สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช สพม. เขต ๒๙ (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ จังหวัดอุบลราชธานี
ระหว่าง วันที่ 17 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 87.88 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวธันวารัตน์  ประทาน
2. นายธีรพงษ์  สุวรรณกูฏ
3. นายยศธร  ดวงรัตน์
4. นางสาวศิริสุดา  ยมรัตน์
5. นายศุภเดช  วิสุทธิ
 
1. นางสาวเบญจวัลย์  บุปผาพันธ์
2. นางสาวนันทพร  โสติถิวัฒนานนท์
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 97.83 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงสุภัคณิดา  พรมชา
2. เด็กชายเขมชาติ  มั่นคง
 
1. นางประภาศรี  วิเวก
2. นางมยุรี  อุ่นรัตนะ
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 98.35 ทอง ชนะเลิศ 1. นายชยุตม์  มุทุวงศ์
2. นางสาวปานชีวา  อุ่นรัตนะ
 
1. นางสาวนันทพร  ศรีวิไล
2. นางเพ็ญพรรณ  คำศรีสุข
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงณัฏฐ์กานดา  ศรีวะรมย์
 
1. นายอุทัย  มณีศิลป์
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 88 ทอง 4 1. นางสาวชุดาภา  ฉ้งทับ
 
1. นายไพโรจน์  ภูมิเขียว
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนันทนัช  มีคุณ
 
1. นางวิลาวรรณ   ผิวเรือง
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวธันวารัตน์  ประทาน
 
1. นายไพโรจน์  ภูมิเขียว
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณิชาธร  โพธิ์ทอง
 
1. นางวิลาวรรณ  ผิวเรือง
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 91 ทอง 5 1. นางสาวเขมจิรา  พรหมวาศ
 
1. นางวิลาวรรณ  ผิวเรือง
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงอภิชญา  วรรณกิจ
 
1. นางวิลาวรรณ  ผิวเรือง
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 85 ทอง 4 1. นายฐตพล  สาริบุตร
 
1. นายไพโรจน์  ภูมิเขียว
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงศิรินันท์  บู่แก้ว
2. เด็กหญิงเพ็ญพิสุทธิ์  ธีรลีกุล
 
1. นายอุทัย  มณีศิลป์
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงฐิติรัตน์  ศรีผ่องใส
 
1. นายอุทัย  มณีศิลป์
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 94 ทอง 4 1. นายคุณัชญ์  แสนทวีสุข
 
1. นายไพโรจน์  ภูมิเขียว
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงฎีกาแก้ว  ธรรมมาลี
2. เด็กหญิงธารีรัตน์  จันทะเสน
3. เด็กหญิงสิริกาญจน์  ภาผล
 
1. นางวิลาวรรณ  ผิวเรือง
2. นายอุทัย  มณีศิลป์
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวจิตฐิตศมน  อภิชัจบุญโชค
2. นางสาวดนุนุช  สุวรรณกูฏ
3. นายธีระพัฒน์  มัดธนู
 
1. นางวิลาวรรณ  ผิวเรือง
2. นายอุทัย  มณีศิลป์
 
17 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายสพลกรณ์  สกุลตียาพันธุ์
 
1. นางรุจีวรรณ  อาจกมล
 
18 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ 1. นายเทพวาทิต  ไชยกาล
 
1. นางรุจีวรรณ  อาจกมล
 
19 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายจักรพันธ์  ทองคู่
 
1. นางรุจีวรรณ  อาจกมล
 
20 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายปรเมศวร์  วนะรมย์
 
1. นางรุจีวรรณ  อาจกมล
 
21 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายทักษ์ดนัย  พิมพ์พัฒน์
 
1. นางรุจีวรรณ  อาจกมล
 
22 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวธนวรรณ  ไชยเดช
 
1. นางรุจีวรรณ  อาจกมล
 
23 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวณัฐธยาน์  พิเคราะห์กิจ
 
1. นางรุจีวรรณ  อาจกมล
 
24 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณัฐวัชร์  บุญชู
 
1. นางรุจีวรรณ  อาจกมล
 
25 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวบัณฑิตา  ขันธเกษ
 
1. นางรุจีวรรณ  อาจกมล
 
26 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปวริศา  สามารถ
 
1. นางรุจีวรรณ  อาจกมล
 
27 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกิตติคุณ  บุญจริง
 
1. นางรุจีวรรณ  อาจกมล
 
28 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 -1 - 1. นายนิธิศักดิ์  มานะพิมพ์
 
