สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) [กลุ่ม สพม.อุบลราชธานี 1]
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 เบ็ญจะมะมหาราช 31 7 3 41 51 0 0 0 51
2 นารีนุกูล 24 11 4 39 44 5 2 0 51
3 อาเวมารีอา 7 10 8 25 36 4 0 1 40
4 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี 7 5 9 21 30 7 3 1 40
5 หนองขอนวิทยา 6 4 3 13 15 0 0 0 15
6 เขื่องในพิทยาคาร 5 7 5 17 27 7 3 1 37
7 นารีนุกูล๒ 4 1 1 6 10 1 0 0 11
8 ศรีน้ำคำศึกษา 3 4 0 7 9 1 0 0 10
9 ปทุมพิทยาคม 3 1 1 5 7 2 1 0 10
10 เยาวเรศศึกษา 3 1 0 4 6 3 0 0 9
11 หกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานี 2 3 4 9 10 4 1 2 15
12 ดอนมดแดงวิทยาคม 2 3 3 8 16 3 1 0 20
13 ราชประชานุเคราะห์ ๓๒ 2 2 1 5 8 2 0 2 10
14 เสียมทองพิทยาคม 2 0 2 4 9 1 0 0 10
15 ม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา 1 7 3 11 19 9 0 0 28
16 เก่าขามวิทยา 1 3 3 7 12 6 0 1 18
17 ไผ่ใหญ่ศึกษา 1 2 0 3 3 2 0 0 5
18 บ้านพิณโท 1 1 3 5 17 5 4 1 26
19 ดงยางวิทยาคม 1 1 2 4 4 5 1 0 10
20 สหธาตุศึกษา 1 1 1 3 5 5 0 2 10
21 หนองบ่อสามัคคีวิทยา 1 0 2 3 8 1 0 0 9
22 อัสสัมชัญ 1 0 1 2 2 1 0 0 3
23 อุบลราชธานีศรีวนาลัย 0 1 1 2 6 2 0 0 8
24 ชีทวนวิทยาสามัคคี 0 0 1 1 3 1 0 0 4
25 ยุวฑูตศึกษา 0 0 0 0 3 1 0 0 4
รวม 109 75 61 245 360 78 16 11 454