หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sm-ubn

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายเชิดศักดิ์ ทองดา โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชประธานกรรมการ
2. นายนันทคม เป็นมงคล โรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานี กรรมการ
3. นายพิสิษฐ์ สิมาพันธ์ โรงเรียนปทุมพิทยาคมกรรมการ
4. นางเบญจพร วงษ์พรต โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี กรรมการ
5. นายอัครเดช คำศรีโรงเรียนอาเวมารีอากรรมการ
6. นายสมศักดิ์ เสนาใหญ่โรงเรียนดงยางวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายวิโรฒ ยืนยงโรงเรียนนารีนุกูลประธานกรรมการ
2. นายธวัชชัย ชมพูมาศ โรงเรียนสหธาตุศึกษา กรรมการ
3. นายวิรัช จูมลีโรงเรียนอุบลราชธานีศรีวนาลัยกรรมการ
4. นางเขมจิรา โสพรมมากฤษา โรงเรียนชีทวนวิทยาสามัคคีกรรมการ
5. นางสาวนิภารัตน์ รินทรโรงเรียนอาเวมารีอากรรมการ
6. ว่าที่ร้อยตรีวราชัย โคตรมงคลโรงเรียนดอนมดแดงวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. ดร.สมพงษ์ เจริญศรีโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชประธานกรรมการ
2. นางสมรัก คำภาษีโรงเรียนอุบลราชธานีศรีวนาลัยกรรมการ
3. นางสาวอมลรชา ทองงอก โรงเรียนดอนมดแดงวิทยาคมกรรมการ
4. นางฉัตรวิไล สุทธิอาคารโรงเรียนเสียมทองพิทยาคม กรรมการ
5. นางอารีพันธุ์ วันชัย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี กรรมการและเลขานุการ
ภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6
1. นางแก้วตา ทองสุขโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชประธานกรรมการ
2. นายโชคชัย ส่งสุขโรงเรียนเขื่องในพิทยาคารกรรมการ
3. นายพันธ์ ช่วยบุญญะโรงเรียนปทุมพิทยาคม กรรมการ
4. นางชุติมา ทองคำโรงเรียนอุบลราชธานีศรีวนาลัยกรรมการ
5. นางหนูเพียร ปรุโปร่งโรงเรียนกรรมการ
6. นางสาวอัจฉรา ศรีธัญรัตน์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางเยาวพา เสนาพันธุ์โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชประธานกรรมการ
2. นางนุบาล จริยวรานุกูลโรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา กรรมการ
3. นางพยอม แก้วประทุมโรงเรียนปทุมพิทยาคมกรรมการ
4. นายสถิต กุแก้ว โรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานี กรรมการ
5. นางพามี เบญจพิชญ์โรงเรียนเขื่องในพิทยาคารกรรมการ
6. นางสาวฐิติปวีณ์ อำมะเทศโรงเรียนอาเวมารีอากรรมการ
7. นางภัคฐ์พิชา นนทาโรงเรียนนารีนุกูลกรรมการ
8. นางสุพร ไชยมาตย์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6
1. นางฐปนี พรสี่ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี ประธานกรรมการ
2. นางอาภา งามเนตรโรงเรียนหนองบ่อสามัคคีวิทยากรรมการ
3. นางสมพิศ โลหะโรงเรียนหนองขอนวิทยากรรมการ
4. นายทรงศักดิ์ บุญเฉลียว โรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานี กรรมการ
5. นางนุชณีภรณ์ วงกลมโรงเรียนเขื่องในพิทยาคารกรรมการ
6. นางยุภาภรณ์ กีฬาโรงเรียนนารีนุกูลกรรมการ
7. นางสาววิจิตรา จำปารัตน์โรงเรียนอาเวมารีอากรรมการ
8. นางมยุรี อุ่นรัตนะ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชกรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นางนวลอนงค์ เหล่าบรรเทาโรงเรียนนารีนุกูลประธานกรรมการ
2. นางเปมิกา อุปัชฌาย์โรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคมฯกรรมการ
3. นางกาญจนี ประสานพันธ์โรงเรียนปทุมวิทยากรกรรมการ
4. นายสมศักดิ์ สินส์งามโรงเรียนไผ่ใหญ่ศึกษา กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6
1. นางนวลอนงค์ เหล่าบรรเทาโรงเรียนนารีนุกูลประธานกรรมการ
2. นางเปมิกา อุปัชฌาย์โรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคมฯกรรมการ
3. นางกาญจนี ประสานพันธ์โรงเรียนปทุมวิทยากรกรรมการ
4. นายสมศักดิ์ สินส์งามโรงเรียนไผ่ใหญ่ศึกษา กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายสุดใจ แต่งประกอบโรงเรียนหนองบ่อสามัคคีวิทยาประธานกรรมการ
2. นายจักรินทร์ คล่องดีโรงเรียนอาเวมารีอากรรมการ
3. นายประภรณ์ชัย แอบจิหาดโรงเรียนมารีย์นิรมลกรรมการ
4. นายสุนทร สายแววโรงเรียนเก่าขามวิทยา กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6
1. นายสุดใจ แต่งประกอบโรงเรียนหนองบ่อสามัคคีวิทยาประธานกรรมการ
2. นายจักรินทร์ คล่องดีโรงเรียนอาเวมารีอากรรมการ
3. นายประภรณ์ชัย แอบจิหาดโรงเรียนมารีย์นิรมลกรรมการ
4. นายสุนทร สายแววโรงเรียนเก่าขามวิทยา กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นางสมปอง สุดเต้โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชประธานกรรมการ
2. นางกรินทิพย์ ตุละวิภาคโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32กรรมการ
3. นายครรชิต ศรีวิไลย์โรงเรียนไผ่ใหญ่ศึกษากรรมการ
4. นางรุ่งทิวา ภูมิเขียวโรงเรียนนารีนุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6
1. นางสมปอง สุดเต้โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชประธานกรรมการ
2. นางกรินทิพย์ ตุละวิภาคโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32กรรมการ
3. นายครรชิต ศรีวิไลย์โรงเรียนไผ่ใหญ่ศึกษากรรมการ
4. นางรุ่งทิวา ภูมิเขียวโรงเรียนนารีนุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายอุทัย มณีศิลป์โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชประธานกรรมการ
2. นายเกษม สุวรรณเศษโรงเรียนอุบลราชธานีศรีวนาลัยกรรมการ
3. นายจีระศักดิ์ คุณะโคตรโรงเรียนดอนมดแดงวิทยาคมกรรมการ
4. นายสงกรานต์ คงสีโรงเรียนอาเวมารีอากรรมการ
5. นายธนพล กลั่นความดีโรงเรียนสหธาตุศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6
1. นายอุทัย มณีศิลป์โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชประธานกรรมการ
2. นายเกษม สุวรรณเศษโรงเรียนอุบลราชธานีศรีวนาลัยกรรมการ
3. นายจีระศักดิ์ คุณะโคตรโรงเรียนดอนมดแดงวิทยาคมกรรมการ
4. นายสงกรานต์ คงสีโรงเรียนอาเวมารีอากรรมการ
5. นายธนพล กลิ่นความดีโรงเรียนสหธาตุศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายไพโรจน์ ภูมิเขียวโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชประธานกรรมการ
2. นายนายมนตรี จำปาหอมโรงเรียนไผ่ใหญ่ศึกษากรรมการ
3. นายนายธนชิต ศรีสวัสดิ์โรงเรียนเขื่องในพิทยาคารกรรมการ
4. นางสุพร แต่งประกอบโรงเรียนนารีนุกูล2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3
1. นางทิตติยา บุณยรัตพันธ์โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชประธานกรรมการ
2. นายธรรมเนียม พงษ์ศิริโรงเรียนนารีนุกูลกรรมการ
3. นายเกษม สุวรรณเศษโรงเรียนอุบลราชธานีศรีวนาลัยกรรมการ
