สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา สพม. เขต ๒๙ (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ จังหวัดอุบลราชธานี
ระหว่าง วันที่ 17 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 78.35 เงิน 18 1. นางสาวจุฑามาศ  พันธา
2. นายชาติชาย  พันธ์แก้ว
 
1. นางนุบาล  จริยวรานุกูล
2. นางสาวศุภลักษณ์  ภาคเจริญ
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 75 เงิน 5 1. เด็กหญิงศิริธร  ยงยืน
 
1. นางอุบล  บุญชุ่ม
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 76 เงิน 11 1. เด็กหญิงบุญญาพร  บุญเชื้อ
 
1. นายสุคี  พูลพล
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 72.33 เงิน 5 1. เด็กชายดวงดี  ดีดวง
 
1. นายธีระพงศ์  แก้วเนตร
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 71.67 เงิน 14 1. เด็กหญิงปวีณา  ชูไทย
 
1. นายธีระพงศ์  แก้วเนตร
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 79 เงิน 11 1. นางสาวปวีณา  แสงศรี
 
1. นายธีระพงศ์  แก้วเนตร
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 72 เงิน 9 1. เด็กหญิงสุวลี  คำดวงศรี
 
1. นายธีระพงศ์  แก้วเนตร
 
8 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 74 เงิน 5 1. นายธนวัฒน์  พิพัฒน์
2. นายเดชาวัฒน์  ศิริวรรณ
 
1. นายธนิตเชษฐ์  สกุลพงษ์
2. นางอนัญญา  อ่อนมิ่ง
 
9 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 79.25 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายชิษณุพงษ์  เกษมวรรณ
2. นางสาววิภาภรณ์  ผิวทอง
 
1. นายอนุรัฐ  วามะลุน
2. นางสาวสิริพรรณ  วรจิตร