สรุปเหรียญรางวัล สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) [กลุ่ม สพม.อุบลราชธานี 1]
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 เบ็ญจะมะมหาราช 56 0 0 0 56
2 นารีนุกูล 47 5 2 0 54
3 อาเวมารีอา 36 4 0 1 40
4 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี 30 7 3 1 40
5 เขื่องในพิทยาคาร 30 7 3 1 40
6 ม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา 24 9 0 0 33
7 บ้านพิณโท 17 5 4 1 26
8 ดอนมดแดงวิทยาคม 16 3 1 0 20
9 หนองบ่อสามัคคีวิทยา 16 1 0 0 17
10 หนองขอนวิทยา 15 0 0 0 15
11 เก่าขามวิทยา 12 6 0 1 18
12 หกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานี 11 4 1 2 16
13 นารีนุกูล๒ 10 1 0 0 11
14 ศรีน้ำคำศึกษา 9 1 0 0 10
15 เสียมทองพิทยาคม 9 1 0 0 10
16 ราชประชานุเคราะห์ ๓๒ 8 2 0 2 10
17 ปทุมพิทยาคม 7 2 1 0 10
18 สหธาตุศึกษา 6 5 0 2 11
19 เยาวเรศศึกษา 6 3 0 0 9
20 อุบลราชธานีศรีวนาลัย 6 2 0 0 8
21 ดงยางวิทยาคม 5 5 1 0 11
22 ชีทวนวิทยาสามัคคี 4 1 0 0 5
23 ไผ่ใหญ่ศึกษา 3 2 0 0 5
24 ยุวฑูตศึกษา 3 1 0 0 4
25 อัสสัมชัญ 2 1 0 0 3
รวม 388 78 16 11 493