ออังกูรณ์   สาลิวงษ์
 
1. นายนัฐกร   เจริญศรี
2. นายสุวัฒน์   เกิดปราชญ์
 
304 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม 1. เด็กชายณัฐิวุฒิ   สีหะวงษ์
2. เด็กชายอ่อนศรี   ภูพวก
 
1. นายอุดม   ประสาร
2. นายไกรลาศ   จิบจันทร์
 
305 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. เด็กชายชนินทร์   พิริยะรุ่งโรจน์
2. เด็กชายธีรชาติ   บุญหวาน
 
1. นายศักดิ์ชาย   วรรณวงศ์
2. นายบรรหยัด   สุริพล
 
306 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพง 1. เด็กชายธนพล   ไชยนิตย์
2. เด็กชายศุภวิชญ์   สิมมา
 
1. นายราเชนทร์   พะวงษ์
2. นางสาวจารุพร   พิมพา
 
307 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุขันธ์ 1. เด็กชายพิชญาภัค   สาระชาติ
2. เด็กชายสิรวิชญ์   บาตรโพธินันท์
 
1. นายระพีพัฒน์   สอนพูด
2. นายณัฐพงษ์   ศิริวงษ์
 
308 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุขันธ์ 1. เด็กชายวัชรนิติ  พันมะลี
2. เด็กชายโชติรัศมิ์  รัศมี
 
1. นายณัฐพงษ์  ศิริวงษ์
2. นายระพีพัฒน์  สอนพูด
 
309 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพยุห์วิทยา 1. เด็กชายคณิสร  สายแวว
2. เด็กชายบุญฤทธิ์  นันคะ
 
1. นางสุธารินี  อสิพงษ์
2. นางสาวรัศมี  พิชัยช่วง
 
310 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงรักวิทยา 1. เด็กชายทวีศิปล์  เนตรสาร
2. เด็กชายวัฒนา  ป้องนางชัย
 
1. นายชิณภัทร  บุญวิเศษ
 
311 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวรคุณอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงจิระนันท์  เต้ากลาง
2. เด็กหญิงศนิสรา  สาบุตร
 
1. นางสาวสุภาพร  เมืองกลาง
2. นายมนูญ  วิญญายงค์
 
312 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม 1. นายธนวินท์   ผาสุจิตร
2. นายสุประกิต   สารรักษ์
 
1. นายไกรลาศ   จิบจันทร์
2. นายกิตติ  สุนทรกุลภัทร
 
313 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม 1. นายบุรินทร์  อรรคบุตร
2. นายภูมินทร์  มั่นคง
 
1. นายก้องหล้า   หรมดวงดี
2. นายณัฐพล   บัวพันธ์
 
314 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปรางค์กู่ 1. นางสาวน้ำทิพย์   ไชยโชติ
2. นายสมภพ  สุธาอรรถ
 
1. นายวุฒิสรณ์   พิชญสมบัติ
2. นางสาวอุไร  ครบสุวรรณ
 
315 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงรักวิทยา 1. นายชาญณรงค์   ยะลา
2. นางสาววราเทพ   เนียมพันธ์
 
1. นายชิณภัทร   บุญวิเศษ
 
316 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุขันธ์ 1. นางสาวยุวกานต์   พงษ์เพศ
2. นายอัมรินทร์   คำบุญ
 
1. นางสาวกนกพร   จันตะ
2. นายสังเวียน   ไสว
 
317 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งสิมวิทยาคม 1. นายบุญประกอบ   ศรีวงษ์
2. นายสราวุฒิ   โยวาศรี
 
1. นายณัฏฐเอก   กระจ่าง
2. นางสาวประภัสสร   พันธ์พัฒน์
 
318 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1. นางสาวสุภาวดี   ทองทับ
2. นางสาวอุไรวรรณ   จันทร์ส่อง
 
1. นายสมชาย   พุทธเสน
2. นายภูเบศ   เศรษฐบุตร
 
319 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีรัตนวิทยา 1. นางสาวคำแก้ว   บุญเลิศ
2. นางสาวหยดเทียน   พิมพ์กันหา
 
1. นายขวัญชัย   จันทร์แดง
2. นางบุญลักษณ์   จันทร์แดง
 
320 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุขันธ์ 1. นางสาวนภัสสร   ป้องนาน
2. นางสาวเบญจวรรณ   สมาธิ
 
1. นางกนกพร   จันตะ
2. นายสังเวียน   ไสว
 
321 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1. นายกันตพงษ์   ทรงงาม
2. นายศุภกร   กุศลสมบูรณ์
 
1. นายธุวลักษณ์   แก้วคูณ
2. นายรสสุคนธ์   แก้วคูณ
 
322 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. นายศุภกร   ไชยศรีษะ
2. นายอภิชาติ  คำโต
 
1. นางสาวกาญจนา   ชัยชาญ
2. นางคำรวม   ทรัพย์ศิริ
 
323 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. เด็กหญิงดวงแข   สังโขบล
2. เด็กหญิงพรนิชา   บูชาพันธ์
3. เด็กหญิงลลิตา   สัมมาวงศ์
 
1. นางสาวณภาย์   ทนงค์
2. นายชาญณรงค์   แผนพุทธา
 
324 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพง 1. เด็กหญิงกนกภัณฑ์   คงเจริญ
2. เด็กหญิงดวงกมล   ชินนทอง
3. เด็กชายพรทรัพย์   จวงพันธ์
 
1. นางสาวพัชรินทร์   มากมูล
2. นางสาวมยุรี   อรรคบุตร
 
325 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 87.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุขันธ์ 1. เด็กชายณัฐนันท์   แก่นเกษ
2. เด็กชายณัฐพล   อภัยสม
3. เด็กชายพัธดล   ศรีอินทร์
 
1. นายสังเวียน   ไสว
2. นางสาวสาวิณี   สตารัตน์
 
326 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1. เด็กชายนาราภัทร   พันธ์แพง
2. เด็กหญิงสุทธาสินี   พระพรหม
3. เด็กชายสุภเสกย์   วงศ์สุข
 
1. นางโสภา   พิเชฐโสภณ
2. นางสุภัทรา   ชูสาย
 
327 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1. นายปัณณฑัต   ศิริดำ
2. นายสิททธิชัย   แก้วเขียวสนิท
3. นายอภิสิทธิ์   คำดวงศรี
 
1. นางโสภา   พิเชฐโสภณ
2. นางสาวสุภัทรา   ชูสาย
 
328 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพง 1. นางสาวปภาดา   อรรคเนตร
2. นางสาวปรียาลักษณ์   พรมศร
3. นางสาวมนัสชนก   มูลราช
 
1. นายขันติ   เสาร์ปรัชญา
2. นางสาวพัชรินทร์   มากมูล
 
329 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุขันธ์ 1. นายณรงค์ศักดิ์   พงษ์ชาติ
2. นายพุฒิพงศ์   วงษ์ปลั่ง
3. นายเสกสิทธิ์  ราชวงค์
 
1. นางสาววิลาสิณี   คิ้วสุวรรณ
 
330 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตระกาศประชาสามัคคี 1. นางสาวกิติยา   ดอกดวง
2. นางสาวชนัญชิดา   จิตตวงศ์
3. นางสาวเบญจวรรณ   พลึกรุ่งโรจน์
 
