สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๒ สพม. เขต ๒๙ (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ จังหวัดอุบลราชธานี
ระหว่าง วันที่ 17 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงภัคมน  บินชัย
2. เด็กชายอาทิตย์  ศรีเนตร
 
1. นางสาววนิดา  แสนสิงห์
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายฤทธิ์ชัย  บุญแทรก
2. เด็กชายศิริศักดฺิ์  หาสีเสียด
 
1. นางสาววนิดา  แสนสิงห์
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชานิดา  เผ่าภูรี
2. เด็กหญิงปณิธาน  ชูศรีทอง
3. เด็กหญิงรจนา  ศิริเทพ
4. เด็กหญิงวิลาวัลย์  จันทร์โท
5. เด็กหญิงอุนนดา  ไชยวุฒิ
 
1. นายนิธิพงศ์  ผลสมบัติ
2. นายชุน  นันทศิริพล
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 73.71 เงิน 17 1. เด็กชายธนากร  เจริญทัศน์
2. เด็กหญิงอรทัย  อ้วนล้ำ
 
1. นางศิริเพชร  ศรีไสล
2. นางพรทิพย์  สายหล้า
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 97.5 ทอง 4 1. นายปัญญา  มั่นคง
2. นางสาวอัญชลี  โสชะดา
 
1. นางพรทิพย์  สายหล้า
2. นางศิริเพชร  ศรีไสล
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 92 ทอง 4 1. นางสาวดาวประกาย  พันธ์สุข
 
1. นายชุน  นันทศิริพล
 
7 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 86 ทอง 10 1. เด็กหญิงรัตติยา  แซ่ซิม
2. เด็กหญิงศุภกานต์  โคตรคำ
 
1. นางสาวกุลภัสส์  เผ่าภูรี
2. นายชุน  นันทศิริพล
 
8 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 56 เข้าร่วม 7 1. นางสาวสุพิตรา  ศุภสร
2. นายเจษฎา  โสสว่าง
 
1. นายชาญชัย  ทองทับ
2. นางสาวกุลภัสส์  เผ่าภูรี
 
9 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวนวลนารี  หลักทอง
2. นางสาวยุวธิดา  โสนะจิตร
 
1. นางสาวกุลภัสส์  เผ่าภูรี
2. นายชาญชัย  ทองทับ
 
10 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 76.5 เงิน 5 1. นายประภากร  หลายพา
2. นายเลข  มัตนา
 
1. นายชาญชัย  ทองทับ
2. นายอนุทิตย์  แก้วลอย
 
11 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม 4 1. เด็กหญิงขวัญฤทัย  ศรีสายหยุด
2. เด็กหญิงศิริวรรณ  ประสมทรัพย์
3. เด็กหญิงศิวาพร  เดชภูเขียว
 
1. นางสาววนิดา  แสนสิงห์
2. นางสาวกุลภัสส์  เผ่าภูรี
 
12 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวกุลณัฐ  แสนทวีสุข
2. นางสาวพิจิตรา  ณะนิมิตร
3. นางสาวพิมพกา  ยิ้มละมูล
 
1. นางสาวกุลภัสส์  เผ่าภูรี
2. นางสาววนิดา  แสนสิงห์
 
13 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนันทกานต์   โพธิ์หวี
2. เด็กหญิงรัตนา  กันยามา
3. เด็กหญิงลัดดา  กันยามา
 
1. นางสาววนิดา  แสนสิงห์
2. นางสาวกุลภัสส์  เผ่าภูรี
 
14 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวดรุณี  ทัดศรี
2. นางสาวอริศรา  สิงห์แจ่ม
3. นางสาวเวธกา  พันธทัน
 
1. นางสาวกุลภัสส์  เผ่าภูรี
2. นางสาววนิดา  แสนสิงห์
 
15 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวณัฐมล  ปัดชา
2. นายธนากรณ์  สมนึก
3. นายธีระพงษ์  กาฬพันธ์
4. นางสาวมธุภาณี  เจริญเชาว์
5. นางสาวศศิธร  แช่มชื่น
6. นางสาวอรฤดี  ธุริวงค์ษา
 
1. นางสุภัญณี  นันทศิริพล
2. นายชุน  นันทศิริพล
3. นางอภันตรี  ผลสมบัติ
 
16 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 84.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวพรศิริ  บุตรสิงห์
2. นางสาวศรีไพร  แสนโสม
3. นางสาวแคทลียา  ภูอุทา
 
1. นางสุภัญณี  นันทศิริพล
2. นายชุน  นันทศิริพล
 
17 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  โนนสูง
2. เด็กหญิงณัฐิกาพร  ทวีวงศ์
3. เด็กหญิงพรสุดา  สิงห์คูณ
 
1. นายณัฐพล  นาคะยศ
2. นายจุมพล  อบบุญ
 
18 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวนวลปราง  ชมเมือง
2. นางสาววีรวรรณ  บุญวัน
3. นางสาวสุนิตา  ทองสงคราม
 
1. นายณัฐพล  นาคะยศ
2. นายจุมพล  อบบุญ
 
19 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนารดา  จันทร์แสง
2. เด็กหญิงภัทรภรณ์  ยนต์ชัย
3. เด็กหญิงรัชนี  สุขเจริญ
 
1. นางกาญจนา  นวภาณพงษ์
2. นางสาวศิริวัฒน์  โสดา