1. นางรุจีวรรณ  อาจกมล
 
29 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายอชิรปวีร์  พรหมนิมิตต์
 
1. นางรุจีวรรณ  อาจกมล
 
30 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกกบุญ  สุทโธ
 
1. นางรุจีวรรณ  อาจกมล
 
31 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกิตติคุณ  บุญจริง
2. นายชยานันต์  พิเคราะห์กิจ
3. นางสาวณัฐธยาน์  พิเคราะห์กิจ
4. เด็กชายทักษ์ดนัย  พิมพ์พัฒน์
5. นางสาวธนวรรณ  ไชยเดช
6. นางสาวบัณฑิตา  ขันธเกษ
7. เด็กหญิงปวริศา  สามารถ
8. เด็กชายอชิรปวีร์  พรหมนิมิตต์
 
1. นางรุจีวรรณ  อาจกมล
2. นายธารธารา  มีทรัพย์
3. นายวราวุฒิ  เรืองบุตร
 
32 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกกบุญ  สุทโธ
2. เด็กชายกิตติคุณ  บุญจริง
3. เด็กชายจักรพันธ์  ทองคู่
4. นายชยานันต์  พิเคราะห์กิจ
5. นางสาวณัฐธยาน์  พิเคราะห์กิจ
6. เด็กชายณัฐวัชร์  บุญชู
7. เด็กชายทักษ์ดนัย  พิมพ์พัฒน์
8. นายนิธิศักดิ์  มานะพิมพ์
9. นางสาวบัณฑิตา  ขันธเกษ
10. เด็กชายปริญญา  ทองคู่
11. เด็กชายปรเมศวร์  วนะรมย์
12. เด็กหญิงภัทรวิมล  พลราษฎร์
13. เด็กหญิงรวิ  อึ้งชยากร
14. เด็กชายสพลกรณ์  สกุลตียาพันธุ์
15. นายเทพวาทิต  ไชยกาล
 
1. นายวิศวะ  ประสานวงศ์
2. นายอนุวัฒน์  บุตรทองทิม
3. นางรุจีวรรณ  อาจกมล
4. นายวราวุฒิ  เรืองบุตร
 
33 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ 1. นายคุรุศึกษา  ภารการ
2. เด็กชายจักรพันธ์  ทองคู่
3. นายชยานันต์  พิเคราะห์กิจ
4. นางสาวธนวรรณ  ไชยเดช
5. นายนิธิศักดิ์  มานะพิมพ์
6. นางสาวบัณฑิตา  ขันธเกษ
7. เด็กชายปรเมศวร์  วนะรมย์
8. เด็กหญิงพรรณนิภา  บุตรพรม
9. เด็กหญิงพิมพ์วิพร  สายพิมพ์
10. เด็กชายสพลกรณ์  สกุลตียาพันธุ์
11. เด็กชายอชิรปวีร์  พรหมนิมิตต์
12. นายเทพวาทิต  ไชยกาล
 
1. นายคุรุศึกษา  ภารการ
2. นายวิศวะ  ประสานวงศ์
3. นางรุจีวรรณ  อาจกมล
4. นายอนุวัฒน์  บุตรทองทิม
 
34 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 -1 - 1. นายอธิป  ศรีสุวรรณ
 
1. นายไพฑูรย์  พุ่มกำพล
 
35 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 -1 - 1. นายสรยุทธ  มูลชาติ
 
1. นายอานันท์  จักนามน
 
36 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84.67 ทอง 4 1. เด็กหญิงหทัยรัตน์  บุญจุล
 
