สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๒ สพม. เขต ๒๙ (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ จังหวัดอุบลราชธานี
ระหว่าง วันที่ 17 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชานิดา  เผ่าภูรี
2. เด็กหญิงปณิธาน  ชูศรีทอง
3. เด็กหญิงรจนา  ศิริเทพ
4. เด็กหญิงวิลาวัลย์  จันทร์โท
5. เด็กหญิงอุนนดา  ไชยวุฒิ
 
1. นายนิธิพงศ์  ผลสมบัติ
2. นายชุน  นันทศิริพล
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 97.5 ทอง 4 1. นายปัญญา  มั่นคง
2. นางสาวอัญชลี  โสชะดา
 
1. นางพรทิพย์  สายหล้า
2. นางศิริเพชร  ศรีไสล
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 92 ทอง 4 1. นางสาวดาวประกาย  พันธ์สุข
 
1. นายชุน  นันทศิริพล
 
4 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 86 ทอง 10 1. เด็กหญิงรัตติยา  แซ่ซิม
2. เด็กหญิงศุภกานต์  โคตรคำ
 
1. นางสาวกุลภัสส์  เผ่าภูรี
2. นายชุน  นันทศิริพล
 
5 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนันทกานต์   โพธิ์หวี
2. เด็กหญิงรัตนา  กันยามา
3. เด็กหญิงลัดดา  กันยามา
 
1. นางสาววนิดา  แสนสิงห์
2. นางสาวกุลภัสส์  เผ่าภูรี
 
6 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวณัฐมล  ปัดชา
2. นายธนากรณ์  สมนึก
3. นายธีระพงษ์  กาฬพันธ์
4. นางสาวมธุภาณี  เจริญเชาว์
5. นางสาวศศิธร  แช่มชื่น
6. นางสาวอรฤดี  ธุริวงค์ษา
 
1. นางสุภัญณี  นันทศิริพล
2. นายชุน  นันทศิริพล
3. นางอภันตรี  ผลสมบัติ
 
7 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 84.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวพรศิริ  บุตรสิงห์
2. นางสาวศรีไพร  แสนโสม
3. นางสาวแคทลียา  ภูอุทา
 
1. นางสุภัญณี  นันทศิริพล
2. นายชุน  นันทศิริพล
 
8 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนารดา  จันทร์แสง
2. เด็กหญิงภัทรภรณ์  ยนต์ชัย
3. เด็กหญิงรัชนี  สุขเจริญ
 
1. นางกาญจนา  นวภาณพงษ์
2. นางสาวศิริวัฒน์  โสดา