สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสหธาตุศึกษา สพม. เขต ๒๙ (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ จังหวัดอุบลราชธานี
ระหว่าง วันที่ 17 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 72.97 เงิน 10 1. เด็กชายนวพล  สารทอง
2. เด็กชายพัทรพล  บุญอุ้ม
 
1. นายวีรยุทธ  สร้อยสิงห์
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 79.7 เงิน 17 1. นายจักรินทร์  ภูแซมศรี
2. นางสาวหทัยภัทร  วันเพ็ญ
 
1. นางกุหลาบ  ชมภูมาศ
2. นายจิโรจ  คำแฝง
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 76 เงิน 11 1. นางสาวนิตยา  วิเศษ
 
1. นายธณพล  กลั่นความดี
 
4 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 71.25 เงิน 8 1. นายประทักษ์  ใสแสง
2. นายสุวรรณมงคล  บุญคาร
 
1. นายจักรี  บุญประสิทธิ์
2. นายอภิสิทธิ์  เชิดชู
 
5 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายพีระพัฒน์  คำภา
2. เด็กชายอภิวัฒน์  ศรีเมือง
3. เด็กชายอัมรินทร์  ครองยุติ
 
1. นายวุฒิไกร  กิ่งแก้ว
2. นางอำพร  กิ่งแก้ว