สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเยาวเรศศึกษา สพม. เขต ๒๙ (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ จังหวัดอุบลราชธานี
ระหว่าง วันที่ 17 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 78 เงิน 5 1. เด็กหญิงสุนันทรา  วงศ์เสนาะ
2. เด็กหญิงอภิญญา  พิชัญณรงค์
 
1. นางสาวจิราภรณ์  สิมัด
2. นางสาวกาญจนา  บุญยิ่ง
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 74 เงิน 13 1. เด็กชายกิติศักดิ์  สารีอาจ
 
1. นางสาวจิราภรณ์  สิมัด
 
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 74 เงิน 5 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  บริสุทธิ์
2. เด็กหญิงพิศพิมล  นิยมธรรม
3. เด็กหญิงเด็กหญิงรัตนาภรณ์  แซ่เจีย
 
1. นางสาวดวงจันทร์  การกล้า
2. นางสาวสุดารัตน์  โกมลมาลย์