1. นายอาคม   คมศรี
2. นายพิทักษ์ชัย   ผายบึงแก้ว
 
331 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพง 1. นางสาวปวีณา  สระสิงห์
2. นางสาววิมลเลขา  ดวงจันทร์
 
1. นางสาวกนิษฐา   โนนสูง
2. นางสาวจารุพร   พิมพา
 
332 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุขันธ์ 1. นายชิณวตร  วิเชียร
2. นางสาวสุภาพร  ประมูลชาติ
 
1. นายประพาฬพงษ์   คำศรี
2. นายสังเวียน   ไสว
 
333 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ 1. นายขจรศักดิ์  แซ่เตีย
2. นายวงศกร  เชื้อนิล
 
1. นางสาวฎายิน   ลีลา
 
334 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมบักดองวิทยา 1. นายวัฒนา  สมพงษ์
2. นายสิทธิพงษ์  รุ่งคำ
 
1. นายฉัตรชัย   ป้องวิเศษ
2. นางสาวน้ำค้าง   อุ่นแก้ว
 
335 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. เด็กชายณัฐพล   อินทมาศ
2. เด็กชายประสิทธิ์   บุญเพ็ง
3. เด็กชายภิรมย์พร   สุริพล
 
1. นายสืบพงษ์   ยุพา
2. นายบรรหยัด   สุริพล
 
336 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุขันธ์ 1. เด็กชายธวัชชัย   รัตโน
2. เด็กชายธีรัพล   บุญกู่
3. เด็กชายพงศ์พณิช   เสนาภักดิ์
 
1. นายอาณากร   บุญศิลป์
2. นายประพาฬพงษ์   คำศรี
 
337 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวรคุณอุปถัมภ์ 1. เด็กชายธนดล   สายศิลป์
2. เด็กชายภัทรเดช   โนนกลาง
3. เด็กชายภูวนาถ  คงช่วย
 
1. ว่าที่ร้อยตรีเพ็ง  แซ่กัง
2. นางอัจฉรา  ป้องกัน
 
338 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1. เด็กชายคฑาทอง   สีหะวงษ์
2. เด็กชายปุณณพัฒน์   ชุมแก่น
3. เด็กหญิงสุทธาสินี  พระพรหม
 
1. นายไพรนคร   ชิณะแขว
2. นายบัณฑิตย์   เขตสกุล
 
339 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรารมณ์ 1. นายนิติพาน  สมพงษ์
2. นายพิศิษฐ์  ปัจชาบุตร
3. นายหยาดพิรุณ  ผาอิดดี
 
1. นายเฉลิม  บัวสิงห์
2. นางจงกล  บัวสิงห์
 
340 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงบูรพ์ 1. นายภูมินทร   พรหมคุณ
2. นายภูริภัทร   พรหมคุณ
3. นายสิทธิเดช   ศรียา
 
1. นายปกรณ์   เสน่หา
2. นางนันทิยา   พรหมทา
 
341 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุขันธ์ 1. นายภานุวัฒน์   จินดาวงษ์
2. นายสิทธิกร   มูลศรีแก้ว
3. นายเดชา   อินแพง
 
1. นายอาณากร   บุญศิลป์
2. นายสังเวียน   ไสว
 
342 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่มโพธิ์วิทยา 1. นายธีรัช   พิศพงษ์
2. นายภุชงค์  โพธิสาร
3. นายอนุชิต   ธรรมแก้ว
 
1. นายวสุรงค์   พรหมคุณ
2. นายพริษฐ์   ม่วงมิตร
 
343 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ 1. เด็กชายกฤษดา   หยั่งบุญ
2. เด็กชายบัญญัติ   ประมนต์
3. เด็กชายอนุวัฒน์   เถาว์รินทร์
 
1. นายคงกะพัน   ชัยพร
2. นายอละสา   เถาว์รินทร์
 
344 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่มโพธิ์วิทยา 1. เด็กชายปณัชญา   ศรีระเริญ
2. เด็กชายพนิดา   โพธิสาร
3. เด็กชายเอกราช   แก้วบุปผา
 
1. นายวสุรงค์   พรหมคุณ
2. นายธัญญลักษณ์   ผาภูมิ
 
345 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงบูรพ์ 1. นางสาวกรกมล   ถิระผะลิกะ
2. นายชัยมงคล   พรหมทา
3. นายอัครเดช  แดงงาม
 
1. นายปกรณ์   เสน่หา
2. นางนันทิยา   พรหมทา
 
346 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา 1. นายปริญญา   ปุราชะทำโม
2. นายวัฒนา   สานนท์
3. นางสาวเอ็นดู   เภาดี
 
1. นายวิชัย   ทองมาก
2. นางรุ่งนภา  แก้วคำชาติ
 
347 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ 1. เด็กชายพฤฒิพงษ์   สุตะพันธ์
2. เด็กชายศุภกร   นุติประพันธ์
3. เด็กชายเมทะนี   เพ็งแจ่ม
 
1. นายวิจักษณ์   ทองเพชร
2. นางสาวจามจุรี   ซำบุญมี
 
348 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา 1. เด็กชายธวัชชัย   เสนาภักดิ์
2. เด็กชายพัชรพล   สมาพงค์
3. เด็กชายสุบิน   ศิริบูรณ์
 
1. นางเกษร   เจริญตา
2. นายไหว   เจริญตา
 
349 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งไชยพิทยา รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กชายธนกิจ   มั่นคง
2. เด็กชายปฏิวัฒน์   กาทอง
3. เด็กชายวรวุฒิ   กันยา
 
1. นายบุณญภูมิ   ศรีธงราช
2. นายธนากร  ศรีดารา
 
350 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวงษ์วิทยาคม 1. เด็กชายจีระศักดิ์   ยาละบุตร
2. เด็กชายรักชาติ   จันครา
3. เด็กชายวราวุธ   บุดสีพันธ์
 
1. นายมนตรี   คำแสน
2. นายมงคล   ใจนวน
 
351 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1. นางสาวจริญญา   มังษา
2. นางสาวศศิธร   จันทะศิลา
3. นางสาวอัญชนา  คำเพราะ
 
1. นางศศินันท์  พงษ์จรัสจิรเดช
2. นายโสภณเกียรติ  วรรณแก้ว
 
352 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 92.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งไชยพิทยา รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กชายประมวล  จังอินทร์
2. นายอภินันท์  จังอินทร์
 
1. นายจำนงค์   จันเปรียง
2. นายบุณญภูมิ  ศรีธงราช
 
353 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1. นายชัยณรงค์  ลับโกษา
2. นายธวัชชัย   เพ็งบุญ
3. นายโชคชัย  ม่วงอ่อน
 
1. นายภูมิวิทย์   ศาลารัตน์
2. นายชาญณรงค์   พันธ์แก่น
 
354 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 89.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา 1. นายชนะชัย   ทวีกาล
2. นายวิทยา  บุญจริง
3. นางสาวอุไรวรรณ  จันทร์ทง
 
