สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสหธาตุศึกษา สพม. เขต ๒๙ (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ จังหวัดอุบลราชธานี
ระหว่าง วันที่ 17 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 57.92 เข้าร่วม 5 1. เด็กชายภัทรบดินทร์  แก่นเกษม
2. เด็กชายยุทธนา  บุญรอด
 
1. นางสุปราณี  เทียมพันธ์
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 72.97 เงิน 10 1. เด็กชายนวพล  สารทอง
2. เด็กชายพัทรพล  บุญอุ้ม
 
1. นายวีรยุทธ  สร้อยสิงห์
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 91.19 ทอง 14 1. เด็กชายสิทธิพงษ์  ชุมดง
2. เด็กหญิงไอศวริยา  มารมย์
 
1. นายจิโรจ  คำแฝง
2. นางกุหลาบ  ชมภูมาศ
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 79.7 เงิน 17 1. นายจักรินทร์  ภูแซมศรี
2. นางสาวหทัยภัทร  วันเพ็ญ
 
1. นางกุหลาบ  ชมภูมาศ
2. นายจิโรจ  คำแฝง
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 83 ทอง 7 1. เด็กหญิงจินดารัตน์   เสริมงาม
 
1. นายธณพล  กลั่นความดี
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 76 เงิน 11 1. นางสาวนิตยา  วิเศษ
 
1. นายธณพล  กลั่นความดี
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงคณาพร  สายสมบัติ
 
1. นางสาวคุณัญญา  อุดหนุน
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 80 ทอง 7 1. นางสาวผกามาศ  มาโยธา
 
1. นางสาวคุณัญญา  อุดหนุน
 
9 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นางสาวกัญจน์อมล  บุญอุ้ม
2. นางสาวจิระนันท์  เมืองจันทร์
3. นางสาวพนิดา  อินอร่าม
4. นางสาวระพีพัฒน์  ชำนิยัญ
5. นางสาววรรณิตา  ยานะสาร
6. นางสาวสุนิษา  นวลคำ
 
1. นางสาวคุณัญญา  อุดหนุน
2. นางสาวธิดา  หาริตะวัน
3. นางสุปราณี  เทียมพันธ์
4. นางกุหลาบ  ชมภูมาศ
 
10 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. นายชนินทร์ธร   ภูล้ำผา
2. เด็กชายธีรศักดิ์  คำหาญ
 
1. นายนัฐวุฒิ  ดาวัน
2. นายจิโรจ  คำแฝง
 
11 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 71.25 เงิน 8 1. นายประทักษ์  ใสแสง
2. นายสุวรรณมงคล  บุญคาร
 
1. นายจักรี  บุญประสิทธิ์
2. นายอภิสิทธิ์  เชิดชู
 
12 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายพีระพัฒน์  คำภา
2. เด็กชายอภิวัฒน์  ศรีเมือง
3. เด็กชายอัมรินทร์  ครองยุติ
 
1. นายวุฒิไกร  กิ่งแก้ว
2. นางอำพร  กิ่งแก้ว
 
13 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 82.98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายชนะพล  มุ่งหมาย
2. เด็กชายศุภกรณ์  สีหะวงษ์
3. เด็กชายอลงกรณ์  ผูกพันธ์
 
1. นายวุฒิไกร  กิ่งแก้ว
2. นางอำพร  กิ่งแก้ว
 
14 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกิตตินันท์  วรรณสุทธะ
 
1. นายนัฐวุฒิ  ดาวัน