4. ดร.สมชัย เจียรกุลโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี กรรมการ
5. นายสุคี พูลพลโรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6
1. นางทิตติยา ทิตติยา โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชประธานกรรมการ
2. นายธรรมเนียม พงษ์ศิริโรงเรียนนารีนุกูลกรรมการ
3. นายเกษม สุวรรณเศษโรงเรียนอุบลราชธานีศรีวนาลัยกรรมการ
4. ดร.สมชัย เจียรกุลโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี กรรมการ
5. นายสุคี พูลพลโรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
1. นายนรพัฒน์ เครือสีดาโรงเรียนเสียมทองพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายธีระพงษ์ คันธจันทร์โรงเรียนชีทวนวิทยาสามัคคีกรรมการ
3. นางวิลาวรรณ ผิวเรืองโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชกรรมการ
4. นายการุณย์ พูลเพิ่มโรงเรียนนารีนุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6
1. นายนรพัฒน์ เครือสีดาโรงเรียนเสียมทองพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายธีระพงษ์ คันธจันทร์โรงเรียนชีทวนวิทยาสามัคคีกรรมการ
3. นางนิลวรรณ ผิวเรืองโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชกรรมการ
4. นายการุณ พูลเพิ่มโรงเรียนนารีนุกูลกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นางรุจีวรรณ อาจกมลโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชประธานกรรมการ
2. นายยันต์ พาละพลโรงเรียนอาเวมารีอากรรมการ
3. นางศิริรัตน์ อำลอยโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชกรรมการ
4. นางแก้วตา ภาระเวช โรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคมฯ กรรมการ
5. นางอรวรรณ ศิลา โรงเรียนปทุมพิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6
1. นางรุจีวรรณ อาจกมลโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชประธานกรรมการ
2. นายยันต์ พาละพลโรงเรียนอาเวมารีอากรรมการ
3. นางศิริรัตน์ อำลอยโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชกรรมการ
4. นางแก้วตา ภาระเวช โรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคมฯ กรรมการ
5. นางอรวรรณ ศิลา โรงเรียนปทุมพิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นางรุจีวรรณ อาจกมลโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชประธานกรรมการ
2. นายยันต์ พาละพลโรงเรียนอาเวมารีอากรรมการ
3. นางศิริรัตน์ อำลอยโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชกรรมการ
4. นางแก้วตา ภาระเวช โรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคมฯ กรรมการ
5. นางอรวรรณ ศิลา โรงเรียนปทุมพิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6
1. นางรุจีวรรณ อาจกมลโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชประธานกรรมการ
2. นายยันต์ พาละพลโรงเรียนอาเวมารีอากรรมการ
3. นางศิริรัตน์ อำลอยโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชกรรมการ
4. นางแก้วตา ภาระเวช โรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคมฯ กรรมการ
5. นางอรวรรณ ศิลา โรงเรียนปทุมพิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นางรุจีวรรณ อาจกมลโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชประธานกรรมการ
2. นายยันต์ พาละพลโรงเรียนอาเวมารีอากรรมการ
3. นางศิริรัตน์ อำลอยโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชกรรมการ
4. นางแก้วตา ภาระเวช โรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคมฯ กรรมการ
5. นางอรวรรณ ศิลา โรงเรียนปทุมพิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6
1. นางรุจีวรรณ อาจกมลโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชประธานกรรมการ
2. นายยันต์ พาละพลโรงเรียนอาเวมารีอากรรมการ
3. นางศิริรัตน์ อำลอยโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชกรรมการ
4. นางแก้วตา ภาระเวช โรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคมฯ กรรมการ
5. นางอรวรรณ ศิลา โรงเรียนปทุมพิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นางรุจีวรรณ อาจกมลโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชประธานกรรมการ
2. นายยันต์ พาละพลโรงเรียนอาเวมารีอากรรมการ
3. นางศิริรัตน์ อำลอยโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชกรรมการ
4. นางแก้วตา ภาระเวช โรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคมฯ กรรมการ
5. นางอรวรรณ ศิลา โรงเรียนปทุมพิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6
1. นางรุจีวรรณ อาจกมลโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชประธานกรรมการ
2. นายยันต์ พาละพลโรงเรียนอาเวมารีอากรรมการ
3. นางศิริรัตน์ อำลอยโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชกรรมการ
4. นางแก้วตา ภาระเวช โรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคมฯ กรรมการ
5. นางอรวรรณ ศิลา โรงเรียนปทุมพิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. นางรุจีวรรณ อาจกมลโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชประธานกรรมการ
2. นายยันต์ พาละพลโรงเรียนอาเวมารีอากรรมการ
3. นางศิริรัตน์ อำลอยโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชกรรมการ
4. นางแก้วตา ภาระเวช โรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคมฯ กรรมการ
5. นางอรวรรณ ศิลา โรงเรียนปทุมพิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6
1. นางรุจีวรรณ อาจกมลโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชประธานกรรมการ
2. นายยันต์ พาละพลโรงเรียนอาเวมารีอากรรมการ
3. นางศิริรัตน์ อำลอยโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชกรรมการ
4. นางแก้วตา ภาระเวช โรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคมฯ กรรมการ
5. นางแก้วตา ศิลา โรงเรียนปทุมพิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นางรุจีวรรณ อาจกมลโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชประธานกรรมการ
2. นายยันต์ พาละพลโรงเรียนอาเวมารีอากรรมการ
3. นางศิริรัตน์ อำลอยโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชกรรมการ
4. นางแก้วตา ภาระเวช โรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคมฯ กรรมการ
5. นางอรวรรณ ศิลา โรงเรียนปทุมพิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6
1. นางรุจีวรรณ อาจกมลโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชกรรมการ
2. นายยันต์ พาละพลโรงเรียนอาเวมารีอากรรมการ
