หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ จังหวัดอุบลราชธานี
ระหว่าง วันที่ 17 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558

[ ทั้งหมด   17 ก.ย. 2558   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 17 ก.ย. 2558

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 325 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี สนามหน้าโรงเรียน ชั้น ม.ต้น ห้อง สนามหน้าโรงเรียน 17 ก.ย. 2558 09.00-12.00
2 326 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี สนามหน้าโรงเรียน ชั้น ม.ต้น ห้อง สนามหน้าโรงเรียน 17 ก.ย. 2558 09.00-12.00

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 648 ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี อาคาร 3 ชั้น ม.ต้น ห้อง ศูนย์อาเซียน 17 ก.ย. 2558 08.30-12.00
2 649 ภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี อาคาร 3 ชั้น ม.ปลาย ห้อง ศูนย์อาเซียน 17 ก.ย. 2558 08.30-12.00
3 309 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี อาคาร 3 ชั้น ม.ต้น ห้อง 317-318 17 ก.ย. 2558 08.30-12.00
4 310 การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี อาคาร 3 ชั้น ม.ปลาย ห้อง 317-318 17 ก.ย. 2558 13.00-16.30

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 043 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี อาคาร 3 ชั้น ม.ต้น ห้อง 313 17 ก.ย. 2558 08.30-12.00
2 044 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี อาคาร 3 ชั้น ม.ปลาย ห้อง 314 17 ก.ย. 2558 08.30-12.00
3 045 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี อาคาร 4 ชั้น ม.ต้น ห้อง 423 17 ก.ย. 2558 08.30-12.00
4 046 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี อาคาร 4 ชั้น ม.ปลาย ห้อง 424 17 ก.ย. 2558 08.30-12.00
5 629 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี อาคาร 4 ชั้น ม.ต้น ห้อง 425 17 ก.ย. 2558 08.30-12.00
6 048 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี อาคาร 4 ชั้น ม.ปลาย ห้อง 426 17 ก.ย. 2558 08.30-12.00
7 049 การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี อาคาร 4 ชั้น ม.ต้น ห้อง 413 17 ก.ย. 2558 08.30-12.00
8 050 การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี อาคาร 4 ชั้น ม.ปลาย ห้อง 414 17 ก.ย. 2558 08.30-12.00
9 052 การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี อาคาร 3 ชั้น ม.ต้น ห้อง 315 17 ก.ย. 2558 08.30-12.00
10 054 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี อาคาร 4 ชั้น ม.ต้น ห้อง 415 17 ก.ย. 2558 08.30-12.00
11 055 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี อาคาร 4 ชั้น ม.ปลาย ห้อง 416 17 ก.ย. 2558 08.30-12.00
12 057 การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี หน้า อาคาร 3 ชั้น ม.ต้น ห้อง ลานพระอภัยมณี 17 ก.ย. 2558 08.30-12.00
13 058 การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี หน้า อาคาร 3 ชั้น ม.ปลาย ห้อง ลานพระอภัยมณี 17 ก.ย. 2558 08.30-12.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 116 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี อาคารเกียรติสุรนนท์ ชั้น ม.ต้น ห้อง อาคารเกียรติสุรนนท์ 17 ก.ย. 2558 08.30-12.30
2 117 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี อาคารเกียรติสุรนนท์ ชั้น ม.ปลาย ห้อง อาคารเกียรติสุรนนท์ 17 ก.ย. 2558 08.30-12.30
3 065 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี อาคารเกียรติสุรนนท์ ชั้น ม.ต้น ห้อง อาคารเกียรติสุรนนท์ 17 ก.ย. 2558 08.30-12.30
4 066 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี อาคารเกียรติสุรนนท์ ชั้น ม.ปลาย ห้อง อาคารเกียรติสุรนนท์ 17 ก.ย. 2558 08.30-12.30
5 067 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี อาคารเกียรติสุรนนท์ ชั้น ม.ต้น ห้อง อาคารเกียรติสุรนนท์ 17 ก.ย. 2558 08.30-12.30