1. นายไหว   เจริญตา
2. นางเกษร   เจริญตา
 
355 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรารมณ์ 1. เด็กชายกิตติศักดิ์   แสวงวงค์
2. เด็กชายดนุพล   สายโสม
3. เด็กชายวัฒนชัย   อินอะนัน
 
1. นางจรรยา   เลิศล้ำ
2. นายเทอด   เลิศล้ำ
 
356 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม 1. เด็กหญิงปวันรัตน์   สมคะเน
2. เด็กหญิงศิริพร   ดาวเรือง
3. เด็กหญิงสุนารัตน์   อ่อนหวาน
 
1. นายยุทธนา   โพธิวัฒน์
2. นายสมใจ   สุทธสนธิ์
 
357 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 94.91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. เด็กหญิงพิมพ์วลี   พิศมัย
2. เด็กชายภูมิชัย   โคสัย
3. เด็กหญิงสายใจ   สมทรัพย์
 
1. นางสาวนลิตา   คำโฮม
2. นายสาเกียรติ   แก้วปักษา
 
358 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 85.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม 1. นางสาวกนิษฐา   เถื่อนหิน
2. นางสาววิมลสิริ   ปิยะกาโน
3. นางสาวอังคณา   พิมพิเศษ
 
1. นายสมใจ   สุทธสนธิ์
2. นางธีราพรรณ   สุตะพันธ์
 
359 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรารมณ์ 1. นางสาวกุลกันยา   พงษ์สัจจา
2. นายภมรรัตน์   สุรวิทย์
3. นางสาวศิริรัตน์   โพธิ์พรม
 
1. นายเทอด   เลิศล้ำ
2. นางจรรยา   เลิศล้ำ
 
360 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 81.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุขันธ์ 1. นายธนศักดิ์   สังข์ชาติ
2. นายปฏิพัธ   ธรรมพร
3. นายอภิสิทธิ์   ศรีระษา
 
1. นางสาวกนกพร   จันตะ
2. นางรักชนก   สิงห์คำ
 
361 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 91.58 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. นางสาวปนิตา   เครือทอง
2. นางสาวมินตรา   กาลพัฒน์
3. นางสาวเมธากุล   คำสุข
 
1. นางสาวทิวาภรณ์   กรมภักดี
2. นายภาณุรุจ   บุญสังข์
 
362 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 94.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1. เด็กหญิงจิราภรณ์   อ่อนอก
2. เด็กชายธนากร   สมใจ
3. เด็กชายปิยะพงษ์   วงศ์พินิจ
4. เด็กหญิงวราภรณ์   ปราบภัย
5. เด็กชายศุภชัย   รักสิน
6. เด็กชายออมสิน   กะมุทา
 
1. นางพิมลรัตน์   บุญงาม
2. นางเยาวลักษณ์   พิเชษฐโสภณ
3. นางศศินันท์   พงษ์จรัสจิรเดช
 
363 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพง 1. เด็กชายกิตติ   คุณมาศ
2. เด็กหญิงศนิชา   คุ้มไพทูลย์
3. เด็กหญิงสิริวิมล   สีละวัน
4. เด็กหญิงอุมาพร   อาจสาลี
5. เด็กหญิงเนตรนารี   เยาวนาถ
6. เด็กหญิงเอมมิกา   ยืนยง
 
1. นางสาวณัฐญา   ศรีเมือง
2. นางสาวสมถวิล   สุหร่าย
3. นางปาริสา   อร่ามเรือง
 
364 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 88.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ 1. เด็กหญิงภัทรวดี   ทองหล่อ
2. เด็กหญิงมณีรัตนา   ทองหล่อ
3. เด็กหญิงวีรวรรณ   นรดี
4. เด็กชายศุภลักษณ์   บุญเสริม
5. เด็กหญิงสุพัตรา   พรมลิ
6. เด็กหญิงอรุณรัตน์   ติณทอง
 
1. นางสาวอมลวรรณ   หอมทรง
2. นางสาวตวงพร   คำเสียง
 
365 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีรัตนวิทยา 1. นางสาวจันทร์เพ็ญ  สิมนาม
2. เด็กชายพิพัฒน์   ทองกลำ่
3. เด็กหญิงมุขธิดา   นัฒมะลิวัลย์
4. เด็กหญิงยลดา   ดวงศรี
5. เด็กหญิงสุกัญญา   นางวงศ์
6. เด็กชายเจตริน   ทองเพ็ชร
 
1. นางสาวณัฎฐิรา   มาตยารักษ์
2. นายประสิทธิ์   แสงสิงห์
3. นางปัชชา  รัตนพร
 
366 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรารมณ์ 1. นางสาวกฤติยา   ทองขาว
2. นางสาวจิรพา   ดาดี
3. นางสาวจุฑาภา   ร่วมใจ
4. นางสาวดรุณี   พื้นพรม
5. นางสาวบุษบา   ลาวงค์
6. นางสาวสุดารัตน์   จันทร์แจ้ง
 
1. นางสาวรัตตินันท์   ศรีทอง
2. นางพรเพ็ญ   ทัดเทียม
3. นายฉัฐมะ   ทัดเทียม
 
367 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ 1. นายจรัญชัย   วันนา
2. นายชาครีย์   นิลสุข
3. นายณฐกร   สืบสังข์
4. นางสาวระพีพร   นพเก้า
5. นายศิริวัฒน์   เทียนเพ็ชร
6. นางสาวเอื้องฟ้า   ยอดคำ
 
1. นางรัตนา   วงศ์สุวรรณ์
2. นางสาวพิจิตรา  วิจารณกุล
 
368 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม 1. นายกนกพล   บุญอินทร์
2. นางสาวกัญญารัตน์   สุตะพันธ์
3. นายณรงค์ศักดิ์   สุตะพันธ์
4. นายณัฐณูญ   บุญอินทร์
5. นางสาวพรรณพัชร   หงษ์อินทร์
6. นางสาวเสาวกานต์   อามาตย์
 
1. นางอำไพ   สาระบุตร
 
369 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม 1. นายพชรดนัย   ผิวงาม
2. นางสาววราพร   สุดสวาท
3. นายสหโชค   โพนปลัด
4. นางสาวสุภารัตน์   สาระพงษ์
5. นางสาวอาภัสรา   ประชุมวงษ์
6. นางสาวเกวลิน   ขันทอง
 
1. นางเสาวภา   พรหมทา
2. นางสาวจินตนา   คงเสนะ
3. นางสาวพันธภรณ์   บุญเย็น
 
370 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีรัตนวิทยา 1. เด็กหญิงกมลวดี   ประชาราษฎร์
2. เด็กหญิงศศิรา   ชาวสวน
3. เด็กหญิงอริศรา   ปัดถา
 
1. นางลักษณา   นัทธี
2. นางสมใจ   เคารพ
 
371 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรารมณ์ 1. เด็กหญิงธัญญาพร   หอมสมบัติ
2. เด็กหญิงธารทิพย์   บุญหล้า
3. เด็กหญิงมอชิฏา   หาจักร
 
1. นางสุดใจ   วงศ์คูณ
 
372 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจิกสังข์ทองวิทยา 1. เด็กหญิงคณารัตน์   สุภาพ
2. เด็กหญิงจริยา   เดียงสา
3. เด็กชายชนธวัช   บุญปัญญา
 