3. นางศิริรัตน์ อำลอยโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชกรรมการ
4. นางแก้วตา ภาระเวช โรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคมฯ กรรมการ
5. นางอรวรรณ ศิลา โรงเรียนปทุมพิทยาคม กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
1. นางรุจีวรรณ อาจกมลโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชกรรมการ
2. นายยันต์ พาละพลโรงเรียนอาเวมารีอากรรมการ
3. นางศิริรัตน์ อำลอยโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชกรรมการ
4. นางแก้วตา ภาระเวช โรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคมฯ กรรมการ
5. นางอรวรรณ ศิลา โรงเรียนปทุมพิทยาคม กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6
1. นางรุจีวรรณ อาจกมลโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชประธานกรรมการ
2. นายยันต์ พาละพลโรงเรียนอาเวมารีอากรรมการ
3. นางสาวศิริรัตน์ อำลอยโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชกรรมการ
4. นางแก้วตา ภาระเวช โรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคมฯ กรรมการ
5. นางอรวรรณ ศิลา โรงเรียนปทุมพิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3
1. นางรุจีวรรณ อาจกมลโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชกรรมการ
2. นายยันต์ พาละพลโรงเรียนอาเวมารีอากรรมการ
3. นางศิริรัตน์ อำลอยโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชกรรมการ
4. นางแก้วตา ภาระเวช โรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคมฯ กรรมการ
5. นางอรวรรณ ศิลา โรงเรียนปทุมพิทยาคม กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6
1. นางรุจีวรรณ อาจกมลโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชประธานกรรมการ
2. นายยันต์ พาละพลโรงเรียนอาเวมารีอากรรมการ
3. นางศิริรัตน์ อำลอยโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชกรรมการ
4. นางแก้วตา ภาระเวช โรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคมฯ กรรมการ
5. นางอรวรรณ ศิลา โรงเรียนปทุมพิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นางรุจีวรรณ อาจกมลโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชประธานกรรมการ
2. นายยันต์ พาละพลโรงเรียนอาเวมารีอากรรมการ
3. นางศิริรัตน์ อำลอยโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชกรรมการ
4. นางแก้วตา ภาระเวช โรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคมฯ กรรมการ
5. นางอรวรรณ ศิลา โรงเรียนปทุมพิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6
1. นางรุจีวรรณ อาจกมลโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชประธานกรรมการ
2. นายยันต์ พาละพลโรงเรียนอาเวมารีอากรรมการ
3. นางศิริรัตน์ อำลอยโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชกรรมการ
4. นางแก้วตา ภาระเวช โรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคมฯ กรรมการ
5. นางอรวรรณ ศิลา โรงเรียนปทุมพิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นางรุจีวรรณ อาจกมลโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชประธานกรรมการ
2. นายยันต์ พาละพลโรงเรียนอาเวมารีอากรรมการ
3. นางศิริรัตน์ อำลอยโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชกรรมการ
4. นางแก้วตา ภาระเวช โรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคมฯ กรรมการ
5. นางอรวรรณ ศิลา โรงเรียนปทุมพิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6
1. นางรุจีวรรณ อาจกมลโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชประธานกรรมการ
2. นายยันต์ พาละพลโรงเรียนอาเวมารีอากรรมการ
3. นางศิริรัตน์ อำลอยโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชกรรมการ
4. นางแก้วตา ภาระเวช โรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคมฯ กรรมการ
5. นางอรวรรณ ศิลา โรงเรียนปทุมพิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
1. นางรุจีวรรณ อาจกมลโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชประธานกรรมการ
2. นายยันต์ พาละพลโรงเรียนอาเวมารีอากรรมการ
3. นางศิริรัตน์ อำลอยโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชกรรมการ
4. นางแก้วตา ภาระเวช โรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคมฯ กรรมการ
5. นางอรวรรณ ศิลา โรงเรียนปทุมพิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6
1. นางรุจีวรรณ อาจกมลโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชประธานกรรมการ
2. นายยันต์ พาละพลโรงเรียนอาเวมารีอากรรมการ
3. นางศิริรัตน์ อำลอยโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชกรรมการ
4. นางแก้วตา ภาระเวช โรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคมฯ กรรมการ
5. นางอรวรรณ ศิลา โรงเรียนปทุมพิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
1. นางรุจีวรรณ อาจกมลโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชประธานกรรมการ
2. นายยันต์ พาละพลโรงเรียนอาเวมารีอากรรมการ
3. นางศิริรัตน์ อำลอยโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชกรรมการ
4. นางแก้วตา ภาระเวช โรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคมฯ กรรมการ
5. นางอรวรรณ ศิลา โรงเรียนปทุมพิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6
1. นางรุจีวรรณ อาจกมลโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชประธานกรรมการ
2. นายยันต์ พาละพลโรงเรียนอาเวมารีอากรรมการ
3. นางศิริรัตน์ อำลอยโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชกรรมการ
4. นางแก้วตา ภาระเวช โรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคมฯ กรรมการ
5. นางสาวอรวรรณ ศิลา โรงเรียนปทุมพิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายสมปอง สาระโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ประธานกรรมการ
2. นายดนัย กัณหรักษ์โรงเรียนปทุมพิทยาคมกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีรณกฤต รัตนสีหา โรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานี กรรมการ
4. นายชัชญาณิพพิชฌน์ เหล่าสิงห์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี กรรมการและเลขานุการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6
1. นายสมปอง สาระโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชประธานกรรมการ
2. นายดนัย กัณหรักษ์โรงเรียนปทุมพิทยาคมกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีรณกฤต รัตนสีหา โรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานี กรรมการ