6 068 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี อาคารเกียรติสุรนนท์ ชั้น ม.ปลาย ห้อง อาคารเกียรติสุรนนท์ 17 ก.ย. 2558 08.30-12.30
7 069 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี อาคารเกียรติสุรนนท์ ชั้น ม.ต้น ห้อง อาคารเกียรติสุรนนท์ 17 ก.ย. 2558 08.30-12.30
8 070 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี อาคารเกียรติสุรนนท์ ชั้น ม.ปลาย ห้อง อาคารเกียรติสุรนนท์ 17 ก.ย. 2558 08.30-12.30
9 071 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี อาคารเกียรติสุรนนท์ ชั้น ม.ต้น ห้อง อาคารเกียรติสุรนนท์ 17 ก.ย. 2558 08.30-12.30
10 072 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี อาคารเกียรติสุรนนท์ ชั้น ม.ปลาย ห้อง อาคารเกียรติสุรนนท์ 17 ก.ย. 2558 08.30-12.30
11 087 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี อาคารเกียรติสุรนนท์ ชั้น ม.ต้น ห้อง อาคารเกียรติสุรนนท์ 17 ก.ย. 2558 08.30-12.30
12 088 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี อาคารเกียรติสุรนนท์ ชั้น ม.ปลาย ห้อง อาคารเกียรติสุรนนท์ 17 ก.ย. 2558 08.30-12.30
13 094 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี อาคารเกียรติสุรนนท์ ชั้น ม.ต้น ห้อง อาคารเกียรติสุรนนท์ 17 ก.ย. 2558 08.30-12.30
14 095 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี อาคารเกียรติสุรนนท์ ชั้น ม.ปลาย ห้อง อาคารเกียรติสุรนนท์ 17 ก.ย. 2558 08.30-12.30
15 098 การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี อาคารเกียรติสุรนนท์ ชั้น ม.ต้น ห้อง อาคารเกียรติสุรนนท์ 17 ก.ย. 2558 08.30-12.30
16 099 การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี อาคารเกียรติสุรนนท์ ชั้น ม.ปลาย ห้อง อาคารเกียรติสุรนนท์ 17 ก.ย. 2558 08.30-12.30
17 105 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี อาคารเกียรติสุรนนท์ ชั้น ม.ต้น ห้อง อาคารเกียรติสุรนนท์ 17 ก.ย. 2558 08.30-12.30
18 106 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี อาคารเกียรติสุรนนท์ ชั้น ม.ปลาย ห้อง อาคารเกียรติสุรนนท์ 17 ก.ย. 2558 08.30-12.30
19 109 การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี อาคารเกียรติสุรนนท์ ชั้น ม.ต้น ห้อง อาคารเกียรติสุรนนท์ 17 ก.ย. 2558 08.30-12.30
20 110 การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี อาคารเกียรติสุรนนท์ ชั้น ม.ปลาย ห้อง อาคารเกียรติสุรนนท์ 17 ก.ย. 2558 08.30-12.30
21 120 การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี อาคารเกียรติสุรนนท์ ชั้น ม.1-6 ห้อง อาคารเกียรติสุรนนท์ 17 ก.ย. 2558 13.00-17.00
22 124 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี อาคารเกียรติสุรนนท์ ชั้น ม.1-6 ห้อง อาคารเกียรติสุรนนท์ 17 ก.ย. 2558 13.00-17.00
23 128 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี อาคารเกียรติสุรนนท์ ชั้น ม.1-6 ห้อง อาคารเกียรติสุรนนท์ 17 ก.ย. 2558 13.00-17.00
24 129 การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี อาคารเกียรติสุรนนท์ ชั้น ม.1-6 ห้อง อาคารเกียรติสุรนนท์ 17 ก.ย. 2558 13.00-17.00
25 643 การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี หอประชุมศรีปทุม 1 ชั้น ม.ต้น ห้อง หอประชุมศรีปทุม 1 17 ก.ย. 2558 13.30-16.30
26 644 การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี หอประชุมศรีปทุม 1 ชั้น ม.ปลาย ห้อง หอประชุมศรีปทุม 1 17 ก.ย. 2558 13.30-16.30
27 135 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี หอประชุมศรีปทุม 1 ชั้น ม.1-6 ห้อง หอประชุมศรีปทุม 1 17 ก.ย. 2558 08.30-10.00
28 136 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี หอประชุมศรีปทุม 1 ชั้น ม.1-6 ห้อง หอประชุมศรีปทุม 1 17 ก.ย. 2558 08.30-10.00
29 138 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี ห้องโสตทัศนศึกษา ชั้น ม.ต้น ห้อง ห้องโสตทัศนศึกษา 17 ก.ย. 2558 08.30-11.00
