สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี สพม. เขต ๒๙ (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ จังหวัดอุบลราชธานี
ระหว่าง วันที่ 17 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 60 ทองแดง 10 1. นายอาทิตย์  กองทอง
 
1. นายพงษ์ศักดิ์  รักษ์ณรงค์
 
2 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 67 ทองแดง 7 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  อุปถัมภ์
2. เด็กหญิงณิชาชา  เผือกจันทึก
 
1. นางสาวพักตร์วิภา  พสุนนท์
2. นายณัฎฐ์ภัทร์  สุโคตร
 
3 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 61 ทองแดง 7 1. นางสาวพิรญาณ์  สืบศรี
2. นางสาวสิรินญา  สายสิงห์
 
1. นายวุฒิชัย  เหล่าสียง
2. นางสาวมะลิวัลย์  ผ่องเเผ้ว