4. นายชัชญาณิพพิชฌน์ เหล่าสิงห์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6
1. นายสมปอง สาระโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชประธานกรรมการ
2. นายดนัย กัณหรักษ์โรงเรียนปทุมพิทยาคมกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีรณกฤต รัตนสีหา โรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคมกรรมการ
4. นายชัชญาณิพพิชฌน์ เหล่าสิงห์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6
1. นายสมปอง สาระโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชประธานกรรมการ
2. นายดนัย กัณหรักษ์โรงเรียนปทุมพิทยาคมกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีรณกฤต รัตนสีหา โรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานี กรรมการ
4. นายชัชญาณิพพิชฌน์ เหล่าสิงห์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายสุรพล ทศโยทินโรงเรียนหนองขอนวิทยาประธานกรรมการ
2. นางจุฬีภรณ์ อุทัยพันธ์โรงเรียนนารีนุกูล 2กรรมการ
3. นายองอาจ อินทจักรโรงเรียนอาเวมารีอากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายสุรพล ทศโยทินโรงเรียนหนองขอนวิทยาประธานกรรมการ
2. นางจุฬีภรณ์ อุทัยพันธ์โรงเรียนนารีนุกูล2กรรมการ
3. นายองอาจ อินทจักรโรงเรียนอาเวมารีอากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายสุรพล ทศโยทินโรงเรียนหนองขอนวิทยาประธานกรรมการ
2. นางจุฬีภรณ์ อุทัยพันธ์โรงเรียนนารีนุกูล 2กรรมการ
3. นายองอาจ อินทจักรโรงเรียนอาเวมารีอากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายสุรพล ทศโยทินโรงเรียนหนองขอนวิทยาประธานกรรมการ
2. นายจุฬีภรณ์ อุทัยพันธ์โรงเรียนนารีนุกูล 2กรรมการ
3. นายองอาจ อินทจักรโรงเรียนอาเวมารีอากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายธนศิลป์ ดียิ่ง โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานีประธานกรรมการ
2. นางใบศรี ปัดน้อยโรงเรียนนารีนุกูลกรรมการ
3. นางจิราภรณ์ อุปวรรณโรงเรียนอาเวมารีอา กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายธนศิลป์ ดียิ่ง โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานีประธานกรรมการ
2. นางใบศรี ปัดน้อยโรงเรียนนารีนุกูลกรรมการ
3. นางจิราภรณ์ อุปวรรณโรงเรียนอาเวมารีอากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายธนศิลป์ ดียิ่ง โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานีประธานกรรมการ
2. นางใบศรี ปัดน้อยโรงเรียนนารีนุกูลกรรมการ
3. นางจิราภรณ์ อุปวรรณโรงเรียนอาเวมารีอา กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายธนศิลป์ ดียิ่ง โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานีประธานกรรมการ
2. นางใบศรี ปัดน้อยโรงเรียนนารีนุกูลกรรมการ
3. นางจิราภรณ์ อุปวรรณโรงเรียนอาเวมารีอากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายเรวัตร พัฒชู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี ประธานกรรมการ
2. นางชลิดา เด่นนารีบุตรโรงเรียนศรีน้ำคำศึกษากรรมการ
3. นางนวมนตณ์ มากมีโรงเรียนนารีนุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายเรวัตร พัฒชูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี ประธานกรรมการ
2. นางชลิดา เด่นนารีบุตรโรงเรียนศรีน้ำคำศึกษา กรรมการ
3. นางนวมนตณ์ มากมี โรงเรียนนารีนุกูล กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายเรวัตร พัฒชูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี ประธานกรรมการ
2. นางชลิดา เด่นนารีบุตรโรงเรียนศรีน้ำคำศึกษากรรมการ
3. นางนวมนตณ์ มากมี โรงเรียนนารีนุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายเรวัตร พัฒชู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี ประธานกรรมการ
2. นางชลิดา เด่นนารีบุตรโรงเรียนศรีน้ำคำศึกษากรรมการ
3. นางนวมนตณ์ มากมีโรงเรียนนารีนุกูล กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายอานนท์ บุญศรี โรงเรียนหนองขอนวิทยาประธานกรรมการ
2. นายไพฑูรย์ พุ่มกำพล โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชกรรมการ
3. นายสุจิต ศรีงามโรงเรียนนารีนุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายไพฑูรย์ พุ่มกำพลโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชประธานกรรมการ
2. นายอานนท์ บุญศรี โรงเรียนหนองขอนวิทยากรรมการ
3. นายสุจิต ศรีงามโรงเรียนนารีนุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายไพฑูรย์ พุ่มกำพล โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชประธานกรรมการ
2. นายอานนท์ บุญศรีโรงเรียนหนองขอนวิทยากรรมการ
3. นายสุจิต ศรีงามโรงเรียนนารีนุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายไพฑูรย์ พุ่มกำพลโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชประธานกรรมการ
2. นายอานนท์ บุญศรีโรงเรียนหนองขอนวิทยากรรมการ
3. นายสุจิต ศรีงามโรงเรียนนารีนุกูลกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นายประดิษฐ์ แสงใสโรงเรียนนารีนุกูลประธานกรรมการ
2. นายไมตรี เหง้าเกษโรงเรียนดอนมดแดงวิทยาคมกรรมการ
3. นางอุบล บุญชุ่มโรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา กรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6
1. นายประดิษฐ์ แสงใสโรงเรียนนารีนุกูลประธานกรรมการ
2. นายไมตรี เหง้าเกษ โรงเรียนดอนมดแดงวิทยาคมกรรมการ
3. นางอุบล บุญชุ่มโรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา กรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางวรรณพร สิงคิบุตรโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชประธานกรรมการ
2. นางจินตนา ทองแจ่ม โรงเรียนนารีนุกูล รองประธานกรรมการ
3. นางจุฬาภรณ์ พาชื่นโรงเรียนอุบลราชธานีศรีวนาลัย กรรมการ
4. นางปัทมาวดี จำปาอ่อนโรงเรียนปทุมพิทยาคมกรรมการ
5. นางอนงค์ โพธิ์ขาวโรงเรียนปทุมพิทยาคม กรรมการ
6. นางสาวศกุลตลา แสวงทรง โรงเรียนอาเวมารีอา กรรมการ
7. นางสาวจิราภรณ์ สิมัดโรงเรียนเยาวเรศศึกษา กรรมการ
8. นางสาวกนกวรรณ โฮมแพนโรงเรียนประสิทธิ์ศึกษาสงเคราะห์ กรรมการ
9. นางกัลยากร สังเกตการณ์โรงเรียนอุบลวิทยากร กรรมการ
10. นางนาจารีย์ คณารักษ์โรงเรียนอุบลราชธานีศรีวนาลัย กรรมการ
11. นางนวลฉวี จันทร์หนองสรวง โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นางวรรณพร สิงคิบุตรโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชประธานกรรมการ
2. นางจินตนา ทองแจ่ม โรงเรียนนารีนุกูล รองประธานกรรมการ
3. นางจุฬาภรณ์ พาชื่นโรงเรียนอุบลราชธานีศรีวนาลัย กรรมการ
4. นางปัทมาวดี จำปาอ่อนโรงเรียนปทุมพิทยาคม กรรมการ
5. นางอนงค์ โพธิ์ขาว โรงเรียนเขื่องในพิทยาคารกรรมการ
