สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านพิณโท สพม. เขต ๒๙ (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ จังหวัดอุบลราชธานี
ระหว่าง วันที่ 17 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 29.79 เข้าร่วม 10 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  สุดาชม
2. เด็กชายอาทิตย์  รันเรือง
 
1. นางสาวเสาวลักษณ์  ศรีอุบล
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 80.02 ทอง 8 1. เด็กชายถิรวัฒน์  พิมพรัตน์
2. เด็กชายเจษฎากร  สีแดง
 
1. นางสาวเสาวลักษณ์  ศรีอุบล
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 90.29 ทอง 15 1. เด็กชายพัชรพล  ไชยขาว
2. เด็กหญิงวิภาพร  พรหมงาม
 
1. นายภวิศ  พิมพ์แน่น
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 89.65 ทอง 12 1. นายพนมกร  จันทรสาขา
2. นางสาววนัชพร  อินทร์ขาว
 
1. นายภวิศ  พิมพ์แน่น
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 60 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงอัญมณี  เหล่าดี
 
1. นางสาวลักขณา  พันธ์เพ็ง
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 72 เงิน 14 1. เด็กหญิงนฤมล  ชารีกุล
 
1. นางสาวลักขณา  พันธ์เพ็ง
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 79 เงิน 8 1. นางสาวนัทรียา  ชัยสุด
 
1. นางสาวลักขณา  พันธ์เพ็ง
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายภานุวัฒน์  รุ่งเรือง
2. นายวรเชษฐ  มาตี
3. นายศุภกิจ  ล้อมทอง
 
1. นางสาวลักขณา  พันธ์เพ็ง
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 82.33 ทอง 5 1. นายเจษชฎากร  ลอยหา
 
1. นายไตรภพ  ศรีหาพงษ์
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80.67 ทอง 7 1. เด็กหญิงลลิตา   นานันท์
 
1. นายไตรภพ  ศรีหาพงษ์
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 80 ทอง 10 1. นางสาวอาริญา  จำปาหอม
 
1. นายไตรภพ  ศรีหาพงษ์
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายมินทราดา  สรรพสาร
 
1. นายไตรภพ  ศรีหาพงศ์
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81 ทอง 6 1. เด็กหญิงสุดาทิพย์  สรรพสาร
 
1. นายไตรภพ  ศรีหาพงศ์
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85 ทอง 6 1. นางสาวจิรัญญา  ทับสิน
 
1. นายไตรภพ  ศรีหาพงศ์
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 78 เงิน 8 1. เด็กหญิงนริศรา  ทองแจ่ม
 
1. นายไตรภพ  ศรีหาพงศ์
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 75 เงิน 10 1. นางสาวเอลิษา  เกษเงิน
 
1. นายไตรภพ  ศรีหาพงศ์
 
17 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายเสกสรรค์  กำพุฒ
 
1. นายไตรภพ  ศรีหาพงศ์
 
18 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86.33 ทอง 5 1. เด็กหญิงวิยดา  ศรีทอง
 
1. นายไตรภพ  ศรีหาพงศ์
 
19 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85.67 ทอง 5 1. นางสาวสิริทรัพย์  พรมมาศ
 
1. นายไตรภพ  ศรีหาพงศ์
 
20 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 82.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายจักรธร  พลหาญ
2. เด็กหญิงจิราพร  ทับสิน
3. เด็กหญิงปิยะภรณ์   ลุกลาม
4. เด็กชายรุ่งตะวัน  หล้าพรม
5. เด็กหญิงศิญาพร   กุทอง
6. เด็กหญิงศิริพร  กนกหงส์
7. เด็กชายศิวนาท  วิวัฒน์วงศ์
8. เด็กชายสราวุฒิ  สารบัว
9. เด็กชายอคเดช  สารทอง
10. เด็กหญิงเนตรชนก  พัวอุดมเจริญ
 
1. นางสาวศิรินทิพย์  บัวเขียว
 
21 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 93.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกิตติภูมิ  ตรีรัตน์
2. เด็กชายจิรพล  สายแวว
3. เด็กชายจิระพงศ์  พรหมศรีจันทร์
4. เด็กชายณัฐวุฒิ  บุตรจันทร์
5. เด็กชายทักษิณ  สาครรัตน์
6. เด็กชายธีระภัทร  บุตรจันทร์
7. เด็กชายปิ่นเพชร  สาระมี
8. เด็กชายภัทรพล  ทวีทอง
 
1. นายเอกชัย  เอกธรรมพิทักษ์
2. นายมานิตย์  จันทร์งาม
3. ร้อยตำรวจตรีวีระวัฒน์  พิณโท
 
22 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 64 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงนภัสสร  ทองขลิบ
2. เด็กหญิงนภารัตน์  หนูแก้ว
3. เด็กชายรัชพงศ์  อนุวรรณ
 
1. นางสาวจินดารัตน์  มูลสุวรรณ
2. นายณัฐพงศ์  เจริญชัย
 
23 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 68 ทองแดง 6 1. นางสาวทิพวัลย์  เคารพ
2. นางสาววรัญญา  สายแวว
3. นางสาวเสาวลักษณ์  ทับทิม
 
1. นายณัฐพงศ์  เจริญชัย
2. นางสาวจินดารัตน์  มูลสุวรรณ
 
24 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 87 ทอง 9 1. เด็กชายชอบบริบูรณ์  สายแวว
2. เด็กชายอธิวัฒน์  สุริวงค์
 
1. นายเอกชัย  เอกธถรรมพิทักษ์
2. นางสาวณัทภัค  ปักการะถถา
 
25 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 75 เงิน 5 1. เด็กชายชนัต  กันทวงษ์
2. เด็กชายสิทธิพร  ระลึก
 
1. นายเอกชัย  เอกธรรมพิทักษ์
 
26 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 64 ทองแดง 6 1. นายณัฐดนัย  วันหลัง
2. นายนพดล  บรรจงพาศ
 
1. นายเอกชัย  เอกธรรมพิทักษ์
 
27 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 82 ทอง 5 1. นางสาวกวินณา  ขจรเดช
2. นางสาวกิตติยา  ไชลกาล
3. นางสาวนิฐิรัตน์  โพธิ
4. นางสาวบุษบา  ล้อมทอง
5. นางสาวปิยะดา  จำปี
6. นางสาวรุ่งฤดี  ฉัตรวิไล
 
1. นางสาวเดือนเพ็ญ  บุญช่วย