1. นางสาวอรนุช   วิไชยภูมิ
2. นางพิสมัย   ยอดสง่า
 
373 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนละลมวิทยา 1. เด็กหญิงพรนิฌา   พรมจักร์
2. เด็กหญิงอาทิตยา   โมหิรัน
3. เด็กหญิงเปรมกมล   กุมรีจิต
 
1. นายประหยัด   บุตะเคียน
2. นายเฉลิมชัย   ศรีชัย
 
374 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 83.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งสิมวิทยาคม 1. นายกวินเทพ   เพ็งแจ่ม
2. นางสาวธัญญลักษณ์   อุณาพันธ์
3. นายอธิวัฒน์   พันธพัฒน์
 
1. นางพิมลพักตร์   สุภิษะ
2. นายวิชัย   สีสัน
 
375 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. นางสาวจิระประภา   พงษ์พยุหะ
2. นางสาวสุนิสา   อรรคบุตร
3. นางสาวเบญจวรรณ   โยธพันธ์
 
1. นางวิลาวัลย์   เพ็งชัย
2. นางอัมพรรัตน์   กุคำทอน
 
376 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนละลมวิทยา 1. นางสาวกิตติยา   ใยทอน
2. นางสาวนุชบา   จันเทศ
3. นางสาวศุภษร   โสดาพรม
 
1. นางสาวเฉลิมชัย   ศรีชัย
2. นางสาวบานเย็น   บุตะมี
 
377 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1. นางสาวดาราวดี   เป้งทอง
2. นางสาวปุณชรัสมิ์   ประดับศรี
3. นางสาวไอลดา   สุภาพ
 
1. นางสาวสถิดาภรณ์   ขันคำ
2. นางสาวชมภู   คำโท
 
378 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 96.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม 1. เด็กหญิงกรรณิการ์   ศาลา
2. เด็กหญิงรุจิรา   รุจิโภชน์
3. เด็กชายศุภกิจ   แก่นอ้วน
 
1. นางทิพวรรณ   คำยนต์
2. นายธีระชัย   ไพบูลย์สวัสดิ์
 
379 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 96.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม 1. เด็กหญิงจิราพรรณ   หอมคำ
2. เด็กหญิงพัชราภรณ์   เตียมชัย
3. เด็กหญิงศิริวรรณ   คมศรี
 
1. นายบัณฑิตย์   คมใส
2. นางสาวสุพิศ   สาวันดี
 
380 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 97.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพง 1. เด็กหญิงวรญา   สิงห์ยอง
2. เด็กหญิงศิริญากรณ์   ศรชัย
3. เด็กหญิงอทิตยา   พาพิมพ์
 
1. นายบัญชา   พิมพ์สังกุล
2. นายตรีญรัตน์   สิมมา
 
381 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 97.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุขันธ์ 1. เด็กชายชลสิทธิ์   ศรีอินทร์
2. เด็กหญิงปาณิศา   มั่นคง
3. เด็กหญิงพรธิตา   พรหมสูง
 
1. นายอนรรฆศักดิ์   ยศวิจิตร
2. นางรักชนก   สิงห์คำ
 
382 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 98.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม 1. นางสาวขนิษฐา  ดอกเกษ
2. นางสาวมะลิวัลย์  มีกุล
3. นางสาวสุนิด  เนืองนอง
 
1. นายบัณฑิตย์  คมใส
2. นางสาวสุพิศ  สาวันดี
 
383 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 98.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพง 1. นางสาวศิริขวัญ  ฝั่งซ้าย
2. นางสาวสุกัญญา  บุญชู
3. นางสาวอรปวีณา  พันธ์นา
 
1. นายบัญชา  พิมพ์สังกุล
2. นายสมชัย  สิงห์ชะฏา
 
384 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 98.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1. นางสาวพรรณิภา  อินทรีย์
2. นางสาวรุ่งทิวา  เฉลิมพล
3. นางสาวสุทธิดา  สุจันทา
 
1. นางสาวผอบทอง  สุจินพรัหม
2. นางสุนันทา  สิมพันธ์
 
385 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 98.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวายพิทยาคม 1. นางสาววรรณนิสา  พวงจันทร์
2. นางสาววิลัยวรรณ  บุญทูล
3. นางสาวเจนจิรา  ทองแย้ม
 
1. นางสาวธัชธัญญา  ดำริวิเศษ
2. นางกิติชา  ไชยสิทธิ์
 
386 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ 1. เด็กหญิงกมลชนก   หงษ์พิพิธ
2. เด็กหญิงตณิตตา   ลุคส์
3. เด็กหญิงธนัชชา   กำลังหาญ
 
1. นางสาวดวงสมร   กาบมาลี
2. นางเกศรา   จันทร์แสง
 
387 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจิกสังข์ทองวิทยา 1. เด็กหญิงกิตติยา   ค้ำคูณ
2. เด็กหญิงปวันรัตน์   ไชยเชษฐ์
3. เด็กหญิงศุทธหทัย   ไชยเสนา
 
1. นางสาวอรนุช   วิไชยภูมิ
2. นางพิสมัย   ยอดสง่า
 
388 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ 1. เด็กหญิงพรญาณี   ทองหล่อ
2. เด็กหญิงพิชานิกา   ทองหล่อ
3. เด็กหญิงวาสนา   แก่นอินทร์
 
1. นางสาวตวงพร  คำเสียง
2. นางสาวอมลวรรณ   หอมทรง
 
389 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีรัตนวิทยา 1. เด็กหญิงรัชนา   คำศรี
2. เด็กหญิงรุ่งนภา   หงค์งาม
3. เด็กหญิงสุกัญญา   แหนงวงศ์
 
1. นายประสิทธิ์   แสงสิงห์
2. นางวรุณธิดา   ศรีโสดา
 
390 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีรัตนวิทยา 1. นางสาวนุชนาถ   นาคนวล
2. นางสาวมณีรัตน์   สนิทสนม
3. นางสาววิจิตรา   หงษ์สา
 
1. นางวรุณธิดา   ศรีโสดา
2. นายประสิทธิ์   แสงสิงห์
 
391 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปรางค์กู่ 1. นางสาวชนาภา   พรมมะลิ
2. นางสาวรัตติยา   แสงมาศ
3. นายเจตน์สฤษฎิ์   หงษ์ทอง
 
1. นางสุปราณีย์   เพ็งธรรม
2. นางวรนุช   หน่างเกษม
 
392 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรารมณ์ 1. นางสาวจิตอาษา   อาษากิจ
2. นางสาวชนันทยา   จันทร์ล้ำเลิศ
3. นางสาวชนันทยา   จันทร์ล้ำเลิศ
 
1. นางวริฐา   มานะศรีสุริยัน
2. นางสุดใจ   วงศ์คูณ
 
393 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจิกสังข์ทองวิทยา 1. นายพันกร   มายา
2. นางสาวพิมพ์ผกา   สุทธิโพธิ์
3. นางสาวอรัญญา   จันทร์ไสย
 
