สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) [กลุ่ม สพม.อุบลราชธานี 1]
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 เบ็ญจะมะมหาราช 34 9 3 46 56 0 0 0 56
2 นารีนุกูล 26 11 5 42 47 5 2 0 54
3 หนองบ่อสามัคคีวิทยา 9 0 2 11 16 1 0 0 17
4 อาเวมารีอา 7 10 8 25 36 4 0 1 40
5 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี 7 5 9 21 30 7 3 1 40
6 เขื่องในพิทยาคาร 6 8 6 20 30 7 3 1 40
7 หนองขอนวิทยา 6 4 3 13 15 0 0 0 15
8 นารีนุกูล๒ 4 1 1 6 10 1 0 0 11
9 ม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา 3 10 3 16 24 9 0 0 33
10 ศรีน้ำคำศึกษา 3 4 0 7 9 1 0 0 10
11 หกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานี 3 3 4 10 11 4 1 2 16
12 ปทุมพิทยาคม 3 1 1 5 7 2 1 0 10
13 เยาวเรศศึกษา 3 1 0 4 6 3 0 0 9
14 ดอนมดแดงวิทยาคม 2 3 3 8 16 3 1 0 20
15 ราชประชานุเคราะห์ ๓๒ 2 2 1 5 8 2 0 2 10
16 เสียมทองพิทยาคม 2 0 2 4 9 1 0 0 10
17 เก่าขามวิทยา 1 3 3 7 12 6 0 1 18
18 ดงยางวิทยาคม 1 2 2 5 5 5 1 0 11
19 ไผ่ใหญ่ศึกษา 1 2 0 3 3 2 0 0 5
20 บ้านพิณโท 1 1 3 5 17 5 4 1 26
21 สหธาตุศึกษา 1 1 2 4 6 5 0 2 11
22 ชีทวนวิทยาสามัคคี 1 0 1 2 4 1 0 0 5
23 อัสสัมชัญ 1 0 1 2 2 1 0 0 3
24 อุบลราชธานีศรีวนาลัย 0 1 1 2 6 2 0 0 8
25 ยุวฑูตศึกษา 0 0 0 0 3 1 0 0 4
รวม 127 82 64 273 388 78 16 11 482