สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเก่าขามวิทยา สพม. เขต ๒๙ (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ จังหวัดอุบลราชธานี
ระหว่าง วันที่ 17 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 37.72 เข้าร่วม 6 1. เด็กชายนนทภัทร  บุญชัย
2. เด็กชายเจษฎา  ปวงสุข
 
1. นายสนธิ   ศรีวะวงค์
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 82.25 ทอง 7 1. เด็กชายจักรพงษ์  อาระมล
2. เด็กชายธีรภัทร  ทับทิมหิน
 
1. นายสนธิ   ศรีวะวงค์
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 86.52 ทอง 16 1. เด็กชายธนภรณ์  พิมวัน
2. เด็กหญิงสุธิดา  ผากา
 
1. นายทินกร  พันธ์วงศ์
2. นางสมแปลง  บุญจริง
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 77.54 เงิน 19 1. นายปรีดา  จันไทย
2. นางสาวมิ่งกมล  บุญบันดาล
 
1. นายทินกร  พันธ์วงศ์
2. นางรจนา  โอภาพ
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 83 ทอง 8 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  แสนหลวง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีอรุณ  เมียดสีนา
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวประยูรศรี  จันทะศิลา
 
1. นายสุนทร  สายแวว
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 75 เงิน 5 1. เด็กชายนัฐพล  จันทัย
 
1. นายสุนทร  สายแวว
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวแสงฝาง  แสนหลวง
 
1. นายสุนทร  สายแวว
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  พิมพ์วัน
 
1. นายสุนทร  สายแวว
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. นายวรรธนะ  ภูศิริ
 
1. นายสุนทร  สายแวว
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงนภาลัย  จันทัย
 
1. นายสุนทร  สายแวว
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวสุนิสา  วงษ์พันธ์
 
1. นายสุนทร  สายแวว
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 76 เงิน 6 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  บุตรรัก
2. เด็กหญิงไอรดา  บุญเอื้อ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีอรุณ  เมียดสีนา
2. นายนพรัตน์  บุญทน
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 78 เงิน 9 1. เด็กชายชินวัตร  จันทร์โยธา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีอรุณ  เมียดสีนา
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 89 ทอง 7 1. นางสาวกรรณิการ์  ทับทิมหิน
 
1. ว่าที่ร้อยตรีอรุณ  เมียดสีนา
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจินนาลี  ทองทิพย์
2. เด็กหญิงพรพิมล  บุญชัย
3. เด็กหญิงศุภนิดา  บุญบันดาล
 
1. นางชุติมา  สุวรรณมุข
2. นางปทุมทอง  ทองกลม
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 84 ทอง 4 1. นายระพีพัฒน์  โพธิดา
2. นายวิเศษศิลป์  ศรีสมุทร
3. นายอิศรา  สายโสภา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีอรุณ  เมียดสีนา
2. นายสุนทร  สายแวว
 
18 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 89.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกรรณิการ์  มุธุสิทธิ์
2. นางสาวกัญญา  คำเสมอ
3. นางสาวจารุวรรณ์  สารบูรณ์
4. นางสาวนิรพร   ปวงสุข
5. นางสาวพัชรีพร  ชาภักดี
6. นางสาวมุธิตา  มิเถาวัลย์
7. นางสาววราภรณ์  มีไชย
8. นางสาววิภาพร  มิ่งขวัญ
 
1. นางเจตต์สุดา  พันธ์ครู
2. นางสมแปลง  บุญจริง
3. นางรจนา  โอภาพ
4. นางปทุมทอง  ทองกลม
 
19 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 70 เงิน 7 1. เด็กหญิงกฤติกา  ฑีคะสุข
2. เด็กชายพฤหัส  ดอกมะรม
3. เด็กหญิงโสรญา  ทับทิมหิน
 
1. นางสมแปลง  บุญจริง
2. นางปัณญพัฒน์  แพงชาติ
 
20 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 91.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายกรชวัน  หงษ์สคู
2. นายณรงค์ฤทธิ์  พวงผกา
3. นายศราวุฒิ  บุตรรัก
 
1. นายสมชัย  สารพิศ
2. นายสัญญา  จันทรถ
 
21 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 86.33 ทอง 6 1. เด็กหญิงกัญญานัฐ  ปวงสุข
2. เด็กหญิงปนัดดา  เครือศรี
3. เด็กหญิงโสภิษฐ์ตา  แสงสว่าง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีอรุณ  เมียดสีนา
2. นางชุติมา  สุวรรณมุข
 
22 การงานอาชีพ การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 - - - 1. เด็กหญิงธารารัตน์  ฤกษ์ชัย
2. เด็กหญิงพัชรี  สีสัน
3. เด็กหญิงภัคพิมล  ปวงสุข
 
1. นางปัณญพัฒน์  แพงชาติ
2. นายสมแปลง  บุญจริง