1. นางพิสมัย   ยอดสง่า
2. นางสาวอรนุช   วิไชยภูมิ
 
394 การงานอาชีพ การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 96.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1. เด็กหญิงครองขวัญ   เสือพลี
2. เด็กหญิงจิราวรรณ   โครพ
3. เด็กหญิงธนิดา   สิงห์ทอง
 
1. นางวรรณา   ศิริดล
2. นางณฐอร   ตังนิธภัทร
 
395 การงานอาชีพ การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 96.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจิกสังข์ทองวิทยา 1. เด็กหญิงชนิตา   เครือแสง
2. เด็กหญิงณัชชา   เดียงสา
3. เด็กหญิงสุพรรษา   วิรุณพันธ์
 
1. นางสาวปานทิพย์   คลังเงิน
2. นางพยอม   บุญศิริ
 
396 การงานอาชีพ การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 95.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปรางค์กู่ 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์   บุญประกอบ
2. เด็กหญิงณัฐริกา   สลายทอง
3. เด็กหญิงปวีณา   ก้านเหลือง
 
1. นางรัตติยา   ราษเจริญ
2. นางสาววรรณภา   พงษ์ธนู
 
397 การงานอาชีพ การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 96.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. เด็กหญิงปริยากร   ทองคำผุย
2. เด็กหญิงศศินิภา   ใสดี
3. เด็กหญิงศิริรัตน์   สารคาม
 
1. นางรัชกร   สุภีแดน
2. นางนภาพร   คานะมี
 
398 การงานอาชีพ การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม 1. นายปฏิพล  ทิพศร
2. นางสาวพรสุดา  บัวใหญ่
3. นางสาวศุภัสสร  วังศรีแก้ว
 
1. นางกนกวลัย   รัตรีพันธ์
2. นางสุนันทา   เรืองทุม
 
399 การงานอาชีพ การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 95.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพง 1. นางสาวณัฐญา   วรครุฑ
2. นางสาวนาตยา   รัตนวัน
3. นางสาวสุนิสา   เสนาพันธ์
 
1. นางอนัญญา   หลาวทอง
2. นางกษมณฑ์   แสงสิทธิกุลชัย
 
400 การงานอาชีพ การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปรางค์กู่ 1. นางสาวกนกวรรณ   อักษร
2. นางสาวมยุรา   นกยูงทอง
3. นายอัครพล   ศรีเลิศ
 
1. นางรัตติยา   ราษเจริญ
2. นางสาววรรณภา   พงษ์ธนู
 
401 การงานอาชีพ การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีรัตนวิทยา 1. นายธีรนนท์   วิไล
2. นายภูวนาถ   ประทุมวงค์
3. นายภูวเดช   สิงห์ไกร
 
1. นางปัชชา   รัตนพร
2. นายประสิทธิ์   แสงสิงห์
 
402 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 93.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1. เด็กชายวีรภัทร   พุทธสวัสดิ์
2. เด็กชายศุภกฤต   รินทร
3. เด็กชายสุธกาญจน์   แก้วพินึก
 
1. นางวรรณา   ศิริดล
2. นางสาวยุวดี   คุณสม
 
403 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 92.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีรัตนวิทยา 1. เด็กหญิงญาสุนี   ห่อชื่อ
2. เด็กหญิงณัฏฐณิชา   ไสนาม
3. เด็กหญิงปรีชญา   นิลเพชร
 
1. นางวรุณธิดา   ศรีโสดา
2. นายประสิทธิ์   แสงสิงห์
 
404 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพง 1. เด็กชายกฤษฎา   ชัยวรรณ์
2. เด็กชายภาสนพล   ปัถพี
3. เด็กชายอภิชาต   พวงพั่ว
 
1. นางกษมณฑ์   แสงสิทธิกุลชัย
2. นางอนัญญา   หลาวทอง
 
405 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปรางค์กู่ 1. เด็กหญิงฐิติมา   แหวนเงิน
2. เด็กชายดนุพล   คำพลอย
3. เด็กหญิงปวรา   อุ่นเกิด
 
1. นางสาววรรณภา   พงษ์ธนู
2. นางรัตติยา   ราษเจริญ
 
406 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 96.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคูซอดประชาสรรค์ 1. นางสาวจารุวรรณ   จันทกรณ์
2. นายปรเชษฐ์   จันทะบุญตรี
3. นางสาวเบญจวรรณ   สีเสน
 
1. นายภักดี   ลีลาศ
2. นางสุมิตตา   เกษร
 
407 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 91.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลีกลิ้งพัฒนาทร 1. นางสาวนฤมล   มาตรมูลตรี
2. นางสาวสุธีมา   รอดมั่น
3. นางสาวอัฐพร   นนทวงษ์
 
1. นางสมพร   จันทพันธ์
2. นางกาญจนา   วิชาชัย
 
408 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวงษ์วิทยาคม 1. นางสาวพรรณิภา   ประจญ
2. นางสาวศิริกานต์   ทรพล
3. นางสาวสิตานันท์   จันครา
 
1. นางนภสัสร   พงษ์สุวรรณ์
2. นางราตรี   จันทเสน
 
409 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 90.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. นายจเรศักดิ์   คูณสุข
2. นางสาวภัทรา   แถมศรี
3. นางสาวศศิวรรณ   ครองยุทธ
 
1. นางนภาพร   คานะมี
2. นางฉวีวรรณ  สำราญ
 
410 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรารมณ์ 1. เด็กชายทวีวุฒิ   ศรีไชยา
2. เด็กหญิงวัชราภรณ์   พืชศรี
3. เด็กหญิงเจนจิรา   ประสานสุข
 
1. นางสมใจ   คำศรี
2. นางวรรณภา   แสนทวีสุข
 
411 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพง 1. เด็กหญิงพัชราภา   บรรลังภ์
2. เด็กหญิงพิมพ์ชนก   ผึ่งประเสริฐ
3. เด็กหญิงวัลลภา   เกตพร
 
1. นางสาวณฐพร   ศรีบูรณ์
2. นางสาวจำเรียง   ทองไหม
 
412 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุขันธ์ 1. เด็กหญิงกาญจนา   ระหาร
2. เด็กหญิงทัศวรรณ   ศรีระษา
3. เด็กหญิงมายุรี   นันทสิงห์
 
1. นางสาวชญาทิพย์   กุณฑีทอง
2. นางสาวเจษวราภรณ์   มโนรัตน์
 
413 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 95.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. เด็กหญิงกุลธิดา   ลาพันธ์
2. เด็กหญิงปณิศา   ยอดสิงห์
3. เด็กหญิงอธิตญา   โพธิ์อุดม
 
1. นางสาวอัมพรรัตน์   กุคำทอน
2. นางวิลาวัลย์   เพ็งชัย
 
414 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรารมณ์ 1. นางสาวตติยา   พื้นพรม
2. นางสาวพวงผกา   นนใส
3. นางสาวเสาวณีย์  อัมภรัตน์
 
1. นางสมใจ  คำศรี
2. นางภาวิดา   ประทุมเวียง
 
415 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม 1. นางสาวกมลพรรณ   โพธิวัฒน์
2. นางสาวบุญฑริตา   บุญมาก
3. นางสาวบุษยา   พิมพ์ทอง
 
