สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนศรีน้ำคำศึกษา สพม. เขต ๒๙ (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ จังหวัดอุบลราชธานี
ระหว่าง วันที่ 17 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 94.52 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายศราวุธ  แก่นคำ
2. เด็กชายอัมพร  อินทรโสภา
 
1. นางสาววัชราภรณ์  สุภารี
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 93.52 ทอง 12 1. เด็กชายประทีป  คงมั่น
2. เด็กหญิงเจนจิรา  ฑีฆะพันธ์
 
1. นางสาวพิศมัย  ธรรมสัตย์
2. นางรัชฏาภรณ์  พรมสวัสดิ์
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 90.25 ทอง 10 1. นางสาวนัฐพร  ทวีแสง
2. นายเกรียงศักดิ์  วงศ์สามารถ
 
1. นายอมตะ  ศรีธัญรัตน์
2. นางสาวพิศมัย  ธรรมสัตย์
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81 ทอง 5 1. เด็กหญิงณัฐรุจา  การักษ์
 
1. นางชลิดา  เด่นนารีบุตร
 
5 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชนิกานต์  ไชยโย
2. เด็กหญิงฐิติพร  เนตตะ
3. เด็กหญิงสุกัญญา  โชคลาภ
 
1. นายสมศักดิ์  สินธุ์งาม
2. นางลักษมี  สินธุ์งาม
 
6 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 93.17 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวรัชนีกร  สิงห์อ่อน
2. นางสาวสไบทอง  วานะวงศ์
3. นางสาวสไบทิพย์  วานะวงศ์
 
1. นายสมศักดิ์  สินธุ์งาม
2. นางลักษมี  สินธุ์งาม
 
7 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 90.33 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงขวัญธิดา  พางาม
2. เด็กหญิงทักษพร  นภาเพชร
3. เด็กหญิงนุชรินธร  สมศรี
 
1. นายเลิศรบ  ชลธี
2. นางสาววริศรา  ก้อนภูธร
 
8 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวปวีณา  แก้วดวง
2. นางสาวพิจิตรา  แสนสูง
3. นางสาวรดา  ประทีป
 
1. นายเลิศรบ  ชลธี
2. นางลักษมี  สินธุ์งาม
 
9 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวบุตฤดี  อิดอ่อน
2. นางสาวสุทธิดา  รักชาติ
3. นางสาวไพริน  ชอบจิตร
 
1. นายเลิศรบ  ชลธี
2. นางสาววริศรา  ก้อนภูธร