สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๒ สพม. เขต ๒๙ (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ จังหวัดอุบลราชธานี
ระหว่าง วันที่ 17 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 56 เข้าร่วม 7 1. นางสาวสุพิตรา  ศุภสร
2. นายเจษฎา  โสสว่าง
 
1. นายชาญชัย  ทองทับ
2. นางสาวกุลภัสส์  เผ่าภูรี
 
2 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม 4 1. เด็กหญิงขวัญฤทัย  ศรีสายหยุด
2. เด็กหญิงศิริวรรณ  ประสมทรัพย์
3. เด็กหญิงศิวาพร  เดชภูเขียว
 
1. นางสาววนิดา  แสนสิงห์
2. นางสาวกุลภัสส์  เผ่าภูรี