1. นางอำไพ   สาระบุตร
 
416 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุขันธ์ 1. นายกฤษณะ   ประโลม
2. นางสาวจินดาพร   จันทะสุข
3. นางสาวเทียนทอง   ใจพึง
 
1. นางสาวเจษวราภรณ์   มโนรัตน์
2. นางสาวชญาทิพย์   กุณฑีทอง
 
417 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. นางสาวทิพย์เกษร   แทนกุดเรือ
2. นางสาวธิดา   อินทร์ชื่น
3. นางสาวธุสาวดี   จันทสี
 
1. นางวิลาวัลย์   เพ็งชัย
2. นางสาวอัมพรรัตน์   กุคำทอน
 
418 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 81.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขื่อนช้างวิทยาคาร 1. เด็กชายชวัลวิทย์   บุญช่วย
2. เด็กหญิงพรนภา   ทัดวงค์
3. เด็กหญิงสกาวเดือน   มณีรัตน์
 
1. นางสาวคนิดตา   โพธิพันธ์
2. นางบานเย็น   ชะบา
 
419 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐธิดา   มูลมั่ง
2. เด็กหญิงพลอยแก้ว   บุญมา
3. เด็กชายภานุวฒน์   กองแก้ว
 
1. นางมณีวรรณ   บัวพันธ์
2. นายณัฐพล   บัวพันธ์
 
420 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวงษ์วิทยาคม 1. เด็กหญิงณิชนันท์   ใจเพ็ง
2. เด็กชายบันลือศักดิ์  อััครชาติ
3. เด็กหญิงวรรณภา   มูลดับ
 
1. นางกฤติมา   จันครา
2. นางนันธิยา   จันทศิลา
 
421 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา 1. เด็กหญิงจารุวรรณ   บัวทอง
2. เด็กหญิงชฎาพร  แก้วแดง
3. เด็กหญิงพิมลภา  พื้นผา
 
1. นางสาคร  จันดาบุตร
2. นางสาวมลฤดี  บัวรินทร์
 
422 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประสานมิตรวิทยา 1. นายธีระภัทร์   ทิมสันเทียะ
2. นางสาวปัญญาพร   ชาลี
3. นายยอดเจริญ   วราพุฒ
 
1. นางพิชญา   โพธิวัฒน์
2. นางเพียงอัมพร   เกิดศิริณฤดี
 
423 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม 1. นางสาวกัญญารัตน์   นามพันธ์
2. นางสาวปรีดาวรรณ   ไชโย
3. นายศิวกร   เติมทรัพย์
 
1. นางสาวดวงนภา   สุพรรณ์
2. นางสาวดวงเดือน   ชนะงาม
 
424 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวายพิทยาคม 1. นายทนงศักดิ์   เทียนขาว
2. นายพิพัฒน์   ฉิมพินิจ
3. นายวิสาคร   อินตา
 
1. นางสาวยุุภาภรณ์   ทรงกลด
2. นางสาวอารีรัตน์   พันธมาศ
 
425 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา 1. นางสาวปิ่นสุดา   จันทรัตน์
2. นางสาวมาริษา   ดอกดวง
3. นางสาวศุภรัตน์   คำนาโฮม
 
1. นางสาวกุลธิดา   ดวงแก้ว
2. นางสาวศิริญญา   สุตันตั้งใจ
 
426 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1. เด็กชายยศวรรธน์   เชิงชวโน
 
1. นางสาวถนอม   ทองพันชั่ง
 
427 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งสิมวิทยาคม 1. นางสาวสุดาวิภา   อินดา
 
1. นางสาวสุธีรา   ดลรุ้ง
 
428 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรารมณ์ 1. เด็กชายธนากร   มังสุไร
 
1. นายแสงทอง   บริสาร
 
429 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 78 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนปรางค์กู่ 1. นายกฤษณุ   ผักไหม
 
1. นางสาวปาริชาติ   จองสว่าง
 
430 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนละทายวิทยา 1. เด็กชายเสฏฐนันท์   ธรรมภักติพงษ์
 
1. นายสมนึก   ชาวสวน
 
431 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม 1. เด็กชายปฏิมากร   เจียงวงศ์
 
1. นางมณีวรรณ   บัวพันธ์
 
432 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ 1. เด็กหญิงณัฐธิดา   แสงมาศ
 
1. นางสาวณภัชนันท์   มีวงศ์
 
433 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา 1. เด็กชายธนวัฒน์   โพธิ์ทอง
 
1. นางปริชาติ   วงค์เจริญ
 
434 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบัวเจริญวิทยา 1. เด็กชายชัชพิสิฐ   นักพรม
 
1. นายธีรวัฒน์   สืบเสน
 
435 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1. นางสาวหทัยภัทร   จึงรักษ์พงษ์
 
1. นายศุภชัย   เมตตามนุษย์
 
436 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจประชาสรรค์ 1. เด็กชายภควัต   สายแก้ว
 
1. นางสาวสุรีย์พร   แสงขาว
 
437 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม 1. เด็กชายจักรณรินทร์   สติภา
 
1. นายสมหมาย   เวียงสิมา
 
438 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 85.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองคูวิทยา 1. เด็กหญิงจิราพัชร   อินทร์ตา
 
1. นางสาวสุภาวดี   ทรัพย์สมบูรณ์
 
439 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกระแชงวิทยา 1. เด็กชายกิจติชัย   ลิลาชาติ
 
1. นางพิศมัย   แร่เพชร
 
440 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1. นายทศพร   พิเลิศ
 
1. นางสาวนิชฌานันท์   เจริญศริรัฎถกร
 
441 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา 1. เด็กหญิงเพ็ญฤดี   สีเหลือง
 
1. นางวิชุดา   ตำหนง
 
442 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงมะลูวิทยา 1. เด็กหญิงสุวรรณี   บุญเล็ก
 
1. นางสุรีรัตน์   ศักดิ์วิจารณ์
 
443 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา 1. เด็กหญิงนิภาพร   แหบขุนทด
 
1. นายทองชัย   กอแก้ว
 
444 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลิ้นฟ้าพิทยาคม 1. เด็กชายนุชิต   แก้วพวง
 
1. นายวุฒิชัย   คำเสมอ
 
445 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม 1. เด็กหญิงสุภัชชา   หัดที
 
1. นางสาวอุไรวรรณ   พรหมศร
 
446 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ 1. เด็กหญิงปนัดดา   คุ้มสุวรรณ์
 
1. นางสาวณภัชนันท์   มีวงศ์
 
447 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1. นายสืบสกุล   แก้วหล่อ
 
1. นางสาวนิชฌานันท์   เจริญศริรัฎถกร
 
448 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3 87.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจประชาสรรค์ 1. เด็กชายภควัต   สายแก้ว
 
1. นายนาวา   โสภาลี
 
449 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 87.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำคำวิทยา 1. นายสัญญา   บัวรินทร์
 
1. นางศรีวรรณ   ลมสูงเนิน
 
450 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม 1. นางสาวผกามาศ   กระสังข์
 
1. นายสมหมาย   เวียงสิมา
 
451 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวายพิทยาคม 1. นางสาวนันทกา   พันธมาศ
 
