สรุปเหรียญรางวัล สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) [กลุ่ม สพม.อุบลราชธานี 1]
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 เบ็ญจะมะมหาราช 51 0 0 0 51
2 นารีนุกูล 44 5 2 0 51
3 อาเวมารีอา 36 4 0 1 40
4 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี 30 7 3 1 40
5 เขื่องในพิทยาคาร 27 7 3 1 37
6 ม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา 19 9 0 0 28
7 บ้านพิณโท 17 5 4 1 26
8 ดอนมดแดงวิทยาคม 16 3 1 0 20
9 หนองขอนวิทยา 15 0 0 0 15
10 เก่าขามวิทยา 12 6 0 1 18
11 หกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานี 10 4 1 2 15
12 นารีนุกูล๒ 10 1 0 0 11
13 ศรีน้ำคำศึกษา 9 1 0 0 10
14 เสียมทองพิทยาคม 9 1 0 0 10
15 ราชประชานุเคราะห์ ๓๒ 8 2 0 2 10
16 หนองบ่อสามัคคีวิทยา 8 1 0 0 9
17 ปทุมพิทยาคม 7 2 1 0 10
18 เยาวเรศศึกษา 6 3 0 0 9
19 อุบลราชธานีศรีวนาลัย 6 2 0 0 8
20 สหธาตุศึกษา 5 5 0 2 10
21 ดงยางวิทยาคม 4 5 1 0 10
22 ไผ่ใหญ่ศึกษา 3 2 0 0 5
23 ชีทวนวิทยาสามัคคี 3 1 0 0 4
24 ยุวฑูตศึกษา 3 1 0 0 4
25 อัสสัมชัญ 2 1 0 0 3
รวม 360 78 16 11 465