30 139 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี ห้องโสตทัศนศึกษา ชั้น ม.ปลาย ห้อง ห้องโสตทัศนศึกษา 17 ก.ย. 2558 12.00-16.00
31 140 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี ห้องโสตทัศนศึกษา ชั้น ม.ต้น ห้อง ห้องโสตทัศนศึกษา 17 ก.ย. 2558 12.00-13.30
32 141 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี ห้องโสตทัศนศึกษา ชั้น ม.ปลาย ห้อง ห้องโสตทัศนศึกษา 17 ก.ย. 2558 12.00-13.30
33 156 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี ใต้ถุนอาคารศรีปทุม 5 ชั้น ม.ต้น ห้อง ใต้ถุนอาคารศรีปทุม 5 17 ก.ย. 2558 08.30-11.00
34 157 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี ใต้ถุนอาคารศรีปทุม 5 ชั้น ม.ปลาย 17 ก.ย. 2558 08.30-11.00
35 159 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี ใต้ถุนอาคารศรีปทุม 5 ชั้น ม.ปลาย ห้อง ใต้ถุนอาคารศรีปทุม 5 17 ก.ย. 2558 12.00-16.00
36 611 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี อาคารศรีปทุม 1 ชั้น ม.ต้น ห้อง ห้องเครือข่าย อาคารศรีปทุม 1 ชั้น 2 17 ก.ย. 2558 08.30-11.00
37 612 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี อาคารศรีปทุม 1 ชั้น ม.ปลาย ห้อง ห้องเครือข่าย อาคารศรีปทุม 1 ชั้น 2 17 ก.ย. 2558 08.30-11.00
38 613 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี อาคารศรีปทุม 1 ชั้น ม.ต้น ห้อง ห้องเครือข่าย อาคารศรีปทุม 1 ชั้น 2 17 ก.ย. 2558 12.00-15.30
39 614 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี อาคารศรีปทุม 1 ชั้น ม.ปลาย ห้อง ห้องเครือข่าย อาคารศรีปทุม 1 ชั้น 2 17 ก.ย. 2558 12.00-15.30
40 160 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี อาคาร 4 ชั้น ม.ต้น ห้อง 418 17 ก.ย. 2558 08.30-11.00
41 161 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี อาคาร 4 ชั้น ม.ปลาย ห้อง 418 17 ก.ย. 2558 12.00-15.00
42 270 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี อาคาร 4 ชั้น ม.ต้น ห้อง 418 17 ก.ย. 2558 08.30-11.00
43 271 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี อาคาร 4 ชั้น ม.ปลาย ห้อง 418 17 ก.ย. 2558 12.00-15.00
44 258 การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี ชั้น ม.ต้น 17 ก.ย. 2558 08.30-11.00
45 259 การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี ชั้น ม.ปลาย 17 ก.ย. 2558 08.30-11.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 260 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี หอประชุมศรีปทุม 2 ชั้น ม.ต้น ห้อง หอประชุมศรีปทุม 2 17 ก.ย. 2558 08.30-10.00
2 261 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี หอประชุมศรีปทุม 2 ชั้น ม.ปลาย ห้อง หอประชุมศรีปทุม 2 17 ก.ย. 2558 08.30-10.00
3 262 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี หอประชุมศรีปทุม 2 ชั้น ม.ต้น ห้อง หอประชุมศรีปทุม 2 17 ก.ย. 2558 10.00-11.00
4 263 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี หอประชุมศรีปทุม 2 ชั้น ม.ปลาย ห้อง หอประชุมศรีปทุม 2 17 ก.ย. 2558 10.00-11.00
5 264 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี หอประชุมศรีปทุม 2 ชั้น ม.ต้น ห้อง หอประชุมศรีปทุม 2 17 ก.ย. 2558 10.00-12.00
6 265 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี หอประชุมศรีปทุม 2 ชั้น ม.ปลาย ห้อง หอประชุมศรีปทุม 2 17 ก.ย. 2558 10.00-12.00
7 266 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี หอประชุมศรีปทุม 2 ชั้น ม.ต้น ห้อง หอประชุมศรีปทุม 2 17 ก.ย. 2558 12.00-13.00
8 267 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี หอประชุมศรีปทุม 2 ชั้น ม.ปลาย ห้อง หอประชุมศรีปทุม 2 17 ก.ย. 2558 12.00-13.00
9 268 การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี หอประชุมศรีปทุม 2 ชั้น ม.1-6 ห้อง หอประชุมศรีปทุม 2 17 ก.ย. 2558 13.00-14.00
10 269 การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี หอประชุมศรีปทุม 2 ชั้น ม.1-6 ห้อง หอประชุมศรีปทุม 2 17 ก.ย. 2558 14.00-15.00