1. นายโสภณ   บุญภา
 
452 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา 1. นางสาวกาญจนา   โจมสติ
 
1. นางวิชุดา   ตำหนง
 
453 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม 1. นางสาวหทัยรัตน์   ตามพงษ์
 
1. นายมงคล   สมาน
 
454 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม 1. นางสาวจุฑาทิพย์   ยิ้มเยื้อน
 
1. นางสาวอุไรวรรณ   พรหมศร
 
455 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลมศักดิ์วิทยาคม 1. นางสาวจุไรพร   ปัญหา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงนันทิยา   ประสารทอง
 
456 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6 88.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจตุรภูมิพิทยาคาร 1. นางสาวสุดารัตน์   ดวงแก้ว
 
1. นางเสาวลี   ขันนาเลา
 
457 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6 90.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวงษ์วิทยาคม 1. นายถิรวุฒิ   ประจญ
 
1. นางสาวปารดา   จรรยากรณ์
 
458 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 90.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบัวเจริญวิทยา 1. นายฉัตรมงคล   หลวงเดช
 
1. นางชาตรี   คำโสภา
 
459 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม 1. นางสาวปฏิมากรณ์   นามปัญญา
 
1. นางสาวอุไรวรรณ   พรหมศร
 
460 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 92.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ 1. นางสาวสุกัญญา   แสงมาศ
 
1. นางสาวณภัชนันท์   มีวงศ์
 
461 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงมะลูวิทยา 1. นางสาวธิดารัตน์   จุลแดง
 
1. นางกาญจน์ชนา   ชินวานิชย์เจริญ
 
462 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6 86.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ 1. นายชลทิศ   ผิวจันทา
 
1. นางสาวณภัชนันท์   มีวงศ์
 
463 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1. เด็กชายก้องภัค  ศรีอำนาจ
2. นายสธนธร  บุญเฉลียว
 
1. นางสาวขนิษฐา  วรอรรถ
2. นายธีระ  วานิช
 
464 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปรางค์กู่ 1. นายสันติภาพ  ดวงธนู
2. นายสืบสาน  คำเสียง
 
1. นางสาวสุพพตา  สิทธิรักษ์
2. นางศรุตา  ชมภูเขา
 
465 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไผ่งามพิทยาคม 1. นางสาวกิ่งกาญ  พันธ์ศรี
2. นายเสฏฐวุฒิ  เกษหอม
 
1. นายจักราวุธ  อ่อนหวาน
2. นางสาวศิริพร  พุทธภูมิ
 
466 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกระแชงวิทยา 1. เด็กชายวรพงษ์   แดนราชรัมย์
2. เด็กชายอมร   ขานชัย
 
1. นางสาววชิราภรณ์   แสงทอง
2. นางสาวดวงรัตน์   ปัญญาวัน
 
467 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขื่อนช้างวิทยาคาร 1. เด็กชายพชรพล  อภชนาธง
2. เด็กชายรัตนพล   วะชุม
 
1. นางสาวคนิดตา   โพธิพันธ์
2. นางบานเย็น   ชะบา
 
468 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม 1. นางสาวพรวิไล   ใจใส
2. นางสาวสุริยาพร   ศาลางาม
 
1. นายณัฐพล   บัวพันธ์
2. นางมณีวรรณ  บัวพันธ์
 
469 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ 1. นายธนากร   แสงมาศ
2. เด็กชายอัครพล   แสงอุ่น
 
1. นางสาวปวิตรา   สาริกา
2. นายวีรนนท์   โสภาบุตร
 
470 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1. เด็กชายวีระพงศ์  จันทร์ดี
 
1. นายประสพ  ชารีนิวัฒน์
 
471 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุขันธ์ 1. เด็กชายชัยวัฒน์  ทาระ
 
1. นายกู้เกียรติ  ละอองดี
 
472 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. เด็กชายเจษฎา  ธานี
 
1. นายทองพูล  ทุมโยมา
 
473 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 80.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม 1. เด็กชายบูรพา  จิบทอง
 
1. นายวัฒนา  อรรคบุตร
 
474 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวพิณ ม.4-ม.6 80.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิ์ศรีสุววรณวิทยาคม 1. นายวิชาญ  จันโท
 
1. นายประสิทธิ์  ศรีพร
 
475 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวพิณ ม.4-ม.6 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปรางค์กู่ 1. นายชัยณรงค์  ประมวล
 
1. นายพลากร  ประมวล
 
476 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวพิณ ม.4-ม.6 90.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ 1. นายพุทธรักษ์  แซ่ตั้ง
 
1. นายอลงกรณ์  นิลดำ
 
477 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวพิณ ม.4-ม.6 95.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนละทายวิทยา 1. นายอนุสรณ์  ธนะศรี
 
1. นายเวหา  สุวรรณดี
 
478 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวแคน ม.1-ม.3 89.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. เด็กชายพงษ์ศักดิ์  วันศรี
 
1. นายทองพูล  ทุมโยมา
 
479 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวแคน ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุขันธ์ 1. เด็กชายวรเมธ  แสงรัมย์
 
1. นายกู้เกียรติ  ละอองดี
 
480 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวแคน ม.1-ม.3 92.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรารมณ์ 1. เด็กชายศุภวิทย์  บัวลอย
 
1. นางสาวประดิษฐ์  พละศักดิ์
 
481 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวแคน ม.1-ม.3 87.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิ์ศรีสุววรณวิทยาคม 1. เด็กชายเกรียงไกร  มะเดื่อ
 
1. นายประสิทธิ์  ศรีพร
 
482 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวแคน ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ ศรีสะเกษ 1. นายนิกร  ชมภูเขา
 
1. นายทนงศักดิ์  ส่วนบุญ
 
483 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวแคน ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปรางค์กู่ 1. นายศุภษร  ธนะชาติ
 
1. นายคุณาพจน์  คลธา
 
484 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวแคน ม.4-ม.6 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงมะลูวิทยา 1. นายรัฐพงษ์  ร่มโพธิ์ศรี
 
1. นายกวี  ซุยทอง
 
485 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 92.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปรางค์กู่ 1. เด็กชายจิตรกร  ทุมเสน
 
1. นายคุณาพจน์  คลธา
 
486 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 85.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. เด็กชายสิริชัย  ฑีฑะ
 
1. นายทองพูล  ทุมโยมา
 
487 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 84.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม 1. เด็กชายนัฐวุฒิ  เวียงคำ
 
1. นายวัฒนา  อรรคบุตร
 
488 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 94.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1. เด็กชายคฑาทอง  สีหะวงษ์
 
1. นายประสพ  ชารีนิวัฒน์
 
489 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวโหวด ม.4-ม.6 88.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรารมณ์ 1. นายสัญญา  ศรีบุญเรือง
 
1. นางสาวประดิษฐ์  พละศักดิ์
 
490 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวโหวด ม.4-ม.6 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุขันธ์ 1. นางสาวณัฐวิภา  ไกรวิเศษ
 
1. นางอัมพร  จันทร์เทียมวงษ์
 
491 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวโหวด ม.4-ม.6 91.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ 1. นายพีรวิชญ์  ปรีเปรม
 
