สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา สพม. เขต ๒๙ (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ จังหวัดอุบลราชธานี
ระหว่าง วันที่ 17 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 96.83 ทอง 5 1. เด็กชายปริญญา  ชาวนา
2. เด็กหญิงวรารัตน์  ศรีบุดดี
 
1. นางนุบาล  จริยวรานุกูล
2. นางสาวศุภลักษณ์  ภาคเจริญ
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงวันทนีย์  ไชยมงคล
 
1. นางอุบล  บุญชุ่ม
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. นายธนศักดิ์  อกนิตย์
 
1. นางอุบล  บุญชุ่ม
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวเมธาพร  พิณโท
 
1. นางอุบล  บุญชุ่ม
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวศิริลักษณ์  วายทุกข์
 
1. นางอุบล  บุญชุ่ม
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 84 ทอง 4 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  ลัทธิรมย์
 
1. นายสุคี  พูลพล
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 93 ทอง 5 1. เด็กหญิงปุณยนุช  แก้วกล้า
 
1. นายสุคี  พูลพล
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 80.67 ทอง 8 1. นายธีระพันธ์  กาสี
 
1. นายธีระพงศ์  แก้วเนตร
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายสราวุธ  สุขันธ์
 
1. นายธีระพงศ์  แก้วเนตร
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83 ทอง 4 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  สัจธรรม
 
1. นายธีระพงศ์  แก้วเนตร
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 86 ทอง 5 1. นางสาวอทิติยา  บุญจันทร์
 
1. นายธีระพงศ์  แก้วเนตร
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 80 ทอง 4 1. นายธนาวุฒิ  ไชยชาติ
 
1. นายธีระพงศ์  แก้วเนตร
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 83 ทอง 5 1. นางสาวธิดารัตน์  โอทาตะวงศ์
 
1. นายธีระพงศ์  แก้วเนตร
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 89.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายสหรัฐ  ใจทน
 
1. นายธีระพงศ์  แก้วเนตร
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชนินาถ  สิงห์บัวบาน
 
1. นายธีระพงศ์  แก้วเนตร
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 86.33 ทอง 4 1. นางสาวปรียา  กุศลพันธ์
 
1. นายธีระพงศ์  แก้วเนตร
 
17 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 90.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชนัญชิดา  ไกรษร
2. เด็กชายปารเมศ  รักดี
 
1. นางสาวพัชณีวรรณ์  จิบทอง
2. นายธนิตเชษฐ์  สกุลพงษ์
 
18 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวจันจิรา  นามมุงคุล
2. นางสาวบัญฑิตา  จันงาม
 
1. นางธนพรรณ  เจริญพล
2. นางสาวสิริพรรณ  วรจิตร
 
19 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงศุภลักษณ์  ศรีทอง
2. เด็กหญิงเกศรินทร์  วงษ์วรรณ
 
1. นางอนัญญา  อ่อนมิ่ง
2. นางสาวพัชณีวรรณ์  จิบทอง
 
20 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวพิณ ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายปฏิพล  คุณมี
 
1. นายวัชพล  แดงจีน
 
21 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวแคน ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายสุวัจน์  ปกครอง
 
1. นายวัชรพล  แดงจีน
 
22 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายดนุพล  แก้วกอ
 
1. นายวัชรพล  แดงจีน
 
23 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวศศิวิมล  พรมโสภา
 
1. นางอุบล  บุญชุ่ม
 
24 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกัญญารัตน์  ปลุกใจ
2. นางสาวกัญญารัตน์  สมบูรณ์
3. นายกิติพันธ์  โอทาตะวงษ์
4. นายกิติศักดิ์  จำปาหอม
5. นางสาวขนิษฐา  วันหลัง
6. นายคุณวุฒิ  ศรีทาบุตร
7. นางสาวจิตรลดา  มีมานะ
8. นางสาวฐิตาพร  ศรีพุทธา
9. เด็กชายดนุพล  แก้วกอ
10. นายถิรพงษ์  ก้านคำ
11. นายธรรมรัฐ  จูงพันธ์
12. เด็กชายธันวา  ฐานะ
13. นายปฏิพล  คุณมี
14. เด็กชายพงศธร  มาสุข
15. นายพงษ์มนูญ  วุฒพรม
16. นายพรพินิต  สุขภาค
17. เด็กชายพุทธินันท์  มณฑา
18. นางสาวรสสุคนธ์  แต่งแดน
19. เด็กชายวรากร  วงศ์ทอง
20. นางสาวศศิวิมล  พรมโสภา
21. นางสาวสภาวดี  ลาโภตะมะ
22. นางสาวสินีนาถ  น้ำเงิน
23. นางสาวสุนทรี  มณีวรรณ
24. นางสาวสุรีรัตน์  นวนิตย์
25. เด็กชายสุวัจน์  ปกครอง
26. เด็กชายอภิสิทธิ์  วันหลัง
27. เด็กชายอภิสิทธิ์  ใจเชื้อ
28. เด็กหญิงอารียา  พันธา
29. นางสาวอุไรวรรณ  กุลสิงห์
30. นางสาวเนตรนภา  เทศนา
 
1. นางอุบล  บุญชุ่ม
2. นางสาวอินทร์ธุอร  นิกพิมพ์
3. นายธีระพงศ์  แก้วเนตร
4. นายวัชรพล  แดงจีน