6. นางสาวศกุลตลา แสวงทรงโรงเรียนอาเวมารีอา กรรมการ
7. นางสาวจิราภรณ์ สิมัดโรงเรียนเยาวเรศศึกษา กรรมการ
8. นางสาวกนกวรรณ โฮมแพนโรงเรียนประสิทธิ์ศึกษาสงเคราะห์ กรรมการ
9. นางกัลยากร สังเกตการณ์โรงเรียนอุบลวิทยากร กรรมการ
10. นางนาจารีย์ คณารักษ์โรงเรียนอุบลราชธานีศรีวนาลัย กรรมการ
11. นางนวลฉวี จันทร์หนองสรวง โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางวรรณพร สิงคิบุตรโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชประธานกรรมการ
2. นางจินตนา ทองแจ่ม โรงเรียนนารีนุกูล กรรมการ
3. นางจุฬาภรณ์ พาชื่นโรงเรียนอุบลราชธานีศรีวนาลัย กรรมการ
4. นางปัทมาวดี จำปาอ่อนโรงเรียนปทุมพิทยาคม กรรมการ
5. นางสาวอนงค์ โพธิ์ขาวโรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร กรรมการ
6. นางสาวศกุลตลา แสวงทรงโรงเรียนอาเวมารีอา กรรมการ
7. นางสาวจิราภรณ์ สิมัดโรงเรียนเยาวเรศศึกษา กรรมการ
8. นางสาวกนกวรรณ โฮมแพนโรงเรียนเยาวเรศศึกษา กรรมการ
9. นางกัลยากร สังเกตการณ์โรงเรียนอุบลวิทยากร กรรมการ
10. นางนาจารีย์ คณารักษ์โรงเรียนอุบลราชธานีศรีวนาลัย กรรมการ
11. นางนวลฉวี จันทร์หนองสรวง โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นางวรรณพร สิงคิบุตรโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชประธานกรรมการ
2. นางจินตนา ทองแจ่ม โรงเรียนนารีนุกูล กรรมการ
3. นางจุฬาภรณ์ พาชื่นโรงเรียนอุบลราชธานีศรีวนาลัย กรรมการ
4. นางปัทมาวดี จำปาอ่อน โรงเรียนปทุมพิทยาคม กรรมการ
5. นางอนงค์ โพธิ์ขาวโรงเรียนเขื่องในพิทยาคารกรรมการ
6. นางศกุลตลา แสวงทรงโรงเรียนอาเวมารีอากรรมการ
7. นางจิราภรณ์ สิมัดโรงเรียนเยาวเรศศึกษา กรรมการ
8. นางสาวกนกวรรณ โฮมแพนโรงประสิทธิ์ศึกษาสงเคราะห์ เรียนกรรมการ
9. นางกัลยากร สังเกตการณ์โรงเรียนอุบลวิทยากร กรรมการ
10. นางนาจารีย์ คณารักษ์โรงเรียนอุบลราชธานีศรีวนาลัยกรรมการ
11. นางนวลฉวี จันทร์หนองสรวง โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางวรรณพร สิงคิบุตรโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชประธานกรรมการ
2. นางจินตนา ทองแจ่ม โรงเรียนนารีนุกูล กรรมการ
3. นางจุฬาภรณ์ พาชื่นโรงเรียนอุบลราชธานีศรีวนาลัย กรรมการ
4. นางปัทมาวดี จำปาอ่อน โรงเรียนปทุมพิทยาคม กรรมการ
5. นางอนงค์ โพธิ์ขาวโรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร กรรมการ
6. นางสาวศกุลตลา แสวงทรงโรงเรียนอาเวมารีอากรรมการ
7. นางจิราภรณ์ สิมัดโรงเรียนเยาวเรศศึกษา กรรมการ
8. นางสาวกนกวรรณ โฮมแพนโรงเรียนประสิทธิ์ศึกษาสงเคราะห์ กรรมการ
9. นางกัลยากร สังเกตการณ์โรงเรียนอุบลวิทยากรกรรมการ
10. นางนาจารีย์ คณารักษ์โรงเรียนอุบลราชธานีศรีวนาลัย กรรมการ
11. นางนวลฉวี จันทร์หนองสรวง โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6
1. นางวรรณพร สิงคิบุตรโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชประธานกรรมการ
2. นางจินตนา ทองแจ่ม โรงเรียนนารีนุกูลรองประธานกรรมการ
3. นางจุฬาภรณ์ พาชื่น โรงเรียนอุบลราชธานีศรีวนาลัยกรรมการ
4. นางปัทมาวดี จำปาอ่อน โรงเรียนปทุมพิทยาคมกรรมการ
5. นางอนงค์ โพธิ์ขาวโรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร กรรมการ
6. นางสาวศกุลตลา แสวงทรงโรงเรียนอาเวมารีอากรรมการ
7. นางสาวจิราภรณ์ สิมัดโรงเรียนเยาวเรศศึกษา กรรมการ
8. นางสาวกนกวรรณ โฮมแพนโรงเรียนประสิทธิ์ศึกษาสงเคราะห์ กรรมการ
9. นางกัลยากร สังเกตการณ์โรงเรียนอุบลวิทยากรกรรมการ
10. นางนาจารีย์ คณารักษ์โรงเรียนอุบลราชธานีศรีวนาลัยกรรมการ
11. นางนวลฉวี จันทร์หนองสรวง โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางวรรณพร สิงคิบุตรโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชประธานกรรมการ
2. นางจินตนา ทองแจ่ม โรงเรียนนารีนุกูลรองประธานกรรมการ
3. นางจุฬาภรณ์ พาชื่น โรงเรียนอุบลราชธานีศรีวนาลัยกรรมการ
4. นางปัทมาวดี จำปาอ่อน โรงเรียนปทุมพิทยาคมกรรมการ
5. นางอนงค์ โพธิ์ขาวโรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร กรรมการ
6. นางสาวศกุลตลา แสวงทรงโรงเรียนอาเวมารีอากรรมการ
7. นางสาวจิราภรณ์ สิมัดโรงเรียนเยาวเรศศึกษา กรรมการ
8. นางสาวกนกวรรณ โฮมแพนโรงเรียนประสิทธิ์ศึกษาสงเคราะห์ กรรมการ
9. นางกัลยากร สังเกตการณ์โรงเรียนอุบลวิทยากรกรรมการ
10. นางนาจารีย์ คณารักษ์โรงเรียนอุบลราชธานีศรีวนาลัยกรรมการ
11. นางนวลฉวี จันทร์หนองสรวง โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี กรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
1. นางวรรณพร สิงคิบุตรโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชประธานกรรมการ
2. นางจินตนา ทองแจ่ม โรงเรียนนารีนุกูลรองประธานกรรมการ
3. นางจุฬาภรณ์ พาชื่น โรงเรียนอุบลราชธานีศรีวนาลัยกรรมการ
4. นางปัทมาวดี จำปาอ่อน โรงเรียนปทุมพิทยาคมกรรมการ
5. นางอนงค์ โพธิ์ขาวโรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร กรรมการ
6. นางสาวศกุลตลา แสวงทรงโรงเรียนอาเวมารีอากรรมการ
7. นางสาวจิราภรณ์ สิมัดโรงเรียนเยาวเรศศึกษา กรรมการ
8. นางสาวกนกวรรณ โฮมแพนโรงเรียนประสิทธิ์ศึกษาสงเคราะห์ กรรมการ
9. นางกัลยากร สังเกตการณ์โรงเรียนอุบลวิทยากรกรรมการ
10. นางนาจารีย์ คณารักษ์โรงเรียนอุบลราชธานีศรีวนาลัยกรรมการ
11. นางนวลฉวี จันทร์หนองสรวง โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
1. นางวรรณพร สิงคิบุตรโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชประธานกรรมการ
2. นางจินตนา ทองแจ่ม โรงเรียนนารีนุกูลกรรมการ
3. นางจุฬาภรณ์ พาชื่น โรงเรียนอุบลราชธานีศรีวนาลัยกรรมการ
4. นางปัทมาวดี จำปาอ่อน โรงเรียนปทุมพิทยาคมกรรมการ
5. นางอนงค์ โพธิ์ขาวโรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร กรรมการ
6. นางสาวศกุลตลา แสวงทรงโรงเรียนอาเวมารีอากรรมการ
7. นางสาวจิราภรณ์ สิมัดโรงเรียนเยาวเรศศึกษา กรรมการ
8. นางสาวกนกวรรณ โฮมแพนโรงเรียนประสิทธิ์ศึกษาสงเคราะห์ กรรมการ
9. นางกัลยากร สังเกตการณ์โรงเรียนอุบลวิทยากรกรรมการ
10. นางนาจารีย์ คณารักษ์โรงเรียนอุบลราชธานีศรีวนาลัยกรรมการ
11. นางนวลฉวี จันทร์หนองสรวง โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6
1. นางวรรณพร สิงคิบุตรโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชประธานกรรมการ
2. นางจินตนา ทองแจ่ม โรงเรียนนารีนุกูล กรรมการ
3. นางจุฬาภรณ์ พาชื่น โรงเรียนอุบลราชธานีศรีวนาลัย กรรมการ
4. นางปัทมาวดี จำปาอ่อน โรงเรียนปทุมพิทยาคมกรรมการ
5. นางอนงค์ โพธิ์ขาวโรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร กรรมการ
6. นางสาวศกุลตลา แสวงทรงโรงเรียนอาเวมารีอา กรรมการ