1. นายอลงกรณ์  นิลดำ
 
492 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวโหวด ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิ์ศรีสุววรณวิทยาคม 1. นายขจรศักดิ์  มะเดื่อ
 
1. นายประสิทธิ์  ศรีพร
 
493 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 88.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. เด็กชายธัชพล  วงค์งามเถาว์
 
1. นายทองพูล  ทุมโยมา
 
494 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 92.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปรางค์กู่ 1. เด็กชายศรัณย์  พวงทอง
 
1. นายคุณาพจน์  คลธา
 
495 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1. เด็กชายภูวนาถ  สารพัฒน์
 
1. นายอนุชา  บุญเย็น
 
496 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ม.4-ม.6 94.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรารมณ์ 1. นายวัลลพ  โสเป
 
1. นายประดิษฐ์  พละศักดิ์
 
497 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิ์ศรีสุววรณวิทยาคม 1. นางสาวอรวรรณ  จันทร์พร
 
1. นายประสิทธิ์  ศรีพร
 
498 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุขันธ์ 1. นายวรากร  นนทะการ
 
1. นายกู้เกียรติ  ละอองดี
 
499 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกระแชงวิทยา 1. นายวรเชษฐ์  ตีเงิน
 
1. นายคณพศ  ขำผา
 
500 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.6 83.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกระแชงวิทยา 1. เด็กหญิงกัณฐิกา   สาระชาติ
2. เด็กชายกิตติศักดิ์   ครองชัย
3. เด็กหญิงจิดาภา   สำลี
4. นางสาวจินดารัตน์   เสาร์แพง
5. นางสาวชลิดาภรณ์   พิมาทัย
6. เด็กชายณัฐกานต์   อ่อนตา
7. นายบัญชา   ไชยชาติ
8. เด็กชายปิติ   สาลี
9. นายพัสกร   โกฏหอม
10. เด็กหญิงภาวิณี   สุชาติ
11. นางสาวมัณฑนา   พันธ์โท
12. นายวรดา   พิมาทัย
13. เด็กหญิงวรรณธิดา   เพ็งกระจ่าง
14. นายวรเชษฐ์   ตีเงิน
15. นายศราวุฒิ   จันทร์โสภา
16. นายสมพลักษณ์   ครองชัย
17. นางสาวสุชาดา   เพ็ชรดี
18. นางสาวสุพรรณี   นนยะ
19. นางสาวสุภาลักษ์   ศรีธาตุ
20. นางสาวสุวนันท์   สมพงษ์
21. นายอภิรักษ์   ทุมสิงห์
22. เด็กหญิงอรพรรณ   นิยมชาติ
23. เด็กหญิงอรอนงค์   ขันพนม
24. เด็กหญิงอัจฉรานันท์   เสนไสย์
25. นางสาวอาภัสรา   จันทร์วิโรจน์
26. นางสาวอารียา   จันทร
27. นางสาวเจนจิรา   กรุณา
28. นายเดชา   สาธรณ์
29. นายเอกลักษณ์   พิทักษ์
30. นางสาวแสงจันทร์   แสงไกร
 
1. นายวฤหัส   รุ่งเรือง
2. นางสาววัชริญา   จันทะลุน
3. นายคณพศ   ขำผา
4. นางสาวนันทนา   เกษมณี
 
501 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1. เด็กชายคฑาทอง   สีหะวงษ์
2. เด็กชายจิรายุ   อ่อนศรี
3. เด็กชายฉัชนันท์   ทองศรี
4. เด็กชายณัฐนันท์   ปะมายะ
5. เด็กชายธวัชชัย   อินธิเดช
6. เด็กหญิงธัญญาธรณ์   สุขจันทร์
7. เด็กชายธีรภัทร   พยัคฆกูล
8. เด็กชายธีรภัทร   ไชยมณี
9. เด็กชายนัฐพล   ศรีพรมมาศ
10. เด็กหญิงนิธิพร   ก้อนทอง
11. นางสาวปวีณ์นุช  ชนูดหอม
12. เด็กหญิงปิยะธิดา   แก้วพินึก
13. เด็กหญิงภัทรมัย   ทองพันชั่ง
14. เด็กชายภูวนาถ   สารพัฒน์
15. นางสาวลักขณา   อินทร์แก้ว
16. นางสาววชิรญา   แก่นจันทร์
17. เด็กหญิงวรรณกร   กาละพัฒน์
18. เด็กหญิงวริศรา   ทองเพ็ชร
19. นางสาววัฒนากานต์   อินธิมาศ
20. เด็กชายวีระพงศ์   จันทร์ดี
21. นายวีระพงศ์   แสงสกุล
22. นายศิวกร   เหล่าคุณธรมม
23. เด็กชายสราวุฒิ   ชาวนา
24. เด็กหญิงสุดารัตน์   สะโสดา
25. เด็กหญิงสุดารัตน์   จินดาศรี
26. นางสาวสุรีพร   จินดาศรี
27. เด็กหญิงหทัยชนก   วงษ์เลิศ
28. เด็กหญิงอรวรรณ   จันทวี
29. นางสาวเจนจิรา   มรรคนา
30. เด็กหญิงเพ็ญนภา   พวงศรี
 
1. นางอ้อยทิพย์   แพทยโยธิน
2. นายอุทัย   จึงสมาน
3. นายณัฐพร   ทองพูน
4. นายอนุชา   บุญเย็น
 
502 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปรางค์กู่ 1. นายกฤตพจน์   อ้นทอง
2. นางสาวกันยารัตน์   กระวันทา
3. นางสาวกาญจนา   พงษ์สุระ
4. นางสาวกิตติมา   สมพงษ์
5. เด็กชายก้องเกียรติ   ใจกล้า
6. เด็กชายคงสิทธิ์   แผลงฤทธิ์
7. เด็กชายจิตรกร   ทุมเสน
8. นายชัยณรงค์   ประมวล
9. เด็กชายชัยวัฒน์   สอิ้งทอง
10. เด็กหญิงทัศนาวลัย   เติมใจ
11. เด็กหญิงนันทิพร   จันทอง
12. นางสาวนาตยา   ดอนเหลือม
13. นายบุรวัช   โสดา
14. เด็กชายปรัชญา   ราษี
15. เด็กหญิงผกาวรรณ   อสิพงษ์
16. นางสาวพัชราภรณ์   สีดาชมภู
17. นายพีรพงษ์   เกษกุล
18. นายรุ่งโรจน์   เนตรกาศ
19. นางสาวลดารัตน์   พูนทอง
20. นางสาววรัชยา   เสนาท
21. เด็กชายวัชระชัย   ท่าหาร
22. เด็กชายศรัณย์   พวงทอง
23. นายศุภษร   ธนะชาติ
24. นายสุทัศน์   คำเสียง
25. นายสุริยา   คำพินิจ
26. นายสุเจตน์   แหวนเงิน
27. เด็กชายอภิสิทธิ์   อ่อนทา
28. นางสาวอรสา   เงินจันตา
29. นางสาวโฟริตา   ร่วมทอง
 
1. นายคุณาพจน์   คลธา
2. นายสุคนธ์   อำไพ
3. นายธนากร   ขาวสะอาด
4. นายพลากร   ประมวล