สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนยุวฑูตศึกษา สพม. เขต ๒๙ (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ จังหวัดอุบลราชธานี
ระหว่าง วันที่ 17 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายชายชาญ  ใบกว้าง
2. เด็กชายธนสิน  มีห่วง
 
1. นายสุรชัย  วงศ์ถา
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 -1 - 1. นายตรีภพ  ขันอาสา
2. นายธนทัต  ทศพลเดช
3. นายธีรไนย  เกลี้ยงแก้วหนู
 
1. นายรัชตานันท์  แสวงนาม
2. นายอนุภาพ  อดกลั้น
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 85.75 ทอง 15 1. นายกานต์ภวินทร์  เทิดกตัญญูพงศ์
2. นางสาวณัชชา  เทเล่น
 
1. นางสุภา  อักษรพิมพ์
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายธนาธิป  ดาวประสงค์
2. เด็กชายปวริศ  บุญมั่น
 
1. นายธัชโรทัย  ศิริพรวัฒนกุล
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 79.3 เงิน 8 1. เด็กหญิงอรัญญา  คูณภาค
 
1. นายศุภชัย  เส้นเกษ
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 81.33 ทอง 6 1. นางสาวปิยะธิดา  ปุกคำ
 
1. นายศุภชัย  เส้นเกษ
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวณัชชา  สาระภัย
 
1. นายศุภชัย  เส้นเกษ
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 84.67 ทอง 6 1. นางสาวชลธิชา  คำหอม
 
1. นายศุภชัย  เส้นเกษ
 
9 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวกมลชนก  กรองทอง
2. นายณัฐชัย  เลิศวัฒนเตชินท์
 
1. นายรัชตานันท์  แสวงนาม