สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี สพม. เขต ๒๙ (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ จังหวัดอุบลราชธานี
ระหว่าง วันที่ 17 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 85.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายกิตติพศ  โนนตูม
2. นางสาวกุลจิรา  ยืนยาว
3. นางสาวดวงใจ  สิงห์สู่
4. นายพันชาติ  มาตรมิตร
5. นายสุรวีร์  ยามมา
 
1. นางอารีพันธุ์  วันชัย
2. นางสาวอรนิชา  ดาผา
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 96.61 ทอง 6 1. เด็กหญิงดวงใจ  สุดสุข
2. เด็กชายวีระพงษ์  มีทรัพย์
 
1. นางฐปนี  พรลี่
2. นางสาววิมลวรรณ  โพธิ์ทอง
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 97.7 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวนมัสการ  ไขเเสง
2. นายเกรียงศักดิ์  สาเมฆ
 
1. นางสุพร  ไชยมาตย์
2. นายสุวิทย์  บุ้งทอง
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 -1 -    
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายมัณฑนากร  คงศรี
 
1. นางพริ้มพราย  นามลี
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 60 ทองแดง 10 1. นายอาทิตย์  กองทอง
 
1. นายพงษ์ศักดิ์  รักษ์ณรงค์
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวภัสสร  วงศ์อุดม
 
1. นางพริ้มพราย  นามลี
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 -1 -    
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวกุลจิรา  ยืนยาว
 
1. นายพริ้มพราย  นามลี
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 -1 -    
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. นายศราวุธ  แสนมี
 
1. นางพริ้มพราย  นามลี
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 70 เงิน 8 1. เด็กหญิงกวิสรา  ศรไชย
2. เด็กหญิงประภาพร  ธรรมวงศ์ศรี
 
1. นายพงษ์ศักดิ์  รักษ์ณรงค์
2. นางพริ้มพราย  นามลี
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 79 เงิน 8 1. เด็กหญิงอาทิตยา  อินทร์ปาน
 
1. นายพงษ์ศักดิ์  รักษ์ณรงค์
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 78 เงิน 9 1. นางสาวกัลยารัตน์  สุรินโยธา
 
1. นางพริ้มพราย  นามลี
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 84 ทอง 4 1. เด็กชายนพรัตน์  ตามลี
2. เด็กชายศุภสกุล  สุดใจ
3. เด็กชายอภิเดช  สำเภาแก้ว
 
1. นางพริ้มพราย  นามลี
2. นายพงษ์ศักดิ์  รักษ์ณรงค์
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายปภังกร  เอี่ยมอาจ
2. นายพันชาติ  มิตรมาตร
3. นางสาววัชราภรณ์  สุดถนอม
4. นางสาววิลาวัลย์  พานชัยพิบูล
5. นายสุรเดช  หาวงษ์
6. นายเจษฎา  นะที
 
1. นายชัชญานิพพิชฌน์  เหล่าสิงห์
2. นายธนศิลป์  ดียิ่ง
3. นายพอเจตน์  เลยกลาง
 
17 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 70.33 เงิน 6 1. เด็กชายจักรพงษ์  ประสพลาภ
 
1. นางพริ้มพราย  นามลี
 
18 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 82.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายเทพฤทธิ์  อบอุ่น
 
1. นางพริ้มพราย  นามลี
 
19 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 76.3 เงิน 13 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  ด้ามพรม
 
1. นางพริ้มพราย  นามลี
 
20 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 80.67 ทอง 7 1. นางสาวจารุวรรณ  จิตรสำราญ
 
1. นายพงษ์ศักดิ์  รักษ์ณรงค์
 
21 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 80 ทอง 4 1. เด็กชายอนุวัฒน์  มะลิลา
 
1. นางพริ้มพราย  นามลี
 
22 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 80 ทอง 4 1. นายเกียรติชัย  พงษ์พิมพ์
 
1. นายพงษ์ศักดิ์  รักษ์ณรงค์
 
23 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวพรทิพย์  โพธิ์ศรี
 
1. นายเรวัตร  พัฒชู
 
24 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาววิลาวัลย์  พานชัยพิบูล
 
1. นางพริ้มพราย  นามลี
 
25 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายปุณณวิช  สมกำพี้
 
1. นางพริ้มพราย  นามลี
 
26 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายตรีทเศศ  บุญศิริ
 
1. นายพงษ์ศักดิ์  รักษ์ณรงค์
 
27 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวลลิดา  ไตรวงศ์ย้อย
 
1. นายเรวัตร  พัฒชู
 
28 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาววัชราภรณ์  สุดถนอม
 
1. นางพริ้มพราย  นามลี
 
29 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 86.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายสมพล  จาดฮามรด
 