1. นางศิริรัตน์  อำลอย
 
37 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวปรีดาภรณ์  มรรคพิมพ์
 
1. นางศิริรัตน์  อำลอย
 
38 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนันท์นภัส  ธรรมเจริญ
 
1. นายสมปอง  สาระ
 
39 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวธมนวรรณ  จิตรมาส
 
1. นายสมปอง   สาระ
 
40 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนันท์นภัส  ธรรมเจริญ
 
1. นายสมปอง  สาระ
 
41 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวพนมพร  ใจเอื้อ
 
1. นายสมปอง   สาระ
 
42 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวธมนวรรณ  จิตรมาส
 
1. นายสมปอง   สาระ
 
43 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกานติมน  ปิติทศพล
2. เด็กหญิงจุฑามณี  บุญศรี
3. เด็กหญิงปวริศา  ศรีหานนท์
4. เด็กหญิงมณีรัตน์  จาคาภิรมย์
5. เด็กหญิงลภัสรดา  บัวสุวรรณ
6. เด็กหญิงศจีพิมุข  ปัสโป
7. เด็กหญิงสุภัสสรา  ศรีสุราษฎร์
8. เด็กหญิงเจนจิรา  ไชยสุทธิ์
9. เด็กหญิงเบญญาภา  กล้าหาญ
 
1. นางวรรณพร  สิงคิบุตร
2. นางเกศรา  มรกตเขียว
3. นางสาวอังศุนิตย์  วรรณลี
 
44 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 89.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวญาณิษา  อเนกบุณย์
2. นางสาวธัญญมล  ดาผา
3. นางสาวปลายฟ้า  ฟองแก้ว
4. นางสาวภัทราวดี  ปรองดอง
5. นางสาวศศิพร  วชิระวัชระ
6. นางสาวสิรภัทร  ทวีสิทธิ์
7. นางสาวอารีรัตน์  โพธิ์ศรี
8. นางสาวไอยรดา  อ่อนสนิท
 
1. นางวรรณพร  สิงคิบุตร
2. นางเกศรา  มรกตเขียว
3. นางสาวอังศุนิตย์  วรรณลี
 
45 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกานติมน  ปิติทศพล
2. เด็กหญิงจุฑามณี  บุญศรี
3. เด็กหญิงปวริศา  ศรีหานนท์
4. เด็กหญิงมณีรัตน์  จาคาภิรมย์
5. เด็กหญิงลภัสรดา  บัวสุวรรณ
6. เด็กหญิงศจีพิมุข  ปัสโป
7. เด็กหญิงสุภัสสรา  ศรีสุราษฎร์
8. เด็กหญิงเจนจิรา  ไชยสุทธิ์
9. เด็กหญิงเบญญาภา  กล้าหาญ
 
1. นางวรรณพร  สิงคิบุตร
2. นางเกศรา  มรกตเขียว
3. นางสาวอังศุนิตย์  วรรณลี
 
46 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวธัญญมล  ดาผา
2. นางสาวปลายฟ้า  ฟองแก้ว
3. นางสาวภัทราวดี  ปรองดอง
4. เด็กหญิงวิธริน  อเนกบุณย์
5. นางสาวศศิพร  วชิระวัชระ
6. นางสาวสิรภัทร  ทวีสิทธิ์
7. นางสาวอารีรัตน์  โพธิ์ศรี
8. นางสาวเจนจิรา  ดาผา
9. นางสาวไอยรดา  อ่อนสนิท
 
1. นางวรรณพร  สิงคิบุตร
2. นางเกศรา  มรกตเขียว
3. นางสาวอังศุนิตย์  วรรณลี
 
47 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 82 ทอง 4 1. เด็กชายวนัส  ขุริรัง
2. เด็กหญิงวรินทรา  หมั้นทรัพย์
 
1. นางสาวนลิน  คำแน่น
 
48 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 -1 - 1. นายชิษณุพงศ์  ปลุกใจ
2. นายศรันญย์  ไญญะพงษ์
 
1. นายประเสริฐ  ชัยแสง
2. นายนิกร  มีดี
 
49 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายกฤติพงศ์  เลขะเจริญกุล
2. เด็กชายวงศธร  ทองคำผุย
 
1. นายพิริยะ  ทองเหลือง
 
50 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 92 ทอง 5 1. เด็กหญิงพัชริดา  ทองนุ่ม
2. เด็กหญิงเพ็ญณัฐกานต์  สายเคน
 
1. นายพิริยะ  ทองเหลือง
 
51 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายสรวิชญ์  มูลมา
2. เด็กชายโชติชัน  วิจิตรแก้ว
 
1. นายประเสริฐ  ชัยแสง
 
52 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 86 ทอง 4 1. เด็กชายกิตติพงศ์  ศรีวงษ์
2. นายคมชาญ  พุฒพิมพ์
 
