สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเยาวเรศศึกษา สพม. เขต ๒๙ (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ จังหวัดอุบลราชธานี
ระหว่าง วันที่ 17 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงศิริวรรณ  เจริญราช
 
1. นางสาวจิราภรณ์  สิมัด
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 78 เงิน 5 1. เด็กหญิงสุนันทรา  วงศ์เสนาะ
2. เด็กหญิงอภิญญา  พิชัญณรงค์
 
1. นางสาวจิราภรณ์  สิมัด
2. นางสาวกาญจนา  บุญยิ่ง
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 74 เงิน 13 1. เด็กชายกิติศักดิ์  สารีอาจ
 
1. นางสาวจิราภรณ์  สิมัด
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกัลยารัตน์  บุญเลิศ
2. เด็กชายชาคริต  โนนทะวงษ์
3. เด็กชายทนงศักดิ์  ต่อคำสนธิ์
4. เด็กชายพงศกร  ฉวีวงษ์
5. เด็กชายพิทักษ์สันติราษฎร์  นวลอินทร์
6. เด็กชายเจษฎา  พุฒพิมพ์
 
1. นายเริ่มรัฐ  ใยนนท์
2. นางสาวเฉลิมศรี  มีศรี
3. นางศิริพร  แสนทวีสุข
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81 ทอง 6 1. เด็กหญิงวิยดาพร  กองพันธ์
 
1. นายเริ่มรัฐ  ใยนนท์
 
6 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 92.16 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกวินนาถ  สีสันต์
2. เด็กชายก้องภพ  หงษ์ทอง
3. เด็กหญิงชลดา  เนื้ออ่อน
4. เด็กชายทักษิณ  ทองสิงหา
5. เด็กหญิงพัทนินท์  คืนดี
6. เด็กชายวรัญญู  ประชุมวงษ์
7. เด็กหญิงศิริพร  ไตรรัตน์
8. เด็กหญิงศิริลักษณ์  สง่าจิตร
9. เด็กชายสมบัติ  พระงาตุนัส
10. เด็กชายอธิวัฒน์  สุขแดง
 
1. นางสาวจิราภรณ์  สิมัด
2. นางสาวสุพัตรา  บัวหอม
3. นางสาวสุนันท์  แก้วเคน
 
7 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 74 เงิน 5 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  บริสุทธิ์
2. เด็กหญิงพิศพิมล  นิยมธรรม
3. เด็กหญิงเด็กหญิงรัตนาภรณ์  แซ่เจีย
 
1. นางสาวดวงจันทร์  การกล้า
2. นางสาวสุดารัตน์  โกมลมาลย์
 
8 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 88 ทอง 8 1. เด็กชายธนากร  ปราบพล
2. เด็กชายบุณยกร  เหง้าเกษ
 
1. นายอุเทน  พุ่มจันทร์
2. นางสาวจารุวรรณ  มรรคานิเวศน์
 
9 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปนัดดา  ดวงแก้ว
2. เด็กชายปรีชา  เฉลิมศิลป์
3. เด็กหญิงมะริษา  กลมเกลียว
 
1. นายอุเทน  พุ่มจันทร์
2. นางสาวพรรณทิพา  เดชอวยพรวงศ์