1. นางพริ้มพราย  นามลี
 
30 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายอดิรุจ  ประสพดี
 
1. นางพริ้มพราย  นามลี
 
31 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86.33 ทอง 5 1. เด็กหญิงชนิกานต์  มูลสมบัติ
 
1. นางพริ้มพราย  นามลี
 
32 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวอรอนงค์  ทองแก้ว
 
1. นายพงษ์ศักดิ์  รักษ์ณรงค์
 
33 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 81.8 ทอง 5 1. เด็กชายธนาธิป  เพ็ญนิเวศน์สุข
2. เด็กชายเจษฎา  พัชราภรณ์
 
1. นายณัฎฐภัทร์  สุโคตร
2. นายพอเจตน์  เลยกลาง
 
34 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 90 ทอง 7 1. เด็กหญิงพิชชาพร  นางาม
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  ขาววงศ์
 
1. นายณัฎฐภัทร์  สุโคตร
2. นางสาวกมลภัทร  ทองสวัสดิ์
 
35 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายราชันย์  ผิวจันทร์
2. เด็กชายวิศรุต  ขมิ้นทอง
 
1. นางสาวพักตร์วิภา  พสุนนท์
2. นายชัชญานิพพิชฌน์  เหล่าสิงห์
 
36 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 67 ทองแดง 7 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  อุปถัมภ์
2. เด็กหญิงณิชาชา  เผือกจันทึก
 
1. นางสาวพักตร์วิภา  พสุนนท์
2. นายณัฎฐ์ภัทร์  สุโคตร
 
37 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 54 เข้าร่วม 8 1. นางสาวพิยดา  เนินทราย
2. นายสหัสวรรษ  วิทยาขาว
 
1. นายวุฒิชัย  เหล่าสียง
2. นายชัชญานิพิชญน์  เหล่าสิงห์
 
38 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 61 ทองแดง 7 1. นางสาวพิรญาณ์  สืบศรี
2. นางสาวสิรินญา  สายสิงห์
 
1. นายวุฒิชัย  เหล่าสียง
2. นางสาวมะลิวัลย์  ผ่องเเผ้ว
 
39 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 71.25 เงิน 8 1. นางสาวจิรภัทร์  มาลานินิตย์
2. นางสาวสุกัญญา  สุมงคล
 
1. นายวุฒิชัย  เหล่าสียง
2. นายชัชญานิพิชญน์  เหล่าสิงห์
 
40 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกฤษธิศักดิ์  ครามสูงเนิน
2. เด็กหญิงชนิกานต์  บุญชิต
3. เด็กชายพงศธร  ทวีรักษ์
4. เด็กหญิงพัชรินทร์  พันธ์สูง
5. เด็กชายมงคล  อุราสุข
6. เด็กชายวัชระ  ศุภเสถียร
 
1. นางนฤมล  เนื้ออ่อน
2. นางวิภาวดี  วงศ์เมืองจันทร์
 
41 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 86.01 ทอง 7 1. เด็กหญิงธิตยาภรณ์  ก้อนสิน
2. เด็กหญิงมณีรัตน์  ดอกอินทร์
3. เด็กหญิงยลดา  ทาตระบุตร
 
1. นายกำไร  ศรีโคตร
2. นายอาสา  แสนวงษ์
 
42 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 89 ทอง 4 1. นางสาวณัฐิชา  พละศักดิ์
2. นางสาวพิชชาพร  ข้างน้อย
3. นางสาวอนันตญา  นามศิริ
 
1. นายอาสา  แสนวงษ์
2. นายกำไร  ศรีโคตร
 
43 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงธัญชนก  ลอยหา
2. เด็กหญิงนันทิญา  เเสงงาม
3. เด็กหญิงศุภษร  ผ่อนตาม
 
1. นางวิภาวดี  วงค์เมืองจันทร์
2. นางสาวนฤมล  เนื้ออ่อน
 
44 การงานอาชีพ การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นายตรีทเศศ  บุญศิริ
2. นางสาวพิชญาดา  กาละดี
3. นางสาวเบญจวรรณ  ทำนักตาล
 
1. นางสิริลักษณ์  วงศ์เจริญ
2. นางกาญจนา  ฉวีรักษ์
 
45 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ 1. นายน้ำฝน  ทุมนาหาด
2. นางสาวสุทธิดา  แสงจันทร์
3. นางสาวอารีรัตน์  คำภิมูล
 
1. นางสิริลักษณ์  วงศ์เจริญ
2. นางกาญจนา  ฉวีรักษ์
 
46 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวปนัดดา  ปะจันเตา
2. นางสาวปนัดดา  สัมพะวงศ์
3. นางสาววราพร  กุลแก้ว
 
1. นางสิริลักษณ์  วงศ์เจริญ
2. นางกาญจนา  ฉวีรักษ์