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 191 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนนารีนุกูล สนามวอลเล่ย์บอล ชั้น ม.ต้น ห้อง สนามวอลเล่ย์บอล 17 ก.ย. 2558 09.00
2 192 การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 โรงเรียนนารีนุกูล สนามวอลเล่ย์บอล ชั้น ม.ปลาย ห้อง สนามวอลเล่ย์บอล 17 ก.ย. 2558 09.00
3 206 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนนารีนุกูล ห้องสมุด ชั้น ม.ต้น ห้อง ห้องสมุด 17 ก.ย. 2558 09.00
4 207 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 โรงเรียนนารีนุกูล ห้องสมุด ชั้น ม.ปลาย ห้อง ห้องสมุด 17 ก.ย. 2558 09.00

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 040 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 โรงเรียนนารีนุกูล อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 523 17 ก.ย. 2558 09.00
2 053 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนนารีนุกูล อาคาร 8 ห้อง 503 17 ก.ย. 2558 09.00
3 635 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนนารีนุกูล อาคาร 8 ห้อง 803 17 ก.ย. 2558 09.00
4 063 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนนารีนุกูล อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 523 17 ก.ย. 2558 09.00
5 064 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนนารีนุกูล อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 523 17 ก.ย. 2558 09.00
6 080 การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 โรงเรียนนารีนุกูล อาคาร 8 ห้อง 803 17 ก.ย. 2558 09.00
7 089 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 โรงเรียนนารีนุกูล อาคาร 5 ห้อง 522 17 ก.ย. 2558 09.00
8 104 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนนารีนุกูล อาคาร 5 ห้อง 522 17 ก.ย. 2558 09.00
9 634 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 โรงเรียนนารีนุกูล อาคาร 5 ห้อง 522 17 ก.ย. 2558 09.00
10 114 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 โรงเรียนนารีนุกูล อาคาร 5 ห้อง 521 17 ก.ย. 2558 09.00
11 121 การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนนารีนุกูล อาคาร 5 ห้อง 521 17 ก.ย. 2558 09.00
12 125 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนนารีนุกูล ห้องเรียนสีเขียว 17 ก.ย. 2558 09.00
13 126 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนนารีนุกูล ห้องเรียนสีเขียว 17 ก.ย. 2558 09.00
14 134 การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนนารีนุกูล อาคาร 5 ห้อง 523 17 ก.ย. 2558 09.00

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 163 การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3 โรงเรียนนารีนุกูล ทางเดินอาคาร 5 ชั้น 2 17 ก.ย. 2558 09.00
2 166 การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.4-ม.6 โรงเรียนนารีนุกูล ทางเดินอาคาร 5 ชั้น 2 17 ก.ย. 2558 09.00
3 627 การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3 โรงเรียนนารีนุกูล ทางเดินอาคาร 5 ชั้น 2 17 ก.ย. 2558 09.00
4 628 การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.4-ม.6 โรงเรียนนารีนุกูล ทางเดินอาคาร 5 ชั้น 2 17 ก.ย. 2558 09.00

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 602 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนนารีนุกูล อาคารอุตสาหกรรม 17 ก.ย. 2558 09.00
2 039 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนนารีนุกูล อาคารอุตสาหกรรม 17 ก.ย. 2558 09.00
3 603 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนนารีนุกูล อาคารอุตสาหกรรม 17 ก.ย. 2558 09.00
4 062 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 โรงเรียนนารีนุกูล อาคารอุตสาหกรรม 17 ก.ย. 2558 09.00
5 604 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 โรงเรียนนารีนุกูล ห้องประชุมเกียรติสุรนนท์ 17 ก.ย. 2558 09.00
6 056 การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 โรงเรียนนารีนุกูล ห้องประชุมเกียรติสุรนนท์ 17 ก.ย. 2558 09.00
7 605 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 โรงเรียนนารีนุกูล อาคาร 1 17 ก.ย. 2558 09.00
8 079 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 โรงเรียนนารีนุกูล อาคาร 1 17 ก.ย. 2558 09.00
9 606 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 โรงเรียนนารีนุกูล โรงจอดรถมอเตอร์ไซด์ อาคาร 4 17 ก.ย. 2558 09.00
10 084 การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 โรงเรียนนารีนุกูล โรงจอดรถมอเตอร์ไซด์ อาคาร 4 17 ก.ย. 2558 09.00
11 607 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 โรงเรียนนารีนุกูล ใต้ถุนอาคาร 6 17 ก.ย. 2558 09.00
12 100 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 โรงเรียนนารีนุกูล ใต้ถุนอาคาร 6 17 ก.ย. 2558 09.00
13 623 การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 โรงเรียนนารีนุกูล ใต้ถุนอาคาร 6 17 ก.ย. 2558 09.00
14 624 การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 โรงเรียนนารีนุกูล ใต้ถุนอาคาร 6 17 ก.ย. 2558 09.00
15 609 การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 โรงเรียนนารีนุกูล ใต้ถุนอาคาร 6 17 ก.ย. 2558 09.00
16 115 การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 โรงเรียนนารีนุกูล ใต้ถุนอาคาร 6 17 ก.ย. 2558 09.00
17 610 การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 โรงเรียนนารีนุกูล ใต้ถุนอาคารเกียรติสุรนนท์ 17 ก.ย. 2558 09.00
18 123 การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 โรงเรียนนารีนุกูล ใต้ถุนอาคารเกียรติสุรนนท์ 17 ก.ย. 2558 09.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 186 การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี อาคาร 4 ชั้น ม.1-ม.3 ห้อง 411 17 ก.ย. 2558 09.00-10.30
2 187 การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี อาคาร 4 ชั้น ม.4-ม.6 ห้อง 412 17 ก.ย. 2558 09.00-10.30

