สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนปทุมพิทยาคม สพม. เขต ๒๙ (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ จังหวัดอุบลราชธานี
ระหว่าง วันที่ 17 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 97.17 ทอง 4 1. เด็กหญิงกาญจนาพร  เดชพล
2. เด็กชายณัฐชนน  นะธีสี
 
1. นางสาวภัทราภรณ์  บุญเพ็ง
2. นางสาววิสุดา  วามะเกตุ
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 80.7 ทอง 16 1. นายจีระศักดิ์  ศรีเนตร
2. นางสาวอนัญพร  ปานกล่ำ
 
1. นายสุรพล  กิจเกียรติ์
2. นางจันทร์สุดา  หอมหวล
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ 1. นายฉัตรอนันต์  วันละดา
 
1. นายสิทธิศักดิ์  พรใส
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 72 เงิน 7 1. นางสาวสุพัตรา  ศุภสุข
 
1. นายสิทธิศักดิ์  พรใส
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 93 ทอง 4 1. เด็กหญิงญานิศา  ย่างเยื้อง
 
1. นายวิษธร  แสงชาติ
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 73 เงิน 13 1. นายดนุพล  จุลดาลัย
 
1. นายสิทธิศักดิ์  พรใส
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกนกพรรณ  ทองทวน
2. นางสาวกรรกร  สิงห์ลอ
3. นางสาวจารุวรรณ  จิตสาร
4. นางสาวจุฑามาศ  ดวงแก้ว
5. นางสาวณัฐณิชา  ประสานพิมพ์
6. นายณัฐวัตร  ลัทธิมนต์
7. นางสาวตะวันฉาย  ประสานพิมพ์
8. นายทวิชัย  นาคคำ
9. นางสาวธิดารัตน์  ยุคลัง
10. นางสาวนันธิกา  ถวิลบุญ
11. นางสาวนิชาพร  กอแก้ว
12. นายปกรณ์  บุญยิ้ม
13. นางสาวปฏิญญา  กาญจะนะ
14. นายปัญญวัฒน์  ฉายาวรรณ
15. นายพงศธร  ภูมิน้อย
16. เด็กหญิงพนิดา  แก้วดอน
17. เด็กหญิงพรหมพร  พิมพบุตร
18. นางสาวพลอยไพริน  พาบุ
19. เด็กหญิงพลอยไพรินท์  แสนทวีสุข
20. นายพัชรพล  แสงสุกวาว
21. นางสาวพัฒนาวดี  ตันติเหมันต์
22. นางสาวพิรัญญา  ตันสา
23. นางสาวภารดี  เทียบลม
24. นายยศนันท์  ผิวผ่อง
25. เด็กหญิงรัชฎาภรณ์  สายสมุทร
26. นางสาววรนุช  พรหมทัศน์
27. เด็กหญิงวิจิตรา  นันชนะ
28. นางสาวศิริลักษณ์  สายงาม
29. นายศิริวัฒน์  แก่นสาร์
30. นางสาวศุภธิดา  ศิริวุฒิ
31. นางสาวศุภิสรา  ศิริวุฒิ
32. นางสาวสุพัตรา  ศุภสุข
33. นางสาวหทัยชนก  แก้วคำ
34. นางสาวอรอุมา  สุขะ
35. นายอัษฎายุทธ  กาญจนพิพัฒน์
36. นางสาวเจนจิรา  ศรียะลา
37. นางสาวเพชรรัตน์  อินทรวิเชียร
38. นายเอกรัตน์  ขจัดภัย
39. เด็กหญิงไอลดา  วงศ์มั่น
 
1. นางเพ็ญศิริ  กุลวงศ์
2. นางปัทมาวดี  จำปาอ่อน
3. นางสาวพรรณี  สุนทรแย้ม
4. นายวิษธร  แสงชาติ
5. นายดนัย  กัณหรักษ์
6. นายสิทธิศักดิ์  พรใส
7. นายกิตติศักดิ์  พระคำก้อน
8. นางอรวรรณ  ศิลา
 
8 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 92.16 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวจิราภรณ์   ฟุ้งสุข
2. นายจิรโชติ  จุมพล
3. นางสาวชญาณี  จุมพล
4. นายธวัชชัย  พิพัฒน์กุล
5. นายธีรชาติ  บุญจูง
6. นายพีรวิญช์  เฉลิมรัตน์
7. นางสาววราพร  คัดทวี
8. นางสาวหทัยชนก  แสงทอง
9. นายเจษฎากร  นะที
10. นางสาวเบญจสิริ  แหลมฉลาด
 
1. นางปัทมาวดี  จำปาอ่อน
2. นางกานดา  ขุนเมือง
3. นางฐิติมากร  สุขศรี
 
9 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 88.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกมลพร  สวาสุด
2. เด็กหญิงปิยะพร  สุภโกศล
 
1. นายวิบูลย์  สารสิทธิธรรม
2. นายเจษฎา  กิตติภาณุกุล
 
10 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 68 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายธนาวัฒน์  บุญเอื้อ
2. นายวีระวัฒน์  นิยมการ
 
1. นายเจษฎา  กิตติภาณุกุล
2. นายวิบูลย์  สารสิทธิธรรม