1. นายประเสริฐ  ชัยแสง
 
53 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ 1. นายธีรุตม์  บูระพันธ์
2. นายพงศ์ปณต  ทรายงาม
 
1. นายประเสริฐ  ชัยแสง
 
54 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. นายจักรกฤษณ์  ทรงอำนาจเจริญ
2. นางสาวอกนิษฐ  วงษ์เที่ยง
 
1. นายสาโรจน์  บุญศักดิ์ดี
2. นายโชติช่วง  ทีอุทิศ
 
55 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงกมลชนก  บุญช่วย
2. เด็กชายชนน  เลขะเจริญกุล
3. เด็กหญิงสิริกัลยา  สุวรรณเพชร
 
1. นางทิพวรรณ  ทีอุทิศ
 
56 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายภานุรักษ์  สัตยากูล
2. นายวสุ  มงคลประเสริฐ
3. นายศราวุธ  ไญยะพงศ์
 
1. นายโชติช่วง  ทีอุทิศ
 
57 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 87.33 ทอง 5 1. เด็กชายกษิดิ์เดช  มุทุสิทธิ์
2. เด็กชายสิทธิชัย  แก้วงาม
3. เด็กหญิงสุทธิชา  มานุช
 
1. นายอรรณพ  ตัญญู
2. นายสมชาย  พรหมจันทร์
 
58 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 87 ทอง 6 1. นายทิมโมธี  ทิพราช
2. นายนพรุจ  ศรีรัตน์สิริกุล
3. นายภูมิ  วังไพศาล
 
1. นายอรรณพ  ตัญญู
2. นายสมชาย  พรหมจันทร์
 
59 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกิตติวินท์  ปรีแผ้ว
 
1. นางศิริรัตน์  อำลอย
 
60 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวแคน ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายณรงค์ชัย  ภูริธร
 
1. นางศิริรัตน์  อำลอย
 
61 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวโหวด ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นายสรยุธ  มูลชาติ
 
1. นายไพฑูรย์  พุ่มกำพล
 
62 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายพิชญ์  นิชรัตน์
 
1. นายอานันท์  จักนามน
 
63 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกนกวรรณ  ศรีแดง
2. เด็กชายกล้าณรงค์   สุขสาย
3. เด็กชายกิตติวินท์  ปรีแผ้ว
4. เด็กหญิงจิตรประภัสสร  วงศ์กุลโชติ
5. นายจิราพัชร  วอหล้า
6. เด็กหญิงชลธิชา  แสวงสุข
7. นายณรงค์ชัย  ภูริธร
8. เด็กชายณัฏฐกิตติ์  ไชยวัฒน์
9. นางสาวณัฐกฤตา  ศรีหาคุณ
10. นายณัฐชนน  สีเขียว
11. เด็กชายณัฐพงษ์  จันทรุกขา
12. เด็กชายธงรบ  ดีเมืองปัก
13. เด็กชายนิติธร  แสงสีดา
14. เด็กชายปรัชญา  ชื่นตา
15. นางสาวปรีดาภรณ์  มรรคพิมพ์
16. เด็กหญิงพรรณนิภา  บุญจูง
17. เด็กหญิงพัทธมน  แหวนมุข
18. นายพิชญ์  นิชรัตน์
19. นางสาวภาคิณีกาณต์   พงธ์ทัตธนันชัย
20. เด็กหญิงรัตนสุดา  บำรุงราษฎร์
21. นางสาวศิวภรณ์  แสงสุขวาว
22. เด็กหญิงศุภิสรา  เคยพุดซา
23. นายสรยุธ  มูลชาติ
24. เด็กชายสิรภพ  พรมดอน
25. เด็กชายสุธี  สิงห์เปี้ย
26. เด็กหญิงหทัยรัตน์  บุญจุล
27. นายอธิป  ศรีสุวรรณ
28. เด็กหญิงอารีวรรณ  พันคำ
29. นายเกริกฤทธิ์  เหล่าแค
30. เด็กหญิงเครือฟ้า  บุญพา
 
1. นายไพฑูรย์  พุ่มกำพล
2. นายอานันท์  จักนามน
3. นางศิริรัตน์  อำลอย