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 021 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง 7 17 ก.ย. 2558 08.30-12.00
2 025 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง 7 17 ก.ย. 2558 08.30-12.00
3 027 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี อาคาร 4 ชั้น ม.1-ม.3 ห้อง 413 17 ก.ย. 2558 09.00-10.30
4 059 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี อาคาร 1 ชั้น ม.1-ม.3 ห้อง ห้องคอนเฟอร์เร้น 17 ก.ย. 2558 09.00-12.00
5 078 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี อาคาร 1 ชั้น ม.1-ม.3 ห้อง ห้องคอนเฟอร์เร้น 17 ก.ย. 2558 09.00-12.00
6 086 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี อาคาร 3 ชั้น ม.4-ม.6 ห้อง ห้องโสต 17 ก.ย. 2558 09.00-12.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 209 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี อาคาร 1 ชั้น ม.1-ม.6 ห้อง 131 17 ก.ย. 2558 09.00-11.00
2 213 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี อาคาร 1 ชั้น ม.1-ม.6 ห้อง 132 17 ก.ย. 2558 09.00-11.00

หมวดหมู่ : ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 500 การแข่งขันเดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี หอประชุมศรีปทุม 1 ชั้น ม.ต้น ห้อง หอประชุมศรีปทุม 1 17 ก.ย. 2558 11.30-12.30
2 503 การแข่งขันเดี่ยวพิณ ม.4-ม.6 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี หอประชุมศรีปทุม 1 ชั้น ม.ปลาย ห้อง หอประชุมศรีปทุม 1 17 ก.ย. 2558 11.30-12.30
3 501 การแข่งขันเดี่ยวแคน ม.1-ม.3 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี หอประชุมศรีปทุม 1 ชั้น ม.ต้น ห้อง หอประชุมศรีปทุม 1 17 ก.ย. 2558 11.30-12.30
4 504 การแข่งขันเดี่ยวแคน ม.4-ม.6 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี หอประชุมศรีปทุม 1 ชั้น ม.ปลาย ห้อง หอประชุมศรีปทุม 1 17 ก.ย. 2558 11.30-12.30
5 505 การแข่งขันเดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี หอประชุมศรีปทุม 1 ชั้น ม.ต้น ห้อง หอประชุมศรีปทุม 1 17 ก.ย. 2558 11.30-12.30
6 506 การแข่งขันเดี่ยวโหวด ม.4-ม.6 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี หอประชุมศรีปทุม 1 ชั้น ม.ปลาย ห้อง อาคารเกียรติสุรนนท์ 17 ก.ย. 2558 11.30-12.30
7 507 การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี หอประชุมศรีปทุม 1 ชั้น ม.ต้น ห้อง หอประชุมศรีปทุม 1 17 ก.ย. 2558 11.30-12.30
8 508 การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ม.4-ม.6 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี หอประชุมศรีปทุม 1 ชั้น ม.ปลาย ห้อง หอประชุมศรีปทุม 1 17 ก.ย. 2558 11.30-12.30
9 502 การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.6 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี หอประชุมศรีปทุม 1 ชั้น ม.1-6 ห้อง หอประชุมศรีปทุม 1 17 ก.ย. 2558 11.30-12.30

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]