สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสหธาตุศึกษา สพม. เขต ๒๙ (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ จังหวัดอุบลราชธานี
ระหว่าง วันที่ 17 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 57.92 เข้าร่วม 5 1. เด็กชายภัทรบดินทร์  แก่นเกษม
2. เด็กชายยุทธนา  บุญรอด
 
1. นางสุปราณี  เทียมพันธ์
 
2 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นางสาวกัญจน์อมล  บุญอุ้ม
2. นางสาวจิระนันท์  เมืองจันทร์
3. นางสาวพนิดา  อินอร่าม
4. นางสาวระพีพัฒน์  ชำนิยัญ
5. นางสาววรรณิตา  ยานะสาร
6. นางสาวสุนิษา  นวลคำ
 
1. นางสาวคุณัญญา  อุดหนุน
2. นางสาวธิดา  หาริตะวัน
3. นางสุปราณี  เทียมพันธ์
4. นางกุหลาบ  ชมภูมาศ