สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนไผ่ใหญ่ศึกษา สพม. เขต ๒๙ (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ จังหวัดอุบลราชธานี
ระหว่าง วันที่ 17 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 -1 -    
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 -1 -    
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 74 เงิน 7 1. เด็กหญิงปิยวรรณ  ถวิล
2. เด็กชายวาทิตย์  สนิทนอก
 
1. นายครรชิต  ศิวิไลซ์
2. นายมนตรี  จำปาหอม
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 75 เงิน 12 1. นางสาวจุฑาทิพย์  คุณมี
 
1. นายครรชิต  ศิวิไลซ์
 
5 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวกนกวรรณ  ขันแก้ว
2. นางสาวกัญญารัตน์  แก้วขาว
3. นางสาวชญานิศ  สุภาษร
4. นางสาวชฎาพร  บุญกระจาย
5. นางสาวชไมพร  บุญกระจาย
6. นางสาวปวริศา  สุภาษร
7. นางสาวศิริพร  สมจินดา
8. นางสาวสุธิดา  อ่อนสอน
 
1. นางปรียานันท์  เขจรสาย
2. นายครรชิต  ศิวิไลซ์
3. นางสาววิภาพร  ดรุณพันธ์
4. นางสาวสิริรัตน์  บุญพูล
5. นางสาวอุบล  แดงชาติ
 
6 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 91.01 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายณัฐพงษ์  สุวรรณ
2. เด็กชายนวพล  ลัทธิรมย์
3. เด็กชายพงศ์ศิริ  สมตน
4. เด็กชายสิทธิชาติ  คุณมี
5. เด็กชายอธิกาน   สิมพันธ์
6. เด็กชายอนันตวิทย์  เกตุสนต์
7. เด็กชายอนุชิต  จันทรคลี
8. เด็กชายเสกสรร  สีอ่อน
 
1. นายมนตรี  จำปาหอม
2. นายบัณฑิต  คุณมี
3. นายสุพจน์  สมดี
 
7 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ 1. นายฉัตรกมล  จุ้ยนวล
2. นายยศธนา  มานะพิมพ์
3. นายรัฐศาสตร์  สมสร้าง
4. นายสัญชัย  ยิ่งยืน
5. นายสุเมธ  สมตน
6. นายอัมรินทร์  ศาลาสุข
 
1. นายธงชัย  ศิริวาลย์
2. นายสมเกียรติ  ขันอ่อน
3. นางเฉลิมศรี  ศิริวาลย์
 
8 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวพัชรินทร์  วงษาหาราช
2. นางสาวสุกัญญา  สิทธิพรหม
3. นางสาวสุภาภรณ์  บุญเลิศ
 
1. นางสาวเอื้อมพร  ธานี
2. นางนภาพร  มาศขาว