7. นางสาวจิราภรณ์ สิมัดโรงเรียนเยาวเรศศึกษา กรรมการ
8. นางสาวกนกวรรณ โฮมแพนโรงเรียนประสิทธิ์ศึกษาสงเคราะห์ กรรมการ
9. นางกัลยากร สังเกตการณ์โรงเรียนอุบลวิทยากรกรรมการ
10. นางนาจารีย์ คณารักษ์โรงเรียนอุบลราชธานีศรีวนาลัย กรรมการ
11. นางนวลฉวี จันทร์หนองสรวง โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี กรรมการและเลขานุการ

ภาษาต่างประเทศ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายสมเกียรติ ดวงศิลป์โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชประธานกรรมการ
2. นายสมชาย จันทร์ศรีโรงเรียนปทุมพิทยาคารกรรมการ
3. นายไพโรจน์ อัครพัฒน์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานีกรรมการ
4. นายบัณฑิต การินทร์โรงเรียนเขื่องในพิทยาคารกรรมการ
5. นายสมศรี อุทัยพันธ์โรงเรียนนารีนุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6
1. นายจำเนียร เดชคำภูโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชประธานกรรมการ
2. นางสุพร ไชยมาร์ตโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานีกรรมการ
3. นายกลม กอมณ๊โรงเรียนเขื่องในพิทยาคารกรรมการ
4. นางจารุณี ทะนงจิตโรงเรียนปทุมพิทยาคารกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีกมลศักดิ์ ทองกลมโรงเรียนนารีนุกูลกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางประนอม สายแววโรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยาประธานกรรมการ
2. นางรุ่งตะวัน อรรถเวทินโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชกรรมการ
3. นางแจ่มใส อภิรักษ์มนตรีโรงเรียนปทุมพิทยาคารกรรมการ
4. นางยุพาพร ชุมแสงโรงเรียนนารีนุกูล 2กรรมการ
5. นางสุชิรา ชุมนุมโรงเรียนอาเวมารีอากรรมการ
6. นางสาวดวงจันทร์ การกล้าโรงเรียนเยาวเรศศึกษากรรมการ
7. นางกรรณิการ์ พลพวกโรงเรียนเขื่องในพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6
1. นางสาวดาวรุ่ง นาควานิชโรงเรียนปทุมพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวรัตนา เพียรชนะโรงเรียนนารีนุกูลกรรมการ
3. นางสาวเจนจิรา แซ่ลี้โรงเรียนเขื่องในพิทยาคารกรรมการ
4. นางสุนีย์รัตน์ พุฒศรีโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานีกรรมการ
5. นางอรอนงค์ รัชโพธ์โรงเรียนอาเวมารีอากรรมการ
6. นางบังอร กาญจนสุนทรโรงเรียนอุบลราชธานีศรีวนาลัยกรรมการและเลขานุการ

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายอภิวัฒน์ วงศ์กัณหาโรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวนลิน คำแน่นโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชกรรมการ
3. นางสาวจีรนันท์ สุสิงห์โรงเรียนนารีนุกูลกรรมการ
4. นายไพศาล ปวงสุขโรงเรียนเสียมทองกรรมการ
5. นางนันทพร ร่วมสุขโรงเรียนเขื่องในพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายโชติช่วง ทีอุทิศโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชประธานกรรมการ
2. นายธนิตเชษฐ์ กุลพงษ์โรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยากรรมการ
3. นายภูมิภัทร งานสัมพันธฤทธิ์โรงเรียนเขื่องในพิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวประทุมพร เพ็ญมากโรงเรียนนารีนุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายรุจิรา ตรีนิคมโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาฯประธานกรรมการ
2. นายสุภร สอนศรีโรงเรียนนารีนุกูลกรรมการ
3. นายเจษฎา กิติภาณุกุล โรงเรียนปทุมพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวปิยนุช รักพงศ์โรงเรียนอาเวมารีอาประธานกรรมการ
2. นางวิริยา จันทร์อุไรโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาฯกรรมการ
3. นายปิยพัทธดนย์ พันธุ์สุวรรณโรงเรียนนารีนุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายอุเทน พุ่มจันทร์ โรงเรียนเยาวเรศศึกษา กรรมการ
2. นายสุวิทย์ เทียมทัตโรงเรียนชีทวนวิทยาสามัคคีกรรมการ
3. นายชัชวาล ใจโชติโรงเรียนนารีนุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นางพิมพ์สุดา สันพนวัฒน์ โรงเรียนนารีนุกูลประธานกรรมการ
2. นายอิทธิพล บุญหล้า โรงเรียนอาเวมารีอากรรมการ
3. นางกรรณิกา นำพาโรงเรียนเขื่องในพิทยาคารกรรมการ
4. นายมหาดไทย บุษยเหมโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นายประเสริฐ ชัยแสงโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชประธานกรรมการ
2. นายบุญธรรม ศรีบัวโรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคมกรรมการ
3. นายสิทธิศักดิ์ บุญสรางโรงเรียนประสิทธ์ศึกษาสงเคราะห์กรรมการ
4. นายสถิตย์ บุญสอนโรงเรียนอาเวมารีอากรรมการ
5. นายวีระวัฒน์ ผกานนท์โรงเรียนนารีนุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นางธารทิพย์ ทานะโรงเรียนนารีนุกูลประธานกรรมการ
2. นายนนทนันท์ วิชาพูลโรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานีกรรมการ
3. นายคมสัน วงศ์มาสาโรงเรียนมารีย์นิรมลกรรมการ
4. นางวะรัตน์ มูลณีโรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคมกรรมการ
5. นายนิกร มีดี โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6
1. นายพิริยะ ทองเหลืองโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชประธานกรรมการ
2. นายศิริพัฒน์ แก่นจันทร์โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานีกรรมการ
3. นางธารทิพย์ ทานะโรงเรียนนารีนุกูลกรรมการ
4. นายจตุรวิทย์ จุลทรรศน์โรงเรียนปทุมวิทยากรกรรมการ
5. นายณรงค์วิทย์ สิงคิบุตรโรงเรียนอุบลราชธานีศรีวนาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6
1. นางสมปอง ตรุวรรณ์ โรงเรียนนารีนุกูลประธานกรรมการ
2. นายอุเทน พุ่มจันทร์โรงเรียนเยาวเรศศึกษากรรมการ
3. นายจักรี บุญประสิทธิโรงเรียนสหธาตุศึกษากรรมการ
4. นายวิทวัธ พลพวกโรงเรียนเขื่องในพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายธารทิพย์ ทานะโรงเรียนนารีนุกูลประธานกรรมการ
2. นายกมล กอมณีโรงเรียนเขื่องในพิทยาคารกรรมการ
3. นายอนุรัฐ วามะลุนโรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยากรรมการ
4. นายสิทธิศักดิ์ ร่วมสุขโรงเรียนหนองขอนวิทยากรรมการ
5. นายสาโรจน์ บุญศักดิ์ดีโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นางธิดารัตน์ แก้วภมร โรงเรียนนารีนุกูลประธานกรรมการ
2. นางสุพัตรา ธิบูรณ์บุญโรงเรียนอุบลราชธานีศรีวนาลัยกรรมการ
3. นายอนุทิตย์ แก้วลอยโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32กรรมการ
4. นายอุเทน พุ่มจันทร์โรงเรียนกรรมการ
5. นายนิกร สลักคำโรงเรียนหนองบ่อสามัคคีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6
1. นางปริญญ์ทิพย์ แสนใจโรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานีประธานกรรมการ
2. นายพนัส ดอกบัวโรงเรียนหนองบ่อสามัคคีวิทยากรรมการ
3. นางสาวนภาพร มุสิกสารโรงเรียนปทุมวิทยากรกรรมการ
4. นางสาววิไล แก้วลาโรงเรียนนารีนุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6
1. นายมหิศธร ชุมแสงโรงเรียนนารีนุกูล 2ประธานกรรมการ
2. นายธนวัฒน์ วงษาพรหมโรงเรียนเขื่องในพิทยาคารกรรมการ
3. นายวัชรพงษ์ สารการ โรงเรียนนารีนุกูลกรรมการ
4. นางสาวสลีลา ผกาสิทธิ์โรงเรียนอาเวมารีอากรรมการและเลขานุการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3
1. นายปิยพัทธดนย์ พันธ์สุวรรณโรงเรียนนารีนุกูลประธานกรรมการ
2. นายวิบูลย์ สารสิทธิธรรมโรงเรียนปทุมพิทยาคมกรรมการ
3. นายสิทธิศักดิ์ ร่วมสุขโรงเรียนหนองขอนวิทยากรรมการ
4. นายภูมิภัทร งานสัมพันธฤทธิ์โรงเรียนเขื่องในพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.4-ม.6
1. นายปิยพัทธดนย์ พันธ์สุวรรณโรงเรียนนารีนุกูลประธานกรรมการ
2. นายวิบูลย์ สารสิทธิธรรมโรงเรียนปทุมพิทยาคมกรรมการ
3. นายสิทธิศักดิ์ ร่วมสุขโรงเรียนหนองขอนวิทยากรรมการ
4. นายภูมิภัทร งานสัมพันธฤทธิ์โรงเรียนเขื่องในพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3
1. นางรุ้งเพชร ทองคำสุขโรงเรียนนารีนุกูลประธานกรรมการ
2. นายวิบูลย์ สารสิทธิธรรมโรงเรียนปทุมพิทยาคมกรรมการ
3. นายสิทธิศักดิ์ ร่วมสุขโรงเรียนหนองขอนวิทยากรรมการ
4. นายภูมิภัทร งานสัมพันธฤทธิ์โรงเรียนเขื่องในพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.4-ม.6
1. นางรุ้งเพชร ทองคำสุขโรงเรียนนารีนุกูลประธานกรรมการ
2. นายวิบูลย์ สารสิทธิธรรมโรงเรียนปทุมพิทยาคมกรรมการ
3. นายสิทธิศักดิ์ ร่วมสุขโรงเรียนหนองขอนวิทยากรรมการ
4. นายภูมิภัทร งานสัมพันธฤทธิ์โรงเรียนเขื่องในพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายขวัญชัย จุลมาศดิลกโรงเรียนนารีนุกูลประธานกรรมการ
2. นายอุดรไชย ภักดีโรงเรียนประสิทธ์ศึกษาสงเคราะห์กรรมการ
3. นางพิมพ์พิไล จมนาโรงเรียนมารีย์นิรมลกรรมการ
4. นางเพชรนีย์ มุทุวงค์โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6
1. นายจำเนียร เดชคำภูโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชประธานกรรมการ
2. นางสาวมนต์ทิวา นามบุญโรงเรียนอาเวมารีอากรรมการ
3. นางสุกานดา โคระรัตน์โรงเรียนดอนมดแดงพิทยาคมกรรมการ
4. นายวีระชัย วรสุขโรงเรียนนารีนุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นางสุรีย์ เนืองอนันต์โรงเรียนนารีนุกูลประธานกรรมการ
2. นายนันทะ โสภามีโรงเรียนหนองขอนวิทยากรรมการ
3. นายยุทธชัย สืบพรหมโรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยากรรมการ
4. นายเพชร แถมศิริโรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคมกรรมการ
5. นายมนู แต่งงามโรงเรียนเขื่องในพิทยาคารกรรมการ
6. นายนิยม บุตรแก้วโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6
1. นางสุนีย์ สิทธิธรรมโรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยาประธานกรรมการ
2. นายนิรุธ ชบาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานีรองประธานกรรมการ
3. นายมนู แต่งงามโรงเรียนเขื่องในพิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวจันทร์เพชร จิตทวีโรงเรียนเสียมทองพิทยาคารกรรมการ
5. นายสมชาย ศิริบูรณ์โรงเรียนหนองขอนวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางสาวนิลรักษ์ รักษาสุข วิทยาลัยอาชีวะศึกษาอุบลราชธานีประธานกรรมการ
2. นางฐานีนุช สุวรรณกำจายวิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานีรองประธานกรรมการ
3. นางเสาวคนธ์ ปรายกระโทกโรงเรียนหนองขอนวิทยากรรมการ
4. นางสาวจันทร์เพ็ญ จิตทวี โรงเรียนเสียมทองพิทยาคารกรรมการ
5. นางเพ็ญวดี ค้าสุวรรณโรงเรียนนารีนุกูลกรรมการ
6. นางเบญจมาศ เชื้อหงษ์โรงเรียนเกษมสรมาวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6
1. นางสาวนิลรักษ์ รักษาสุข วิทยาลัยอาชีวะศึกษาอุบลราชธานีประธานกรรมการ
2. นางฐานีนุช สุวรรณกำจายวิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานีรองประธานกรรมการ
3. นางกาญจนา สกุลพอง โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบกรรมการ
4. นางชญานิล อึ้งสกุล โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชกรรมการ
5. นางเพ็ญวดี ค้าสุวรรณโรงเรียนนารีนุกูลกรรมการ
6. นางเสาวคนธ์ สะดีวงศ์โรงเรียนนารีนุกูล 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นางเมตตา อินทรัตน์โรงเรียนนารีนุกูลประธานกรรมการ
2. นายประพาส ธงศรีโรงเรียนเขื่องในพิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นางปิยะมาศ สานนท์โรงเรียนอาเวมารีอากรรมการ
4. นางดวงจิต กุดแถลงโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชกรรมการ
5. นายกมล กอมณีโรงเรียนเขื่องในพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6
1. นางสาวมฤมล เนื้ออ่อนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานีประธานกรรมการ
2. นางสาวอนงค์ภัทร์ บุญห่อโรงเรียนเขื่องในพิทยาคารกรรมการ
3. นางทัศนี โพธิ์วิสันต์โรงเรียนนารีนุกูล 2กรรมการ
4. นางสาวมนต์ทิวา นามบุญโรงเรียนอาเวมารีอากรรมการ
5. นางวิภา ศรีมากรโรงเรียนนารีนุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายกำไร ศรีโคตรโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานีประธานกรรมการ
2. นายกมล กอมณีโรงเรียนเขื่องในพิทยาคารกรรมการ
3. นายสมชาย จันทร์ศรีโรงเรียนปทุมพิทยาคมกรรมการ
4. นายสุรชาติ บุญมาโรงเรียนอาเวมารีอากรรมการ
5. นางประภาวดี สมศรีโรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6
1. นายสมร เสลารักษ์โรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยากรรมการ
2. นายอาสา แสนวงค์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานีกรรมการ
3. นายสุดใจ สัตย์ธรรมโรงเรียนเขื่องในพิทยาคารกรรมการ
4. นายณัฐพล นาคะยศโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32กรรมการ
5. นายสุรชาติ บุญมาโรงเรียนอาเวมารีอากรรมการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางญาดา ชมภูนุกูลรันต์โรงเรียนนารีนุกูลประธานกรรมการ
2. นางสาววาสนา ตังคโณบลโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชรองประธานกรรมการ
3. นางคำเพ็ชร สายงามโรงเรียนปทุมพิทยาคมกรรมการ
4. นายอภันตรี ผลสมบัติโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32กรรมการ
5. นางจินตนา งามเจริญนุกูลโรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6
1. นางนภาพร วิเวกวินย์โรงเรียนนารีนุกูลประธานกรรมการ
2. นางอัจฉรา ณรุณโรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยากรรมการ
3. นางศริวรรณ บุญชิตโรงเรียนนากระแซงศึกษากรรมการ
4. นางศิริลักษณ์ วงศ์เจริญโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางศศิธร คำมูลโรงเรียนนารีนุกูลประธานกรรมการ
2. นางฉัตรวิไล สุทธิอาทรโรงเรียนเสียมทองพิทยาคารกรรมการ
3. นางจิราภรณ์ สีแสดโรงเรียนประสิทธ์ศึกษาสงเคราะห์กรรมการ
4. นางจิราพร ยศศรีสุราษฏร์โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบกรรมการ
5. นางปราศรัย ศุภดลโรงเรียนปทุมพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6
1. นางควรพิศ ชมภูพื้นโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชประธานกรรมการ
2. นางพิไลวัลย์ เครือสิงห์โรงเรียนเขื่องในพิทยาคารกรรมการ
3. นางฉลวย เอกก้านตรง โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานีกรรมการ
4. นางสุพัตรา ธิบูรณ์บุญโรงเรียนอุบลราชธานีศรีวนาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางสุภัด โมราชาติโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานีประธานกรรมการ
2. นางจารุณี อุดมชราโรงเรียนบ้านไทยวิทยาคารกรรมการ
3. นางชื่นจิตต์ บุตรศรีโรงเรียนนารีนุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6
1. นางสุกัลยา จุลมาสดิลกโรงเรียนหนองขอนวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสุปราณี เจริญศรีโรงเรียนอาเวมารีอากรรมการ
3. นางสาวสุภัทราพร เทียนทองโรงเรียนปทุมวิทยากรกรรมการ
4. นางกุหลาบ ชมพูมาศโรงเรียนสหธาตุศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางกาญจนา สีลาไหมโรงเรียนท่าโพธิ์พิทยาประธานกรรมการ
2. นางคำปอง มรรคานิเวศน์โรงเรียนเยาวเรศศึกษากรรมการ
3. นางนันทวัน พุ่มศฤงฆารโรงเรียนดอนมดแดงวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาววิไลลักษณ์ พรหมพิทักษ์โรงเรียนปทุมวิทยากรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6
1. นางขจีรัตน์ นนทะภา โรงเรียนนารีนุกูลประธานกรรมการ
2. นางสุภัญณี นันทศิริพลโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32กรรมการ
3. นางธมกร อาภาวัณสงค์โรงเรียนอุบลราชธานีศรีวนาลัยกรรมการ
4. นางรัชนี ดวงสินธุ์โรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคมกรรมการ
5. นางสมใจ สุวรรณเศษโรงเรียนหนองบ่อสามัคคีวิทยากรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6
1. นายสดใจ เเต่งประกอบโรงเรียนหนองบ่อประธานกรรมการ
2. นายจักรินทร์ คล่องดีโรงเรียนอาเวมารีอากรรมการ
3. นายประภรณ์ เเอบจิหาดโรงเรียนมารีนิรุมลกรรมการ
4. นางสาวเพียงจันทร สารการโรงเรียนหนองบ่อกรรมการ
5. นายสุนทร สายเเววโรงเรียนเก่าขามวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.6
1. นายสดใจ เเต่งประกอบโรงเรียนหนองบ่อ ประธานกรรมการ
2. นายจักรินทร์ คล่องดีโรงเรียนอาเวมารีอากรรมการ
3. นายประภรณ์ เเอบจิหาดโรงเรียนมารีนิรุมลกรรมการ
4. นางสาวเพียงจันทร สารการโรงเรียนหนองบ่อ กรรมการ
5. นายสุนทร สายเเววโรงเรียนเก่าขามวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6
1. นายสดใจ เเต่งประกอบโรงเรียนหนองบ่อ ประธานกรรมการ
2. นายจักรินทร์ คล่องดีโรงเรียนอาเวมารีอากรรมการ
3. นายประภรณ์ เเอบจิหาดโรงเรียนมารีนิรุมลกรรมการ
4. นางสาวเพียงจันทร สารการโรงเรียนหนองบ่อกรรมการ
5. นายสุนทร สายเเววโรงเรียนเก่าขามวิทยากรรมการและเลขานุการ

ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

การแข่งขันเดี่ยวพิณ ม.1-ม.3
1. นายชาญชัย ทองทับโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32ประธานกรรมการ
2. นายอภัยมณี แก้วคำวงศ์โรงเรียนเขื่องในพิทยาคารกรรมการ
3. นายณรงค์ชัย ธรรมวิเศษโรงเรียนศรีน้ำคำศึกษากรรมการ
4. นายเริ่มรัฐ ใยนนท์โรงเรียนเยาวเรศศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวพิณ ม.4-ม.6
1. นายชาญชัย ทองทับโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32ประธานกรรมการ
2. นายอภัยมณี แก้วคำวงศ์โรงเรียนเขื่องในพิทยาคารกรรมการ
3. นายณรงค์ชัย ธรรมวิเศษโรงเรียนศรีน้ำคำศึกษากรรมการ
4. นายเริ่มรัฐ ใยนนท์โรงเรียนเยาวเรศศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวแคน ม.1-ม.3
1. นายชาญชัย ทองทับโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32ประธานกรรมการ
2. นายอภัยมณี แก้วคำวงศ์โรงเรียนเขื่องในพิทยาคารกรรมการ
3. นายณรงค์ชัย ธรรมวิเศษโรงเรียนศรีน้ำคำศึกษากรรมการ
4. นายเริ่มรัฐ ใยนนท์โรงเรียนเยาวเรศศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวแคน ม.4-ม.6
1. นายชาญชัย ทองทับโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32ประธานกรรมการ
2. นายอภัยมณี แก้วคำวงศ์โรงเรียนเขื่องในพิทยาคารกรรมการ
3. นายณรงค์ชัย ธรรมวิเศษโรงเรียนศรีน้ำคำศึกษากรรมการ
4. นายเริ่มรัฐ ใยนนท์โรงเรียนเยาวเรศศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวโหวด ม.1-ม.3
1. นายชาญชัย ทองทับโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32ประธานกรรมการ
2. นายอภัยมณี แก้วคำวงศ์โรงเรียนเขื่องในพิทยาคารกรรมการ
3. นายณรงค์ชัย ธรรมวิเศษโรงเรียนศรีน้ำคำศึกษากรรมการ
4. นายเริ่มรัฐ ใยนนท์โรงเรียนเยาวเรศศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวโหวด ม.4-ม.6
1. นายชาญชัย ทองทับโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32ประธานกรรมการ
2. นายอภัยมณี แก้วคำวงศ์โรงเรียนเขื่องในพิทยาคารกรรมการ
3. นายณรงค์ชัย ธรรมวิเศษโรงเรียนศรีน้ำคำศึกษากรรมการ
4. นายเริ่มรัฐ ใยนนท์โรงเรียนเยาวเรศศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3
1. นายชาญชัย ทองทับโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32ประธานกรรมการ
2. นายอภัยมณี แก้วคำวงศ์โรงเรียนเขื่องในพิทยาคารกรรมการ
3. นายณรงค์ชัย ธรรมวิเศษโรงเรียนศรีน้ำคำศึกษากรรมการ
4. นายเริ่มรัฐ ใยนนท์โรงเรียนเยาวเรศศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ม.4-ม.6
1. นายชาญชัย ทองทับโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32ประธานกรรมการ
2. นายอภัยมณี แก้วคำวงศ์โรงเรียนเขื่องในพิทยาคารกรรมการ
3. นายณรงค์ชัย ธรรมวิเศษโรงเรียนศรีน้ำคำศึกษากรรมการ
4. นายเริ่มรัฐ ใยนนท์โรงเรียนเยาวเรศศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.6
1. นายชาญชัย ทองทับโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32ประธานกรรมการ
2. นายอภัยมณี แก้วคำวงศ์โรงเรียนเขื่องในพิทยาคารกรรมการ
3. นายณรงค์ชัย ธรรมวิเศษโรงเรียนศรีน้ำคำศึกษากรรมการ
4. นายเริ่มรัฐ ใยนนท์โรงเรียนเยาวเรศศึกษากรรมการและเลขานุการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]