สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเก่าขามวิทยา สพม. เขต ๒๙ (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ จังหวัดอุบลราชธานี
ระหว่าง วันที่ 17 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 77.54 เงิน 19 1. นายปรีดา  จันไทย
2. นางสาวมิ่งกมล  บุญบันดาล
 
1. นายทินกร  พันธ์วงศ์
2. นางรจนา  โอภาพ
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 75 เงิน 5 1. เด็กชายนัฐพล  จันทัย
 
1. นายสุนทร  สายแวว
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  พิมพ์วัน
 
1. นายสุนทร  สายแวว
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 76 เงิน 6 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  บุตรรัก
2. เด็กหญิงไอรดา  บุญเอื้อ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีอรุณ  เมียดสีนา
2. นายนพรัตน์  บุญทน
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 78 เงิน 9 1. เด็กชายชินวัตร  จันทร์โยธา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีอรุณ  เมียดสีนา
 
6 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 70 เงิน 7 1. เด็กหญิงกฤติกา  ฑีคะสุข
2. เด็กชายพฤหัส  ดอกมะรม
3. เด็กหญิงโสรญา  ทับทิมหิน
 
1. นางสมแปลง  บุญจริง
2. นางปัณญพัฒน์  แพงชาติ